REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 40

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, zwany dalej „Komitetem”.

§ 2.

Komitet zapewnia skuteczność i jakość realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, zwanego dalej „Programem”, w tym celu w szczególności:

1) analizuje i zatwierdza kryteria wyboru finansowanych projektów w terminie sześciu miesięcy od dnia zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską, jak również wszelkie zmiany tych kryteriów zgodnie z potrzebami programowania;

2) dokonuje okresowego przeglądu postępów na drodze do osiągnięcia celów Programu, w oparciu o dokumenty przedkładane przez Instytucję Zarządzającą;

3) analizuje wyniki wdrażania, zwłaszcza postępy w osiąganiu celów określonych dla każdej osi priorytetowej oraz oceny, o której mowa w art. 48 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1083/2006”;

4) analizuje i zatwierdza sprawozdania roczne i końcowe z realizacji Programu;

5) zapoznaje się z informacjami przekazywanymi zgodnie z art. 65 lit. e rozporządzenia 1083/2006;

6) może występować do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o przeprowadzenie przeglądów lub analiz Programu, mogących przyczynić się do osiągnięcia celów polityki spójności lub do usprawnienia jego zarządzania, w tym zarządzania finansowego;

7) analizuje i zatwierdza wszelkie wnioski o zmianę treści decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wkładu funduszy;

8) może realizować inne zadania wynikające ze specyfiki Programu oraz odnośnych przepisów krajowych.

§ 3.

1. Komitetowi przewodniczy minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub jego przedstawiciel.

2. W skład Komitetu wchodzą:

1) ze strony rządowej:

a) Przewodniczący Komitetu – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub jego przedstawiciel,

b) 8 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, reprezentujących komórki organizacyjne w urzędzie obsługującym ministra, realizujące zadania:

– Instytucji do spraw koordynacji strategicznej,

– Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,

– Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013,

– Instytucji Certyfikującej,

– Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,

– Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki,

– Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 oraz Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne,

– Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna,

c) po 1 przedstawicielu:

– ministra właściwego do spraw informatyzacji pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej,

– ministra właściwego do spraw nauki pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej,

– ministra właściwego do spraw gospodarki pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej,

– ministra właściwego do spraw gospodarki pełniącego rolę koordynatora procesu lizbońskiego w Polsce,

– ministra właściwego do spraw turystyki,

– ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

– ministra właściwego do spraw rodziny w zakresie prowadzenia polityki równych szans,

– ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w zakresie polityki spójności,

– ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju,

– Prezesa Rady Ministrów;

2) ze strony samorządowej, po 1 przedstawicielu:

a) Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich oraz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej jako reprezentantów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, działającej na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759),

b) Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej;

3) ze strony partnerów społecznych i gospodarczych, po 1 przedstawicielu:

a) organizacji pracowników i organizacji pracodawców ze strony Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych, działającej na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.3)):

– Komisji Krajowej NSZZ Solidarność,

– Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

– Forum Związków Zawodowych,

– Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

– Konfederacji Lewiatan,

– Związku Rzemiosła Polskiego,

– Business Centre Club,

b) organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, wspierania innowacyjności, oddziaływania na naukę oraz technikę, który został rekomendowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego,

c) środowisk: akademickiego, naukowego oraz naukowo-technicznego, wskazanym przez:

– Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– Polską Akademię Nauk,

– Radę Główną Instytutów Badawczych.

3. Wybór przedstawicieli podmiotów określonych w ust. 2 odbywa się przy uwzględnieniu wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących komitetów monitorujących.

4. Organizacje i instytucje – członkowie Komitetu – wyznaczają także po 1 stałym zastępcy członka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy w posiedzeniu Komitetu nie może uczestniczyć członek oraz jego stały zastępca, członek Komitetu może udzielić upoważnienia do uczestnictwa w posiedzeniu osobie reprezentującej organizację, która deleguje swoich przedstawicieli do prac Komitetu. Zakres udziału takiego zastępcy w pracach Komitetu określa pisemne upoważnienie.

5. Do udziału w głosowaniu jest uprawniony członek Komitetu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony zastępca.

6. Komitet podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komitetu.

7. W pracach Komitetu może uczestniczyć z własnej inicjatywy lub na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu przedstawiciel Komisji Europejskiej z głosem doradczym.

8. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora, bez prawa głosu i bez prawa do głosowania, przedstawiciele:

1) 2 organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie wspierania równości kobiet i mężczyzn oraz ochrony środowiska – rekomendowanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego;

2) Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi;

3) Unii Miasteczek Polskich;

4) Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;

5) Związku Powiatów Polskich;

6) Wojewodów;

7) podmiotów pełniących rolę Instytucji Wdrażających/Instytucji Pośredniczących II stopnia;

8) Ministra Spraw Zagranicznych;

9) Instytucji Audytowej;

10) Krajowej Jednostki Oceny;

11) kontroli skarbowej;

12) Najwyższej Izby Kontroli;

13) Krajowej Izby Gospodarczej;

14) Związku Banków Polskich;

15) Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

16) Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego;

17) oraz – na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu, inne osoby, w tym m.in. eksperci, a także przedstawiciele innych instytucji, grup społecznych i zawodowych.

9. Obserwatorzy mogą przedstawiać problemy i zagadnienia na forum Komitetu jedynie za zgodą Przewodniczącego Komitetu wyrażoną pisemnie w odpowiedzi na pisemny wniosek złożony co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed posiedzeniem Komitetu lub poprzez dwóch członków Komitetu działających wspólnie.

§ 4.

1. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i efektywności realizowanych zadań Komitet może powoływać podkomitety i grupy robocze.

2. Organizację i tryb pracy, w tym sposób podejmowania decyzji przez członków Komitetu, określa Regulamin pracy przyjęty na pierwszym posiedzeniu.

3. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe osiągnięcie konsensusu w sprawie przyjęcia Regulaminu, zostanie on przyjęty większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu.

§ 5.

Obsługę Komitetu zapewnia komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wykonująca zadania w zakresie zarządzania Programem.

§ 6.

Komitet powołuje się na czas realizacji Programu.

§ 7.

Traci moc zarządzenie nr 5 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz.714 oraz z 2014 r. poz. 379.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
  • Data wejścia w życie: 2014-05-30
  • Data obowiązywania: 2014-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA