REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 29

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet jest powoływany na okres realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, zwanego dalej „POliŚ”.

3. Okres działania Komitetu może być przedłużony, jeżeli okaże się to niezbędne dla zakończenia powierzonych mu zadań.

§ 2.

Do zadań Komitetu należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach POliŚ oraz zatwierdzanie zmian tych kryteriów;

2) okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów określonych w POliŚ, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą POliŚ, w tym sprawozdań okresowych z realizacji POliŚ;

3) analizowanie wyników wdrażania POliŚ, w szczególności osiągania celów wyznaczonych dla każdego priorytetu oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji POliŚ, w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w POliŚ;

4) analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji POliŚ;

5) analizowanie rocznych sprawozdań audytowych POliŚ oraz uwag Komisji Europejskiej do tych sprawozdań;

6) występowanie do Instytucji Zarządzającej POliŚ z wnioskiem o przedstawienie niezbędnych materiałów w zakresie POliŚ ułatwiających realizację celów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., z późn. zm.), lub służącym usprawnieniu zarządzania POliŚ, w tym zarządzania finansowego;

7) analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wkładu funduszy;

8) wykonywanie zadań innych niż określone w pkt 1–7, określonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, niezbędnych do prawidłowej realizacji POliŚ.

§ 3.

W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący – Sekretarz lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju nadzorujący działania departamentu lub departamentów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wykonującego lub wykonujących zadania Instytucji Zarządzającej POliŚ;

2) ze strony rządowej, po jednym przedstawicielu:

a) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej POliŚ;

b) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia;

c) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji do spraw koordynacji strategicznej;

d) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Koordynującej regionalne programy operacyjne;

e) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Certyfikującej;

f) ministra właściwego do spraw środowiska – jako Instytucji Pośredniczącej POliŚ;

g) ministra właściwego do spraw gospodarki – jako Instytucji Pośredniczącej POliŚ;

h) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – jako Instytucji Pośredniczącej POliŚ;

i) ministra właściwego do spraw zdrowia –jako Instytucji Pośredniczącej POliŚ;

j) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – jako Instytucji Pośredniczącej POliŚ;

k) Centrum Unijnych Projektów Transportowych – jako Instytucji Wdrażającej POliŚ;

I) ministra właściwego do spraw gospodarki – jako instytucji koordynującej proces lizboński w Polsce;

m) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

n) ministra właściwego do spraw rybołówstwa;

o) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;

p) Prezesa Rady Ministrów;

3) ze strony samorządowej:

a) jeden przedstawiciel Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej;

b) trzech przedstawicieli ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wyłonionych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759);

4) ze strony partnerów społecznych i gospodarczych:

a) trzech przedstawicieli organizacji pracowników i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.3));

b) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych;

c) jeden przedstawiciel środowiska akademicko-naukowego.

§ 4.

1. Każdy członek Komitetu ma stałego zastępcę, posiadającego prawo głosu.

2. W przypadku, gdy w posiedzeniu Komitetu nie może uczestniczyć członek Komitetu oraz jego stały zastępca, członek Komitetu może pisemnie udzielić osobie trzeciej reprezentującej organizację lub instytucję, która deleguje swoich przedstawicieli do prac Komitetu, imiennego upoważnienia do uczestnictwa w posiedzeniu. Zakres udziału takiej osoby w pracach Komitetu określa niniejsze upoważnienie.

§ 5.

W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów, bez prawa głosu:

1) po jednym przedstawicielu każdej instytucji zarządzającej właściwym regionalnym programem operacyjnym;

2) wojewodowie lub ich przedstawiciele;

3) po jednym przedstawicielu każdej instytucji pośredniczącej II stopnia / instytucji wdrażającej;

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013;

5) przedstawiciel Instytucji Audytowej;

6) przedstawiciel Krajowej Jednostki Oceny;

7) przedstawiciel Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;

8) po jednym przedstawicielu ogólnopolskich jednostek samorządu terytorialnego, innych niż określone w § 3 pkt 3 lit. b;

9) po jednym przedstawicielu organizacji pracowników i organizacji pracodawców, innych niż określone w § 3 pkt 4 lit. a;

10) przedstawiciel Związku Banków Polskich;

11) inne osoby na zaproszenie Przewodniczącego.

§ 6.

1. W pracach Komitetu może uczestniczyć z inicjatywy własnej lub na wniosek Komitetu, z głosem doradczym, przedstawiciel:

1) Komisji Europejskiej;

2) Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

3) Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

2. Przewodniczący informuje Komisję Europejską o każdym posiedzeniu Komitetu.

§ 7.

1. Przewodniczący Komitetu oraz członkowie Komitetu i stali zastępcy członków Komitetu są wyznaczani imiennie, w formie pisemnej, odpowiednio przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego albo podmioty, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. a i c. Dokument wyznaczający stałego zastępcę przesyłany jest niezwłocznie Przewodniczącemu Komitetu.

2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, o których mowa w § 3 pkt 4 lit. b, wyłaniani są zgodnie z procedurą wyboru, zawartą w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących komitetów monitorujących.

§ 8.

1. Tryb pracy Komitetu określa Regulamin przyjęty przez Komitet zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu Komitetu.

2. Decyzje Komitetu podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów.

3. Uchwały Komitetu są ważne bez względu na liczbę członków obecnych i głosujących na posiedzeniu.

4. Każdy członek Komitetu dysponuje jednym głosem.

5. W przypadku tej samej liczby głosów, decydujący głos należy do Przewodniczącego.

6. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest podejmowanie uchwał w trybie obiegowym.

§ 9.

Komitet może podjąć decyzję o powołaniu podkomitetu monitorującego dla poszczególnych priorytetów lub grup priorytetów, w celu delegowania części zadań Komitetu związanych z prowadzeniem monitoringu w ramach danego priorytetu.

§ 10.

Koszty związane z działalnością Komitetu i podkomitetów monitorujących są refundowane ze środków pomocy technicznej w ramach POliŚ.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 12.

Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz. 714 oraz z 2014 poz. 379.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-10
  • Data wejścia w życie: 2014-04-10
  • Data obowiązywania: 2014-04-10
  • Dokument traci ważność: 2016-08-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA