REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 16

DECYZJA NR 1
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji konkursowej do opiniowania wniosków składanych w ramach Programu „Polskie szlaki turystyczne” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 86 ust. 1 i 4 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 227) oraz § 11 ust. 1 pkt 2 i 11 ust. 5 w związku z § 8 - 10 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1638 oraz z 2023 r.) w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz § 8 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję konkursową, do opiniowania wniosków składanych w ramach Programu „Polskie szlaki turystyczne. Edycja 2024” finansowanych w 2024 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw turystyki, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1. przeprowadzanie oceny, pod względem formalnym i merytorycznym, złożonych wniosków w oparciu o kryteria określone przez Ministra w ogłoszeniu konkursowym;

2. przedłożenie Ministrowi listy wniosków

a) rekomendowanych do przyznania dofinasowania,

b) nierekomendowanych do przyznania dofinasowania,

c) niespełniających wymogów formalnych.

§ 3.

W skład Komisji wchodzą:

1. przewodniczący - Dominik Borek;

2. pozostali członkowie:

a) Karol Biedrzycki,

b) Weronika Bijak,

c) Anna Bubeła,

d) Iwona Ciurzyńska,

e) Jakub Dąbrowski,

f) Hanna Maria Jakonowska,

g) Bartłomiej Karolczyk,

h) Krzysztof Kobus,

i) Katarzyna Kosarewicz-Jędruszuk,

j) Katarzyna Kryczało,

k) Jowita Kwaśniak-Kozioł,

l) Ewelina Macierzyńska-Szwaja,

m) Michał Niedziela,

n) Olga Piekarzewska,

o) Katarzyna Podhorodecka,

p) Anna Radwańska,

q) Paweł Redel,

r) Emilia Rosiak,

s) Dorota Skassa-Jedynak,

t) Sławomir Skrzydlewski,

u) Iwona Skwira,

v) Marzena Strojecka,

w) Iwona Szałkowska,

x) Katarzyna Szot,

y) Elżbieta Wyrwicz.

§ 4.

Przed przystąpieniem do opiniowania poszczególnych wniosków członkowie Komisji podpisują oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do decyzji.

§ 5.

Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z regulaminem prac Komisji, stanowiącym załącznik nr 2 do decyzji.

§ 6.

Komisja działa w trybie korespondencyjnego przedstawiania i uzgadniania stanowisk w trybie obiegowym.

§ 7.

Wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji.

§ 8.

Obsługę prac oraz obsługę organizacyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

§ 9.

1. Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Wykonywanie przez pracowników Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki zadań związanych z pracami Komisji traktuje się na równi z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych.

§ 10.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 r.

Minister Sportu i Turystyki

Sławomir Nitras1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2722).

Załącznik 1. [OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 1 do decyzji nr 1
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 20 czerwca 2024 r.

OŚWIADCZENIEZałącznik 2. [Regulamin prac Komisji]

Załącznik nr 2 do decyzji nr 1
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Regulamin prac Komisji

§ 1. 1. Komisja pracuje w zespołach oceniających, w skład których wchodzą wyznaczeni przez przewodniczącego Komisji pozostali członkowie Komisji.

2. Opiniowanie wniosku następuje poprzez jego ocenę w systemie AMODIT pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Oceny wniosku pod względem formalnym dokonuje zespół oceniających, w którego skład wchodzi dwóch członków Komisji, w tym jedna osoba na stanowisku do spraw obsługi finansowo-księgowej oraz jedna osoba na stanowisku do spraw legislacyjno-prawnych.

4. Wniosek niespełniający wymogów formalnych nie podlega ocenie merytorycznej.

5. Oceny wniosku pod względem merytorycznym dokonuje zespół oceniających, w którego skład wchodzi dwóch członków Komisji, z wyłączeniem członków Komisji, o których mowa w ust. 3.

6. Ocena merytoryczna polega na przyznaniu przez każdego z oceniających punktów, zgodnie z klasyfikacją określoną w protokole oceny wniosków. Maksymalna suma punktów wynosi 80. Wynik ostateczny oceny merytorycznej stanowi średnia arytmetyczna dokonanych ocen.

7. W przypadku różnicy w liczbie przyznanych punktów większej niż 30, wniosek podlega dodatkowej ocenie przez członka Komisji wyznaczonego przez przewodniczącego Komisji, innego niż członkowie Komisji, o których mowa w ust. 3 i 5.

8. Wzór protokołu oceny wniosków określa załącznik nr 1 do regulaminu prac Komisji.

§ 2. 1. Protokół oceny wniosków, o którym mowa w § 1 ust. 8, przygotowuje wyznaczony przez przewodniczącego Komisji członek Komisji.

2. Przewodniczący Komisji przekazuje Ministrowi protokół oceny wniosków, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Protokół zbiorczy z oceny wniosku formalno-merytorycznej Komisji, zwany dalej „protokołem zbiorczym”, przygotowywany jest przez członka Komisji wyznaczonego przez przewodniczącego Komisji.

2. Wzór protokołu zbiorczego z oceny formalno-merytorycznej Komisji określa załącznik nr 2 do regulaminu prac Komisji.

§ 4. 1. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół zbiorczy do komórki urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw turystyki, właściwej w zakresie potwierdzenia posiadanych środków finansowych na realizację konkursu.

2. Zaakceptowany przez komórkę, o której mowa w ust. 1, protokół zbiorczy, przewodniczący Komisji przekazuje Ministrowi w celu zatwierdzenia.


Załącznik nr 1 do Regulaminu prac Komisji

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKÓW


Załącznik nr 2 do Regulaminu prac Komisji

PROTOKÓŁ ZBIORCZY


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-21
  • Data wejścia w życie: 2024-06-21
  • Data obowiązywania: 2024-06-21
  • Dokument traci ważność: 2024-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA