| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2012 r.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz sportowych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 6 Ministra Środowiska
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Erozja gleb

1. Zabudowa nawierzchni szlaków turystycznych oraz dróg wewnętrznych.

2. Zabezpieczenie poboczy szlaków turystycznych i dróg wewnętrznych.

3. Zabezpieczenie nartostrad i tras wyciągów

2

Podatność drzewostanów Parku na uszkodzenia od czynników abiotycznych i biotycznych na skutek zniekształcenia struktury gatunkowej i przestrzennej drzewostanów

1. Przebudowa gatunkowa i strukturalna drzewostanów.

2. Renaturalizacja ekosystemów leśnych.

3. Restytucja rzadkich i zagrożonych ekotypów drzew i krzewów.

4. Kontrola stanu sanitarnego sztucznych monokultur świerkowych

3

Presja zwierzyny płowej na ekosystemy leśne

1. Współpraca pomiędzy sąsiadującymi nadleśnictwami i Parkiem w zakresie regulacji liczebności jeleniowatych na całym obszarze Karkonoszy i Gór Izerskich.

2. Wykonywanie ogrodzeń.

3. Zakładanie na drzewka osłon indywidualnych.

4. Zabezpieczanie repelentami.

5. Odstrzał redukcyjny

4

1. Zachwianie równowagi stanu populacji zwierząt.

2. Zanik rzadkich oraz zagrożonych gatunków zwierząt.

3. Ubytek naturalnych ostoi gatunków

1. Restytucja i reintrodukcja gatunków.

2. Kontrola liczebności i struktury populacji.

3. Odłowy lub redukcja przegęszczonych populacji.

4. Czasowe wyłączanie wybranych obszarów parku z udostępnienia turystycznego.

5. Odbudowa biotopów dla zapewnienia optymalnych warunków dla zagrożonych populacji

5

1. Wymieranie gatunków.

2. Zmniejszanie liczebności rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.

3. Zanikanie zbiorowisk

1. Zachowanie zasobów genowych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.

2. Restytucja i reintrodukcja gatunków.

3. Ograniczanie wejść na obszar występowania zagrożonych gatunków

6

Lokalne i okresowe przekroczenia dopuszczalnych ilości osób mogących przebywać na danym odcinku szlaku turystycznego

1. Ograniczanie wejść na zagrożony obszar Parku.

2. Limitowanie ilości przewożonych turystów przez koleje linowe.

3. Monitorowanie oddziaływań

7

Rozbudowa infrastruktury obsługującej ruch turystyczny

1. Uzgadnianie warunków realizacji planowanych inwestycji w ramach wydanych decyzji administracyjnych.

2. Realizacja działań kompensacyjnych.

3. Monitoring oddziaływania inwestycji na środowisko

8

Zakłócenia walorów krajobrazowych przez budynki i budowle

Rozbiórka obiektów i rekultywacja obszarów wykorzystywanych na cele gospodarcze i mieszkalne

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Zanieczyszczenia:

1) powietrza,

2) wód,

3) gleb.

2. Naruszenie przepływów wód w potokach i ekosystemach Parku

1. Kontrola niskiej emisji ze źródeł lokalnych oraz gospodarki wodno-ściekowej w schroniskach, obiektach administracyjnych.

2. Docelowo – odprowadzanie ścieków poza obszar Parku.

3. Monitorowanie realizacji pozwoleń wodnoprawnych

2

Presja rozbudowy infrastruktury technicznej obsługującej ruch turystyczny

Uzgadnianie projektów i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

3

Przekształcanie funkcji istniejących obiektów związanych z obsługą ruchu turystycznego (schroniska) na obiekty o charakterze gastronomiczno-hotelowo-infrastrukturalnym

1. Przejęcie w użytkowanie wieczyste.

2. Wykup gruntów.

3. Ograniczanie rozbudowy i przekształcania obiektów.

4. Limitowanie swobody prowadzenia działalności gospodarczej

4

Ingerencja zamierzeń inwestycyjnych w zasoby przyrodnicze na obszarach Natura 2000

1. Oceny oddziaływania na środowisko planów, strategii i zamierzeń inwestycyjnych na obszarach Natura 2000.

2. Uzgadnianie planów, strategii i zamierzeń inwestycyjnych na terenie Parku.

3. Występowanie do właścicieli gruntów i ich zarządców o zaniechanie działań mogących pogorszyć stan zasobów przyrodniczych objętych ochroną obszarową Natura 2000

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków.

1

Nadmierny ruch turystyczny

1. Czasowe zamykanie szlaków turystycznych.

2. Czasowe wyłączanie zagrożonych obszarów z udostępnienia.

3. Regulacja natężenia ruchu turystycznego.

4. Poprawa stanu nawierzchni szlaków turystycznych.

5. Ustawianie infrastruktury informacyjno-edukacyjnej

2

Powstawanie barier w migracji zwierząt pomiędzy Parkiem i otoczeniem

1. Wyznaczenie korytarzy ekologicznych.

2. Występowanie do organów administracji publicznej z wnioskami o zachowanie wyznaczonych korytarzy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

3

Uszkadzanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt poprzez penetrację osób przebywających lub mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie Parku

1. Podejmowanie działań w kierunku wykupu gruntów przylegających do Parku.

2. Wnioskowanie do władz samorządowych o umieszczenie stosownych zapisów w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących ograniczania zabudowy na gruntach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku.

3. Edukacja społeczności lokalnych na ścieżkach dydaktycznych i ośrodkach edukacyjnych

4

1. Zaśmiecanie.

2. Hałas.

3. Płoszenie zwierząt.

4. Niszczenie roślin i grzybów.

5. Nielegalna penetracja

1. Ustawianie tablic informacyjnych.

2. Kontrola i nadzór obszaru Parku przed nielegalnym wstępem i penetracją przez turystów.

3. Edukacja przyrodnicza społeczności lokalnych

5

Uszkodzenia drzewostanów przez zjawiska atmosferyczne (wiatry, opady)

1. Usuwanie części drzew powalonych.

2. Zwiększanie odporności drzewostanów w ramach zabiegów pielęgnacyjnych

6

Synantropizacja roślinności

1. Eliminowanie roślinności synantropijnej w najbardziej zagrożonych miejscach Parku.

2. Używanie materiałów rodzimego pochodzenia do wykonywania remontów szlaków i dróg

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Przenikanie gatunków obcych i niepożądanych, w tym inwazyjnych

1. Regulacja liczebności tych gatunków na terenie Parku.

2. Edukacja społeczności lokalnych dla podniesienia świadomości zagrożeń

2

Utrata walorów krajobrazowych

1. Wnioskowanie o ograniczanie budowy nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej na terenie otuliny Parku oraz bezpośrednim sąsiedztwie Parku.

2. Występowanie do organów administracji samorządowej o umieszczanie zapisów o ochronie walorów krajobrazowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz strategiach rozwoju regionalnego.

3. Organizacja warsztatów i prelekcji dla społeczności lokalnych na temat kształtowania ładu przestrzennego jako elementu środowiska przyrodniczego

3

Zanieczyszczenia:

1) powietrza,

2) wód,

3) gleb

1. Monitorowanie źródeł i poziomu zanieczyszczeń.

2. Podjęcie ewentualnych działań w celu eliminacji lub ograniczania zanieczyszczeń

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony ścisłej:

A. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Remont szlaków turystycznych

Do 4800 m

Oddziały – 25, 74, 87, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 171, 172

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Monitoring zagrożonych gatunków roślin w ramach projektu „Ochrona najcenniejszych gatunków flory KPN – Żywy Bank Genów Jagniątków”

Cały teren Parku objęty ochroną ścisłą

Obwody ochronne – Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

2

Monitoring gatunków synantropijnych przy szlakach turystycznych w ramach projektu „Ochrona najcenniejszych ekosystemów KPN”

Okolice szlaków turystycznych na terenie Parku w obszarach objętych ochroną ścisłą

 

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej

A. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Remont szlaków turystycznych

Do 4600 m

Oddziały – 64, 66, 72, 73, 74, 213, 215

2

Zabezpieczenie zniszczeń spowodowanych przez katastrofalne opady atmosferyczne

W miarę potrzeb stwierdzonych w wyniku inwentaryzacji szkód

Obwody ochronne –Przełęcz, Szrenica, Śnieżka

 

B. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Zbiór szyszek, nasion i pędów do szczepień z lokalnych ekotypów drzew i krzewów

W miarę potrzeb i urodzaju nasion

1. Wydzielone drzewostany.

2. Drzewa i krzewy rodzimego pochodzenia

2

Hodowla sadzonek

Do 100 000 sztuk

Szkółki leśne – 104h, 104f, 108h, 113g, 118d,

3

Zbiór ściółki dla zaszczepienia grzybów korzeniowych (mikoryz) na produkowanych sadzonkach

Do 80 metrów przestrzennych

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

 

4

Przebudowa drzewostanów w reglu dolnym:

1) sadzenie jodły pospolitej,

2) buka zwyczajnego

Do 150 000 sztuk sadzonek

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

5

Kształtowanie strefy ekotonu – sadzenie sadzonek

Do 5 000 sztuk sadzonek

 

6

Wzbogacanie bazy pokarmowej cietrzewia – sadzenie sadzonek gatunków stanowiących bazę pokarmową

Do 10 000 sztuk sadzonek

 

7

Kontrolne poszukiwania owadów (zasnui świerkowej)

Do 60 prób

 

8

Wykładanie drzew pułapkowych na kornika drukarza oraz ich korowanie

Do 200 sztuk pułapek

 

9

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na:

1) kornika drukarza,

2) rytownika pospolitego,

3) drwalnika paskowanego,

4) brudnicę mniszkę,

5) wskaźnicę modrzewianeczkę

Do 900 sztuk pułapek

 

10

Korowanie drewna zasiedlonego przez owady w drzewostanach zagrożonych masowym występowaniem kornika drukarza i gatunków jemu towarzyszących

1300 ha, w miarę potrzeb i stopnia rozwoju owadów, z pozostawieniem większości drewna okorowanego do mineralizacji

 

11

Cięcia sanitarne – cięcie drzew powalonych złamanych oraz zasiedlonych przez owady dla ograniczenia masowego rozwoju owadów zagrażających zdrowotności drzewostanów, z pozostawieniem drzew niezasiedlonych

1300 ha, w miarę potrzeb i stopnia zagrożenia przez owady

 

12

Zabezpieczanie upraw leśnych przed uszkodzeniami przez jelenie i sarny, poprzez grodzenia powierzchniowe upraw podokapowych

Do 2250 m

 

13

Naprawy istniejących ogrodzeń upraw leśnych dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami spowodowanymi przez jelenie i sarny (bieżące naprawy i konserwacja)

W miarę potrzeb, stwierdzanych uszkodzeń ogrodzeń przez śnieg i przewrócone drzewa

 

14

Kompleksowe naprawy ogrodzeń powierzchniowych (obejmujące wymianę słupków oraz częściową wymianę siatki ogrodzeniowej)

Do 7450 m

 

 

15

Demontaż ogrodzeń upraw leśnych (zdemontowanie ogrodzeń w obszarach niewymagających dalszej ochrony przed zgryzaniem przez zwierzynę z uwagi na wielkość drzewek)

Do 8200 m

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

16

Zabezpieczanie upraw leśnych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez jelenie i sarny, przy pomocy indywidualnych osłon z siatki – przestawianie lub naprawa osłon istniejących

Do 1400 sztuk

 

17

Zabezpieczanie upraw leśnych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez jelenie i sarny, przy pomocy nowych indywidualnych osłon z siatki

Do 1800 sztuk

 

18

Zabezpieczanie spiralami upraw leśnych przed uszkodzeniami przez jelenie i sarny, poprzez zakładanie na pędy szczytowe osłonek winidurowych

do 250 000 sztuk

 

19

Zabezpieczanie upraw leśnych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez jelenie i sarny, poprzez stosowanie na pędy szczytowe środków zapachowych (repelentów)

Do 385 000 sztuk

 

20

Zabezpieczanie mechaniczne drzewek przed ich uszkodzeniem spowodowanym przez jelenie, za pomocą osłon indywidualnych lub środków zapachowych (repelentów)

Do 1750 sztuk

 

21

Ochrona odnowień przed zwierzyną, poprzez odstrzał redukcyjny zwierząt łownych

1. Jeleń europejski – do 36 sztuk.

2. Sarna europejska – do 10 sztuk

 

22

Zabezpieczanie szczepów na archiwum genetycznym

Do 6200 sztuk

 

23

Wykaszanie roślin wokół sadzonek drzew na uprawach leśnych

Do 71 000 sztuk

 

24

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia wczesne, czyszczenia późne)

Do 89 ha

 

25

Poprawa warunków bytowania populacji cietrzewia, poprzez regulację zagęszczenia drzew w młodnikach w reglu górnym

Do 20 ha

 

26

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia rozluźniające)

Do 7 ha

Oddziały – 118i,j, 50a, 51b, 59i,j

27

Usunięcie części drzew w celu poprawy warunków wzrostu dla młodego pokolenia (cięcia na rzecz odnowienia)

Do 42 ha

Oddziały – 29b, 31c, g, 34b,f,g, 35a, 43c,f,g, 116b,c,d 120b,f, 121c,d, 122h,j, 126g, 127f, ,132b, 135h,i, 182a, 183a, 184a, 213c,b,f 214g,h, 215b,c,d,f,g

 

C. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykaszanie łąk wraz z usunięciem biomasy

Do 28,7 ha

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz, działka 168 AM3 Obręb Sobieszów

2

Wycinanie nalotów drzew i krzewów

Do 4,9 ha

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz, działka 168 AM3 Obręb Sobieszów

3

Nawożenie organiczne

Do 3,0 ha

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz

4

Usuwanie owocostanów szczawiu alpejskiego Rumex alpinus na Hali pod Łabskim Szczytem, na Hali Szrenickiej

Do 4,5 ha

Oddziały – 175d, 174f, 168l

5

1. Zbiór nasion, roślin z terenu Parku dla utworzenia kolekcji rzadkich roślin karkonoskich, roślin o właściwościach leczniczych, do prezentacji edukacyjnych.

2. Utrzymanie zebranych roślin w uprawie

Do 0,5 ha

Oddziały – 31, 118, 212, 213

6

Monitoring zagrożonych gatunków roślin w ramach projektu „Ochrona najcenniejszych gatunków flory KPN – Żywy Bank Genów Jagniątków”

Teren Parku objęty ochroną czynną

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

7

Monitoring gatunków synantropijnych przy szlakach turystycznych w ramach projektu „Ochrona najcenniejszych ekosystemów KPN”

Okolice szlaków turystycznych na terenie Parku objętym ochroną czynną

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

 

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1:25 000, według stanu na dzień 01.01.2002 r. Mapa znajduje się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscowości Jelenia Góra.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Ochrona czynna gatunków roślin

L.p.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Czosnek siatkowaty
(Allium victorialis)

Zachowanie in situ i ex situ

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie.

3. Przechowywanie nasion w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy (LBG)

2

Czosnek syberyjski
(Allium sibiricum)

3

Modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia)

1. Zbiór nasion lub części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie

4

Zawilec narcyzowy (Anemone narcissiflora)

5

Gęsiówka alpejska
(Arabis alpina)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie.

3. Przechowywanie nasion w LBG

6

Arnika górska
(Arnica montana)

1. Zbiór nasion lub części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie

7

Wełnianeczka alpejska (Baeothryon alpinum)

8

Dzwonek karkonoski (Campanula bohemica)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie.

3. Przechowywanie nasion w LBG

9

Rzeżucha gorzka Opiza (Cardamine amara subsp. opizii)

10

Rzeżucha rezedolistna (Cardamine resedifolia)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie.

3. Gromadzenie wyhodowanych roślin ex situ.

4. Zachowanie na terenie Parku in situ, przechowywanie nasion w LBG

11

Turzyca patagońska
(Carex magellanica)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie.

3. Przechowywanie nasion w LBG

12

Irga pospolita
(Cotoneaster integerrimus)

1. Zbiór nasion lub części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie

 

13

Zmienka górska (Cryptogramma crispa)

Zachowanie in situ i ex situ

 

14

Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)

 

15

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)

 

16

Bażyna obupłciowa (Empetrum hermaphroditum)

1. Zbiór nasion lub części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie

17

Bażyna czarna
(Empetrum nigrum)

18

Świetlik maleńki
(Euphrasia minima)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie.

3. Przechowywanie nasion w LBG

19

Przytulia sudecka
(Galium sudeticum)

20

Goryczuszka polna (Gentianella campestris)

21

Kuklik górski
(Geum montanum)

1. Zbiór nasion lub części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie

22

Szarota drobna (Gnaphalium supinum)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie.

3. Przechowywanie nasion w LBG

23

Jałowiec pospolity halny (Juniperus communis subsp. alpina)

1. Zbiór nasion lub części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie

24

Żurawina drobnolistkowa (Oxycoccus microcarpus)

25

Żurawina błotna (Oxycoccus palustris)

1. Zbiór nasion lub części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie

26

Czeremcha skalna
(Padus petraea)

27

Dziewięciornik błotny (Parnassia palustris)

28

Gnidosz sudecki (Pedicularis sudetica)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie.

3. Przechowywanie nasion w LBG

29

Biedrzeniec mniejszy (Pimpinella saxifraga subsp. rupestris)

30

Żebrowiec górski (Pleurospermum austriacum)

1. Zbiór nasion lub części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie

 

31

Różeniec górski
(Rhodiola rosea)

Zachowanie in situ i ex situ

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie.

3. Przechowywanie nasion w LBG

32

Porzeczka skalna
(Ribes petraeum)

 

1. Zbiór nasion lub części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie

33

Malina moroszka
(Rubus chamaemorus)

 

34

Wierzba zielna
(Salix herbacea)

 

35

Wierzba lapońska
(Salix lapponum)

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie.

3. Przechowywanie nasion w LBG

36

Skalnica mchowata (Saxifraga bryoides)

 

37

Skalnica bazaltowa (Saxifraga moschata subsp. basaltica)

 

38

Skalnica śnieżna
(Saxifraga nivalis)

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie.

3. Gromadzenie wyhodowanych roślin ex situ.

4. Zachowanie na terenie Parku in situ.

5. Przechowywanie nasion w LBG

39

Skalnica naprzeciwlistna (Saxifraga oppositifolia)

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie.

3. Przechowywanie nasion w LBG

40

Borówka bagienna (Vaccinium uliginosum)

 

1. Zbiór nasion lub części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie

41

Przetacznik alpejski (Veronica alpina)

 

1. Zbiór nasion i części roślin

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie.

3. Przechowywanie nasion w LBG

42

Kalina koralowa
(Viburnum opulus)

 

1. Zbiór nasion lub części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie

 

43

Rozrzutka alpejska (Woodsia alpina)

Zachowanie in situ i ex situ

1. Zbiór zarodników lub części roślin.

2. Hodowla sadzonek w warunkach laboratoryjnych metodą in vitro.

3. Gromadzenie wyhodowanych roślin w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie oraz ogrodach botanicznych ex situ.

4. A także na terenie Parku in situ

44

Rodzaj Torfowce (Sphangnum sp.)

 

1. Zbiór płatów roślin.

2. Szczepienie torfowców w specjalistycznym namiocie torfowiskowym.

3. Hodowla w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie

45

Bartsia alpejska

 

1. Zbiór nasion.

2. Hodowla w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie

46

Bliźniczka psia trawka (Nardus stricta)

Hodowla ex situ

Zbiór nasion i fragmentów roślin –hodowla w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie

47

Wełnianeczka darniowa (Baeothryon caespitosum)

 

48

Wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum)

 

 

49

Wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium)

 

 

50

Fiołek błotny
(Viola palustris)

 

 

51

Fiołek dwukwiatowy
(Viola biflora)

 

 

52

Sit cienki
(Juncus filiformis)

 

 

53

Turzyca dzióbkowata (Carex rostrata)

 

 

54

Turzyca bagienna
(Carex limosa)

 

 

55

Turzyca pospolita
(Carex nigra)

 

 

56

Pierwiosnka maleńka (Primula minima)

Zachowanie in situ i ex situ

 

 

57

1. Dzwonek karkonoski (Campanula bohemica).

2. Świetlik maleńki (Euphrasia minima).

3. Sasanka alpejska (Pulsatilla alba).

4. Wroniec widlasty (Huperzia selago)

Usuwanie roślin synantropijnych ze szlaku turystycznego w ramach prowadzonego remontu nawierzchni na szlaku turystycznym czerwonym – punkt widokowy nad Wielkim Stawem

Wzruszanie gleby przy pomocy narzędzi ręcznych dla usunięcia egzemplarzy roślin synantropijnych z nawierzchni szlaku – prace prowadzone pod nadzorem botanicznym

58

1. Dzwonek karkonoski (Campanula bohemica).

2. Świetlik maleńki (Euphrasia minima).

3. Sasanka alpejska (Pulsatilla alba).

4. Wroniec widlasty (Huperzia selago).

5. Pierwiosnka maleńka (Primula minima).

6. Wysokogórskie gatunki traw:

1) mietlica zwyczajna (Agrostis rupestris),

2) tomka alpejska (Anthoxanthum alpinum),

3) kostrzewa niska (Festuca airoides)

Usuwanie roślin synantropijnych ze szlaku turystycznego w ramach prowadzonego remontu nawierzchni na szlaku turystycznym czerwonym – punkt widokowy nad Śnieżnymi Kotłami

 

59

1. Goryczka tojeściowa (Gentiana asclepiadea).

2. Tojad sudecki
(Aconitum plicatum).

3. Kukułka Fuscha (Dactylorhiza fuschii).

4. Łobik koralowy (Corallorhiza trifida).

5. Wierzba lapońska
(Salix lapponum)

Usuwanie roślin synantropijnych ze szlaku turystycznego w ramach prowadzonego remontu nawierzchni na szlaku turystycznym żółtym pomiędzy grupą skalną Pielgrzymy a skałą Słonecznik

Wzruszanie gleby przy pomocy narzędzi ręcznych dla usunięcia egzemplarzy roślin synantropijnych z nawierzchni szlaku – prace prowadzone pod nadzorem botanicznym

60

1. Sasanka alpejska (Pulsatilla alba).

2. Ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum).

3. Tojad sudecki
(Aconitum plicatum)

Usuwanie roślin synantropijnych ze szlaku turystycznego w ramach prowadzonego remontu nawierzchni na szlaku turystycznym czerwonym – Kocioł Łomniczki

 

61

1. Goryczka tojeściowa (Gentiana asclepiadea).

2. Dzwonek karkonoski (Campanula bohemica).

3. Arnika górska
(Arnica montana)

Usuwanie roślin synantropijnych ze szlaku turystycznego w ramach prowadzonego remontu nawierzchni na szlaku turystycznym zielonym – odcinek od Petrówki do Mokrej Przełęczy

 

 

II. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Gatunki ptaków

Inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy

1. Inwentaryzacja znanych stanowisk wybranych gatunków i poszukiwanie miejsc ich występowania.

2. Monitorowanie stanu populacji.

3. Badanie sukcesu lęgowego w znanych miejscach gniazdowania

2

Gatunki ptaków

Inwentaryzacja i kontrola budek lęgowych

1. Kontrola zasiedlenia budek lęgowych.

2. Czyszczenie budek lęgowych.

3. Uzupełnienie bazy danych rozmieszczenia budek lęgowych w terenie

3

Gatunki nietoperzy

Monitoring występowania inwentaryzacja i kontrola budek drewnianych

1. Kontrola zasiedlenia budek drewnianych.

2. Czyszczenie budek drewnianych.

3. Uzupełnienie bazy danych rozmieszczenia budek drewnianych w terenie

4

Gatunki ssaków –pilchowate

Inwentaryzacja i kontrola budek drewnianych

5

Kuraki leśne

Odstrzał redukcyjny drapieżników w ilości: lis – do 25 sztuk jenot – do 12 sztuk

Prowadzenie odstrzałów redukcyjnych lisa i jenota

6

Niepylak apollo (Parnassius apollo)

1. Tworzenie warunków do bytowania i rozwoju.

2. Hodowla i reintrodukcja gatunku

1. Hodowla rośliny żywicielskiej Sedum maximum w gospodarstwie szkółkarskim w Jagniątkowie.

2. Przygotowanie do hodowli i reintrodukcji gatunku Parnassius apollo

7

Bezkręgowce rozwijające się w drewnie

1. Poprawa warunków bytowania.

2. Tworzenie miejsc rozwoju

Wycięcie drzew i pozostawienie do mineralizacji drewna

 

Załącznik 4. [OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

Oddziały – 5, 8d, f, 9f, g, 10d, f, 19b, 20b, 22c, 24, 25, 67j, k, l, m, n, 67p, 69n, o, 71l, o, 74j, k, 84f, g, h, j, k, l, 85f, h, i, k, l, 87-97, 98b, d, f, g, h, 99, 100–103, 160i, 164f, g, 165i, 166j, l, 169–173, 175f, 196c, 197c, 208, 209b, d, g, h, i, k, l, m, o, 210, 211

1726,09

2

Ochrona czynna

Oddziały – 1–4, 6, 7, 8a, b, c, 9a, b, c, d, 10a, b, c, 11–18, 19a, 20a, 21, 22a, b, 23, 26–29, 30a, b, c, d, f, g, h, j 31a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, o 32, 33, 34a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n 35a, b, c, d, f, g, h, i, j, 36–66, 67a, b, c, d, f, g, h, i, n, o, 68, 69a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, 70, 71a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, m, n, 72, 73, 74a, b, c, d, f, g, h, i, l, m, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 83, 84a, b, c, d, i, 85a, b, c, d, g, j, 86, 98a, c, 104, 105a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m 106–113, 114a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 115, 116, 117, 118a, b, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, r, s, t, y, 119, 120a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 121–159, 160a, b, c, d, f, g, h, 161, 162, 163, 164a, b, c, d, 165a, b, c, d, f, g, h, 166a, b, c, d, f, g, h, i, k, 167, 168, 174, 175a, b, c, d, 176–195, 196a, b, 197a, b, 198–207, 209a, c, j, f, n, 212a, b, c, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, w, x, y, z, ax, bx, cx, dx, fx, gx, hx, ix, 213a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, r, s, t, w, x, ax, bx, fx, gx, hx, ix, jx, kx, lx, 214a, b, c, d, f, g, h, i, 215a, b, c, d, f, g, działka numer 168 AM 3 Obręb Sobieszów

3835,72

3

0chrona krajobrazowa

1. Oddziały – 30i, k, 31n, p, 34o, p, 35k, 43i, j, 105n, o, 114l, m, n, 118c, d, p, w, x, 120l, 212d, 213y, z, cx, dx, mx, nx, 214j, k, 215h, i, j, k, l, m, n, o.

2. Działki o numerach – 457/2, 354, 469, 470, 473, 474, 472, 456, 399, 240,307 324, 332, 357, 342, 355, 369, 352, 356, 471, 128, 372

22,37

Razem

5584,18

 

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r. Mapa znajdują się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscowości Jelenia Góra.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały obszar Parku

50

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie – oddział 215

100

2

Ośrodek Edukacyjno – Informacyjny „Chojnik” w Jeleniej Górze-Sobieszowie – oddział 213

50

3

Centrum Informacyjne w Karpaczu – oddział 31

50

4

Ośrodek Edukacyjno – Informacyjny „Domek Myśliwski” w Karpaczu – oddział 71

35

 

III. Miejsca udostępniane w celach kulturowych

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Kaplica Św. Wawrzyńca – Gmina Karpacz, Obręb Karpacz 3, działka nr 128

100

 

IV. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Wąwóz i Wodospad Kamieńczyka – oddział 184

50

2

Miejsce odpoczynku, Sowia Przełęcz – oddział 18d

40

3

Miejsce odpoczynku, Droga Urszuli (szlak żółty) – oddział 29a, 29b (2 miejsca odpoczynku)

40

4

Miejsce odpoczynku, szlak czerwony do Schroniska nad Łomniczką – oddział 48b

30

5

Miejsce odpoczynku, Śląska Droga (szlak czarny) – oddział 52k

30

6

Miejsce odpoczynku, szlak żółty – oddziały 52g, 63b, (2 miejsca odpoczynku)

40

 

7

Miejsce odpoczynku – Spalona Strażnica (szlak niebieski) – oddział 92f

40

8

Miejsce odpoczynku, Słonecznik – oddział 96

25

9

Miejsce odpoczynku, szlak czerwony k/Orlinka – oddział 45a

40

10

Miejsce odpoczynku, Strażnica Karkonoskiego Parku Narodowego „Domek Myśliwski” (szlak niebieski) – oddział 71m

40

11

Miejsce odpoczynku, Polana (szlak niebieski) – oddział 56a, 56b, 56d (3 miejsca odpoczynku)

60

12

Miejsce odpoczynku, szlak zielony (Droga B. Czecha) – oddział 35d

25

13

Miejsce odpoczynku, enklawa Chojnik (szlak czerwony) – oddział 213i, 213s

30

14

Miejsce odpoczynku, Petrówka (szlak czarny) – oddziały 104d, 123h, (2 miejsca odpoczynku)

25

15

Miejsce odpoczynku, Koralowa Ścieżka (szlak niebieski) – oddział 119a

30

16

Miejsce odpoczynku, Koralowa Ścieżka (szlak niebieski) przy III Drodze – oddział 146a

40

17

Miejsce odpoczynku, Śnieżne Kotły (szlak czerwony) – oddział 171r

50

18

Miejsce odpoczynku, Wodospad Kamieńczyka (szlak czerwony) – oddział 184j

50

19

Miejsce odpoczynku, szlak czerwony na Halę Szrenicką – oddział 190g

40

20

Miejsce odpoczynku, szlak zielony na granicy Parku – oddziały 180b, 181a, (2 miejsca odpoczynku)

25

21

Miejsce odpoczynku, Kukułcze Skały (szlak żółty) – oddział 168g

40

22

Miejsce odpoczynku, Wodospad Szklarki (szlak czarny) – oddział 215a

50

23

„Schronisko Nad Łomniczką”, Gmina Karpacz, Obręb Karpacz 4, działka nr 473

30

24

„Schronisko Górskie Dom Śląski”, Gmina Karpacz, Obręb Karpacz 4, działka 471

80

25

„Restauracja na Śnieżce”, Gmina Karpacz, Obręb Karpacz 3, działka 128

120

26

Schronisko „Strzecha Akademicka”, Gmina Karpacz, Obręb Karpacz 4, działka nr 470

180

27

Schronisko „Samotnia”, Gmina Karpacz , Obręb Karpacz 4, działka nr 469

100

28

Schronisko „Odrodzenie”, Gmina Podgórzyn, Obręb Przesieka, działka nr 456

127

29

Schronisko „Pod Łabskim Szczytem” (2 budynki), Gmina Szklarska Poręba, Obręb Szklarska P. 8, działka nr 369

80

30

Schronisko „Szrenica”, Gmina Szklarska Poręba, Obręb Szklarska P. 8, działka nr 356

100

31

Schronisko „Na Hali Szrenickiej”, Gmina Szklarska Poręba, Obręb Szklarska P. 8, działka nr 352

200

32

Schronisko „Kochanówka”, Gmina Piechowice, Obręb Michałowice, działka nr 240

30

 

33

Schronisko „Na Zamku Chojnik”, Gmina Jelenia Góra, Obręb Sobieszów 1, działka nr 399

56

34

Bufet w budynku górnej stacji kolei linowej na Kopę, Gmina Karpacz, Obręb Karpacz 4, działka nr 472

50

35

Chatka turystyczna „Słoneczna” – oddział 16

10

36

Chatka turystyczna „Chatka Puchatka” – oddział 18

10

37

Chatka turystyczna „Smogorniak” – oddział 78

10

38

Chatka turystyczna „Noworoczna” – oddział 139

7

39

Chatka turystyczna „Pod Śmielcem” – oddział 139

15

40

Chatka turystyczna „Wielkanocna” – oddział 163

10

 

V. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Strefa wypoczynkowa, Chojnik – oddział 213w

30

2

Działka niebędąca własnością Skarbu Państwa przy schronisku Odrodzenie, w strefie ochrony krajobrazowej

30

 

VI. Miejsca udostępniane w celach sportowych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Obszary w Kotle Małego Stawu (od Szerokiego żlebu do żlebu Wrota Przemytników), oddziały – 93, 94

12

2

Obszary w Wielkim Śnieżnym Kotle (od żlebu Mokrego do Rynny Świętego Elma) – oddział 171

12

3

Startowisko dla paralotni na zboczach Kopy

5

 

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r. Mapa znajdują się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscowości Jelenia Góra.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »