REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 10

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Zmienia się nazwę państwowej jednostki budżetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”.

§ 2.

 Centrum Projektów Polska Cyfrowa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3.

 Traci moc zarządzenie Nr 4 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 września 2014 r. w sprawi nadania statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 16).

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

- Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA]

Załącznik do zarządzenia Nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 17 marca 2015 r.

STATUT
CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

§ 1. 1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zwane dalej „CPPC”, jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

2. Siedzibą CPPC jest Warszawa.

3. CPPC realizuje zadania związane z wdrażaniem programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zapewniających wsparcie w ramach polityki spójności, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środków pochodzących z innych programów w zakresie mu powierzonym do realizacji właściwymi umowami i porozumieniami.

4. CPPC zarządza programami powierzonymi mu do realizacji w zakresie i w sposób zgodny z decyzjami uprawnionych organów administracji rządowej oraz zasadami obowiązującymi przy realizacji tych programów.

§ 2. 1. W skład CPPC wchodzą:

1) Dyrektor;

2) Departament Kompetencji Cyfrowych;

3) Departament Wdrażania Projektów Szerokopasmowych;

4) Departament Projektów e-Administracji;

5) Departament Programów Europejskich;

6) Departament Systemu Zarządzania i Kontroli;

7) Departament Finansowo-Administracyjny;

8) Doradca Dyrektora CPPC;

9) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

2. Regulamin organizacyjny CPPC ustala, w drodze zarządzenia, Minister Administracji i Cyfryzacji na wniosek Dyrektora.

§ 3. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Administracji i Cyfryzacji.

2. Dyrektor kieruje CPPC i reprezentuje jednostkę jednoosobowo na zewnątrz.

3. W razie nieobecności Dyrektora pracą CPPC kieruje upoważniony przez niego Dyrektor Departamentu.

4. Dyrektor wykonuje zadania CPPC przy pomocy Dyrektorów Departamentów oraz samodzielnych stanowisk pracy.

5. CPPC jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662).

6. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w CPPC i może powierzać wykonywanie określonych zadań innym osobom na podstawie umów cywilnoprawnych, pełnomocnictw oraz upoważnień.

7. Dyrektor może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach związanych z funkcjonowaniem i zakresem działania CPPC.

8. Dyrektor może upoważnić Dyrektorów Departamentów, kierowników komórek organizacyjnych, wchodzących w skład departamentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2–7, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-19
  • Data wejścia w życie: 2015-04-03
  • Data obowiązywania: 2015-04-03
  • Dokument traci ważność: 2015-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA