reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 35
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym

Na podstawie art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) ustala się co następuje:

§ 1.
 Zatwierdza się Regulamin określający szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
 Traci moc zarządzenie nr 25 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym (Dz. Urz. MTBiGM poz. 47).
§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

Załącznik 1. [REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI WERYFIKACYJNEJ DO SPRAWDZENIA KWALIFIKACJI KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM SILNIKOWYM]

Załącznik do zarządzenia nr 35 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 24 czerwca 2014 r. (poz. 54)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI WERYFIKACYJNEJ DO SPRAWDZENIA KWALIFIKACJI KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM SILNIKOWYM

§ 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600), zwanej dalej „Komisją”.

§ 2. Komisja przeprowadza egzamin z zachowaniem przepisów:

1) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej „ustawą”;

2) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995 oraz z 2013 r. poz. 319), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

3) niniejszego Regulaminu.

§ 3. Egzamin składają osoby zgłoszone przez właściwy organ ewidencyjny nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu na wniosku, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 4. 1. Egzamin przeprowadza się:

1) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego,

2) w sesjach egzaminacyjnych organizowanych zgodnie z planem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw transportu dla grup określonych w § 48 rozporządzenia.

2. Dane osobowe osób zakwalifikowanych na egzamin w danym terminie umieszcza się w systemie informatycznym służącym do przeprowadzania egzaminów weryfikacyjnych.

3. W egzaminie mają prawo uczestniczyć w charakterze obserwatora:

1) pracownicy właściwej do spraw transportu drogowego komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu sprawujący nadzór nad pracą Komisji,

2) inne osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw transportu.

4. Obsługę Komisji wykonuje właściwa do spraw transportu drogowego komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.

§ 5. 1. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) organizowanie i kierowanie pracą Komisji;

2) wyznaczanie:

a) terminu i miejsca egzaminu,

b) członków komisji do przeprowadzenia egzaminu w danym terminie;

3) powiadomienie właściwych organów ewidencyjnych o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych osób;

4) wnioskowanie do kierującego właściwą do spraw transportu drogowego komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu o opracowanie pytań egzaminacyjnych;

5) wnioskowanie do kierującego właściwą do spraw transportu drogowego komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu o weryfikację pytań egzaminacyjnych przez niezależnych ekspertów;

6) wnioskowanie do kierującego właściwą do spraw transportu drogowego komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu o zawarcie umów:

a) z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, w którym będzie przeprowadzony egzamin,

b) z odpowiednim podmiotem na wykonanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z obsługą egzaminu,

c) związanych z zakupem materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania komputerowego niezbędnego do pracy Komisji,

d) innych związanych z wykonywaniem zadań Komisji;

7) omawianie bezpośrednio przed egzaminem zasad i kryteriów oceny egzaminu oraz jego przebiegu;

8) sprawdzanie prawidłowości sporządzenia i podpisywanie:

a) protokołów egzaminacyjnych,

b) zaświadczeń o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu,

c) rozliczenia egzaminu,

d) korespondencji związanej z pracą Komisji;

9) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw transportu do dnia 31 stycznia każdego roku, rocznego sprawozdania z działalności Komisji;

10) przechowywanie banku pytań egzaminacyjnych oraz testów, o których mowa w § 53 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;

11) organizacja szkoleń członków Komisji.

2. Do obowiązków członka Komisji należy w szczególności:

1) udział w egzaminach i szkoleniach zwołanych przez przewodniczącego Komisji;

2) dokonywanie oceny kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

3. Do obowiązków sekretarza Komisji należy w szczególności:

1) sporządzenie listy osób zgłoszonych na egzamin;

2) sporządzanie protokołów egzaminacyjnych;

3) nadzór nad drukowaniem zaświadczeń o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie określonej kategorii prawa jazdy;

4) sporządzenie rozliczenia finansowego egzaminu;

5) udzielanie informacji o działalności Komisji;

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego Komisji.

§ 6. 1. Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu członek Komisji:

1) sprawdza, na podstawie prawa jazdy, ważność określonych uprawnień do kierowania pojazdem oraz na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, zgodność danych z danymi zawartymi w:

a) systemie informatycznym, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w formie testu komputerowego,

b) protokole egzaminacyjnym, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w formie testu pisemnego;

2) wydaje osobie egzaminowanej druk arkusza egzaminacyjnego, według wzoru określonego w załączniku nr 2, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w formie testu pisemnego,

3) omawia zasady przebiegu egzaminu.

2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, członek Komisji odpowiednio do przyjętej formy egzaminu:

1) uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne;

2) wydaje test osobie egzaminowanej, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu;

3) przeprowadza egzamin.

3. Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu członek Komisji odpowiednio do przyjętej formy egzaminu:

1) na życzenie osoby egzaminowanej przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego – dokonuje wydruku jej wyników egzaminu;

2) odbiera od osób egzaminowanych testy wraz z arkuszami egzaminacyjnymi, a następnie po ich sprawdzeniu, wpisuje do arkuszy dla każdej kategorii objętej zakresem egzaminu, liczbę uzyskanych punktów, wynik egzaminu oraz potwierdza go podpisem.

§ 7. 1. Pytania egzaminacyjne po ich zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw transportu umieszcza się w banku pytań, o którym mowa w § 53 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Zestawy testów egzaminacyjnych opracowanych na podstawie pytań egzaminacyjnych stosowanych w przypadku, o których mowa w § 53 ust. 2 rozporządzenia, przechowuje się do czasu egzaminu w zapieczętowanych kopertach.

2. Pytania i testy egzaminacyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie w czasie prowadzenia egzaminu.

§ 8. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu członek Komisji:

1) sprawdza, na podstawie prawa jazdy oraz dowodu osobistego lub paszportu ważność określonych uprawnień do kierowania pojazdem oraz zgodność danych z danymi zawartymi odpowiednio w:

a) wyciągu z systemu informatycznego, dostarczonym przez sekretarza Komisji, jeżeli część teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana w formie testu komputerowego,

b) protokole egzaminacyjnym, jeżeli część teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana w formie testu pisemnego;

2) omawia przebieg części praktycznej egzaminu.

§ 9. 1. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie części praktycznej egzaminu przeprowadza się w obecności co najmniej dwóch członków Komisji.

2. W zakresie prawa jazdy kategorii C egzamin w ruchu drogowym przeprowadza się w obecności co najmniej jednego członka Komisji.

§ 10. 1. Wyniki części teoretycznej egzaminu i części praktycznej egzaminu są ogłaszane w formie ustnej po zakończeniu każdej z nich i odnotowywane w protokole egzaminacyjnym oraz odpowiednio w systemie informatycznym, a następnie w protokole egzaminacyjnym poprzez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:

1) „P” – jeżeli wynik jest pozytywny;

2) „N” – jeżeli wynik jest negatywny;

3) „X” – jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu.

2. Po uzupełnieniu danych zawartych w systemie informatycznym drukuje się protokół z przeprowadzonego egzaminu, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu.

3. Podstawą wydania osobie zaświadczenia, określonego w załączniku nr 7 do Regulaminu, o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu i praktycznej egzaminu dla określonego rodzaju uprawnienia. Zaświadczenie to przesyła się w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu, do właściwego organu ewidencyjnego zgłaszającego osobę na egzamin.

4. Protokoły egzaminacyjne i kopie wydanych zaświadczeń archiwizuje się w sposób określony w odrębnych przepisach.

5. Jeżeli egzamin jest przeprowadzany w formie testu pisemnego, arkusze egzaminacyjne i testy egzaminacyjne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, przechowuje sekretarz Komisji przez okres 2 lat. Po upływie tego okresu przekazuje je do archiwum zakładowego.

§ 11. 1. Komisja prowadzi informatyczną ewidencję osób przystępujących do egzaminu, ewidencję protokołów egzaminacyjnych oraz rejestr wydanych zaświadczeń.

2. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu.

3. Materiały, o których mowa w ust. 2, mogą być powielane wyłącznie przy użyciu sprzętu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu lub innego, będącego w posiadaniu Komisji.


Załącznik nr 1

Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów lub egzaminatorów

infoRgrafika

Objaśnienia do załącznika nr 1:

Wniosek należy wypełnić alfabetycznie, w formie wydruku komputerowego wraz z wymaganymi podpisami i pieczęciami
oraz w formie elektronicznej (płyta CD)

1. W rubryce 2 należy wpisać nazwisko i imię oraz wyróżnik województwa stosowany przy rejestracji pojazdów.

2. W rubryce 4 należy wpisać adres stałego zameldowania.

3. W rubryce 5 status należy wpisać osoby w postaci litery:

– „K” jeżeli osoba nie posiada uprawnień do egzaminowania,

– „R” jeżeli osoba rozszerza zakres posiadanych uprawnień do egzaminowania,

– „S” jeżeli osoba jest skierowana na egzamin w trybie art. 71 ust. 5 ustawy.

4. W rubryce 6 należy wpisać litery określające kat. prawa jazdy z zakresu (A, B, C, D)

– w wierszu oznaczonym literą „K” – posiadane przez osobę uprawnienia do kierowania pojazdów

– w wierszu oznaczonym literą „E” – posiadane przez osobę uprawnienia do egzaminowania.

5. W rubryce 7 należy wpisać oznaczenia rodzaju odbytego szkolenia

– „P” – podstawowe,

– „D” – dodatkowe.

6. W rubryce 8 należy wpisać litery określające kat. prawa jazdy odpowiednio do z zakresu odbytego szkolenia.

7. W rubryce 9 należy wpisać adres jednostki szkolącej w podanym zakresie szkolenia.

8. W rubryce 10 należy podać datę i nr zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

9. W rubryce 11 należy podać datę uzyskania uprawnień do egzaminowania w zakresie kat. B.

10. W rubryce 12 należy wpisać litery (A, B, C, D) określające rodzaj uprawnienia, w zakresie, którego osoba uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu przeprowadzonego przez Komisję Weryfikacyjną, przy czym od dnia uzyskania tego wyniku nie upłynął 1 rok.

11. W rubryce 13 należy wpisać:

– znak „+” jeżeli osoba przystępuje do egzaminu w zakresie określonego rodzaju uprawnienia,

– znak „-” jeżeli osoba nie przystępuje do egzaminu w zakresie określonego rodzaju uprawnienia.

12. W rubryce 14 i 16 należy wpisać:

– cyfry określające wysokość opłat wniesionych przez osobę za sprawdzenie jej teoretycznych i praktycznych kwalifikacji w określonym rodzaju uprawnienia,

– znak „0” jeżeli osoba nie przystępuje do egzaminu w zakresie określonego rodzaju uprawnienia.

13. W rubryce 15 i 17 należy wpisać cyfry określające łączną wysokość opłat za część teoretyczną i praktyczną egzaminu.

14. W rubryce 19 należy wpisać adresata (nazwa urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu) i datę dokonania wpłaty (np. 01.07.14).

Wysokość opłat jest określona w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.).

Załącznik nr 2

Arkusz egzaminacyjny

infoRgrafika

Załącznik nr 3

Protokół egzaminacyjny

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama