REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 37

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zwanym dalej „Ministerstwem”, powołuje się Zespół Monitorowania Zagrożeń, zwany dalej „Zespołem”, w celu monitorowania i zapewnienia bieżącej wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. Pracą Zespołu kieruje Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „BZK”.

2. W skład Zespołu wchodzą pracownicy oddelegowani przez:

1) Dyrektora BZK;

2) dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa:

a) do pełnienia stałego dyżuru, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218),

b) ze względu na specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należą:

1) bieżące monitorowanie i wymiana informacji o zagrożeniach oraz sytuacjach kryzysowych:

a) w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra,

b) mogących mieć wpływ na funkcjonowanie działów administracji rządowej, o których mowa w lit. a;

2) informowanie Kierownictwa Ministerstwa o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych, w formie raportów bieżących oraz doraźnych;

3) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

4) realizacja zadań na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

5) współdziałanie w zakresie monitorowana zagrożeń, zarządzania kryzysowego oraz polityki informacyjnej z komórkami organizacyjnymi organów administracji publicznej oraz z przedsiębiorcami, których przedmiot działalności dotyczy działów administracji rządowej właściwych dla Ministra, zwanych dalej „przedsiębiorcami”;

6) współdziałanie w zakresie bieżącej wymiany informacji z przedstawicielami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich;

7) przekazywanie informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowej w działach administracji rządowej, o których mowa w pkt 1, organom i jednostkom podległym lub nadzorowanym przez Ministra oraz przedsiębiorcom;

8) opracowywanie analiz i opinii oraz dokonywanie oceny możliwości wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju, a także gromadzenie informacji o zagrożeniach na potrzeby Ministra, w oparciu o informacje przekazywane przez służby dyżurne organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz przez przedsiębiorców;

9) opracowywanie informacji dotyczących strat i kosztów związanych z wystąpieniem zagrożeń w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra;

10) uruchamianie procedur z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, zgodnie z zarządzeniem nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;

11) koordynacja działań związanych z ewakuacją osób i ratowaniem mienia w trakcie pożaru, klęski żywiołowej i innych miejscowych zagrożeń z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa;

12) współpraca z Rzecznikiem Prasowym Ministra w zakresie realizacji polityki informacyjnej;

13) udział w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach zarządzania kryzysowego;

14) monitorowanie sytuacji w trakcie imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, których organizacja i przebieg związana jest z działami administracji rządowej właściwymi dla Ministra;

15) dokumentowanie działań podejmowanych przez Zespół.

2. Pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, realizują zadania związane z ewakuacją osób i ratowaniem mienia w trakcie pożaru, klęski żywiołowej i innych miejscowych zagrożeń z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa.

3. Raporty, o których mowa w ust.1 pkt 2, po podpisaniu przez pracowników pełniących dyżury, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, oraz zatwierdzeniu przez naczelnika BZK, przekazywane są Sekretarzom Stanu, Podsekretarzom Stanu, Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, Szefowi Gabinetu Politycznego oraz Rzecznikowi Prasowemu Ministra.

§ 4.

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa obowiązani są do niezwłocznego przekazywania Zespołowi, z wykorzystaniem powszechnie dostępnych środków łączności, zgodnie z ich właściwością, wszelkich niezbędnych informacji, w celu umożliwienia realizacji przez Zespół zadań, o których mowa w § 3.

2. Organy i jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra, realizujące zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, zarządzania kryzysowego oraz polityki informacyjnej, obowiązane są do bieżącego przekazywania Zespołowi informacji o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych, w tym stratach i kosztach z nich wynikających.

§ 5.

Zespół pełni stały dyżur w trybach pracy dla sytuacji zwyczajnych i sytuacji kryzysowych w pomieszczeniu wyznaczonym na potrzeby Zespołu przez Dyrektora BZK.

§ 6.

1. W ramach trybu pracy dla sytuacji zwyczajnych pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, pełnią ośmiogodzinny dyżur w czasie godzin pracy Ministerstwa. Poza godzinami pracy Ministerstwa i w dni wolne od pracy pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, pełnią dyżur telefoniczny, mając zapewniony dostęp do poczty elektronicznej oraz sieci Internet.

2. W ramach trybu pracy dla sytuacji kryzysowych pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 2, pełnią dyżur całodobowy zgodnie z harmonogramem ustalanym przez Dyrektora BZK.

3. Na czas pełnienia dyżuru w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 2, zwolnieni są z wykonywania obowiązków określonych w opisach stanowisk pracy.

§ 7.

O wprowadzeniu i odwołaniu pełnienia dyżurów w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych decyduje Dyrektor BZK, informując o tym Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 8.

W przypadku organizowania lub udziału Ministerstwa w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego oraz konieczności monitorowania sytuacji w trakcie imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, Zespół może pełnić dyżury w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych.

§ 9.

1. Dyrektor Biura Administracyjnego, w uzgodnieniu z Dyrektorem BZK, zapewnia niezbędne wyposażenie pomieszczeń oraz odpowiednie warunki pracy dla osób pełniących dyżur w trybie określonym w § 6 ust. 2.

2. Dyrektor BZK:

1) opracowuje dokumentację zapewniającą funkcjonowanie Zespołu;

2) określi zapasowe miejsce pracy Zespołu.

§ 10.

1. Nadzór nad funkcjonowaniem Zespołu sprawuje Dyrektor Generalny Ministerstwa.

2. BZK prowadzi obsługę organizacyjno-biurową Zespołu.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-23
  • Data wejścia w życie: 2014-05-23
  • Data obowiązywania: 2014-05-23
  • Dokument traci ważność: 2017-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA