Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 13 listopada 2013 r.

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego w celu realizacji projektu „Budowa i utrzymanie systemu informatycznego na perspektywę finansową 2014–2020”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Traci moc zarządzenie nr 5 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego w celu realizacji projektu „Budowa i utrzymanie systemu informatycznego na perspektywę finansową 2014–2020”.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju Regionalnego : E. Bieńkowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-14
  • Data wejścia w życie: 2013-11-13
  • Data obowiązywania: 2013-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe