REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 67

ZARZĄDZENIE NR 47
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Pre-komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, zwany dalej „Pre-komitetem”.
§ 2.
Pre-komitet jest powoływany do czasu powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
§ 3.
W skład Pre-komitetu wchodzą:

1) przewodniczący – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju nadzorujący działania departamentów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wykonujących zadania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, zwanym dalej „POliŚ”;

2) ze strony rządowej, po jednym przedstawicielu:

a) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej POliŚ,

b) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa,

c) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji ds. koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa,

d) ministra właściwego do spraw środowiska – jako Instytucji Pośredniczącej POliŚ,

e) ministra właściwego do spraw gospodarki – jako Instytucji Pośredniczącej POliŚ,

f) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – jako Instytucji Pośredniczącej POliŚ,

g) ministra właściwego do spraw zdrowia – jako Instytucji Pośredniczącej POliŚ,

h) Centrum Unijnych Projektów Transportowych – jako Instytucji Pośredniczącej POliŚ,

i) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

j) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

k) Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

I) Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania;

3) ze strony samorządowej – po jednym przedstawicielu każdej z ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wyłonionych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), tj.:

– Związku Miast Polskich,

– Związku Gmin Wiejskich RP,

– Związku Województw RP,

– Unii Metropolii Polskich,

– Unii Miasteczek Polskich,

– Związku Powiatów Polskich;

4) ze strony partnerów:

a) po jednym przedstawicielu organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), tj.:

przedstawicieli organizacji pracowników:

– Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

– Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

– Forum Związków Zawodowych,

przedstawicieli organizacji pracodawców:

– Pracodawców RP,

– Konfederacji Lewiatan,

– Związku Rzemiosła Polskiego,

– Business Centre Club,

b) jeden przedstawiciel środowiska naukowo-akademickiego wskazywanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

c) po jednym przedstawicielu następujących organizacji pozarządowych:

– Stowarzyszenie Ekologiczne Eko – Unia,

– Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy,

– Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,

– Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

§ 4.
W posiedzeniach Pre-komitetu mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów, bez prawa głosu:

1) przedstawiciel każdej instytucji wdrażającej POliŚ;

2) przedstawiciel Instytucji Audytowej;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie procesu desygnacji;

4) inne osoby na zaproszenie przewodniczącego.

§ 5.
1. W pracach Pre-komitetu może uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciel Komisji Europejskiej.

2. Przewodniczący informuje Komisję Europejską o każdym posiedzeniu Pre-komitetu.

§ 6.
1. Celem powołania Pre-komitetu jest przygotowanie procesu realizacji POliŚ 2014–2020 przed wydaniem decyzji o jego zatwierdzeniu.

2. Prace Pre-komitetu mogą dotyczyć w szczególności:

1) opiniowania projektu regulaminu Komitetu Monitorującego POliŚ;

2) monitorowania procesu ustanawiania systemu zarządzania POliŚ oraz jego uruchomienia;

3) opiniowania kryteriów wyboru projektów;

4) opiniowania szczegółowego opisu osi priorytetowych;

5) opiniowania planowanych do wdrożenia instrumentów finansowych.

§ 7.
1. Tryb pracy Pre-komitetu określa regulamin przyjęty przez Pre-komitet zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Pre-komitetu.

2. Decyzje Pre-komitetu podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów.

3. Każdy członek Pre-komitetu dysponuje jednym głosem.

4. W przypadku tej samej liczby głosów, decydujący głos należy do przewodniczącego.

5. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest podejmowanie uchwał w trybie obiegowym.

§ 8.
Obsługę Pre-komitetu zapewnia Sekretariat znajdujący się w Departamencie Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
§ 9.
Koszty związane z działalnością Pre-komitetu są refundowane ze środków pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-15
  • Data wejścia w życie: 2014-09-15
  • Data obowiązywania: 2014-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA