Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 17 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska

Tekst pierwotny

§ 1.

W zarządzeniu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 1), w załączniku do zarządzenia w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej w Planie zamówień publicznych 19 999,99 zł bez podatku od towarów i usług, są zawierane w formie pisemnej, chyba, że przepisy odrębne wymagają innej formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 3.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-17
  • Data wejścia w życie: 2018-01-17
  • Data obowiązywania: 2018-01-17
  • Dokument traci ważność: 2018-05-09

Dzienniki Urzędowe