Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 3
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 2 i 6) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie

"§ 3. 1. Komórkami organizacyjnymi Urzędu są departamenty, biura oraz Zespół do spraw Budżetu i Finansów.

2. Działalnością departamentu lub biura kieruje dyrektor, przy pomocy zastępców dyrektora oraz naczelników wydziałów lub kierujących zespołami, o ile regulamin i przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3. W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora departamentu lub biura, jego funkcję pełni osoba wskazana przez Dyrektora Generalnego Urzędu, za zgodą Generalnego Dyrektora.

4. Kierujący komórką organizacyjną:

1) odpowiada za zapewnienie zgodności działań komórki organizacyjnej z kierunkami określonymi przez Generalnego Dyrektora, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz z prawem powszechnie obowiązującym i regulacjami wewnętrznymi;

2) organizuje, planuje i kieruje pracą komórki organizacyjnej oraz nadzoruje i zapewnia prawidłową, efektywną i terminową realizację celów i zadań komórki określonych w regulaminie oraz bezpośrednio nałożonych przez Generalnego Dyrektora lub Dyrektora Generalnego Urzędu;

3) zapewnia właściwą organizację pracy komórki organizacyjnej i prawidłowe wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników;

4) zapewnia właściwe wykorzystanie i rozwój zasobów ludzkich w komórce organizacyjnej;

5) dba o interes Skarbu Państwa, w tym w szczególności w zakresie dochodów i wydatków, oraz ściśle współpracuje w tym zakresie z komórkami do spraw finansowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;

6) monitoruje terminowość wykonywania zadań przez podległe mu wydziały, zespoły lub samodzielne stanowiska pracy w zakresie udzielania odpowiedzi na pisma oraz opiniowania i analizowania dokumentów;

7) zapewnia realizację zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020, w zakresie działania komórki organizacyjnej;

8) zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w komórce organizacyjnej, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a w szczególności określa zagrożenia dla informacji oraz szacuje ryzyko w zakresie bezpieczeństwa informacji dla komórki organizacyjnej lub stanowiska;

9) współpracuje z komórką właściwą do spraw informatyki w zakresie projektowania, testowania, wdrażania, eksploatacji i doskonalenia specjalistycznych systemów informatycznych dedykowanych komórce organizacyjnej;

10) współdziała z innymi komórkami w zakresie realizacji zadań Generalnego Dyrektora;

11) zapewnia przepływ informacji w strukturze Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w odniesieniu do zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną;

12) reprezentuje Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w stosunkach z innymi urzędami i instytucjami w sprawach należących do właściwości komórki organizacyjnej, w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji Generalnego Dyrektora lub Dyrektora Generalnego Urzędu.

5. Działalnością Zespołu do spraw Budżetu i Finansów kieruje Główny księgowy - dysponent II stopnia. Postanowienia zawarte w ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.

6. Postanowienia zawarte w ust. 4 stosuje się odpowiednio do stanowisk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 i 9.

7. Dla prowadzenia wyodrębnionej tematycznie grupy spraw w komórkach organizacyjnych mogą być tworzone:

1) wydziały - kierowane przez naczelników;

2) zespoły - kierowane przez kierujących zespołem;

3) samodzielne stanowiska pracy - w których zatrudnionych jest jeden lub więcej pracowników.

8. W każdej komórce organizacyjnej może zostać utworzony sekretariat, którego zadaniem jest prowadzenie bieżącej obsługi komórki organizacyjnej.

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

1) Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko (DOOŚ);

2) Departament Orzecznictwa Administracyjnego (DOA);

3) Departament Realizacji Projektów Środowiskowych (DRP);

4) Departament Zarządzania Zasobami Przyrody (DZP);

5) Biuro Dyrektora Generalnego (BDG);

6) Biuro Prawne (BP);

7) Zespół do spraw Budżetu i Finansów (ZBF);

8) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego (SAW);

9) Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (SOIN).

2. Generalny Dyrektor określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę komórek organizacyjnych i stanowisk, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 7-9.

3. Dyrektor Generalny Urzędu określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 5-6.".

3) w § 7:

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Dokumenty przedkładane do podpisu Generalnemu Dyrektorowi, Zastępcy Generalnego Dyrektora i Dyrektorowi Generalnemu Urzędu, parafują dyrektorzy komórek organizacyjnych, w których je sporządzono, lub ich zastępcy, a w przypadku ich nieobecności, upoważnione przez nich osoby.

2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych, ich zastępcy, naczelnicy wydziałów lub kierujący zespołami, w zakresie udzielonych im upoważnień, podpisują, w imieniu Generalnego Dyrektora, wydawane przez niego decyzje administracyjne oraz inne dokumenty wskazane w upoważnieniu.

3. Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 1 i 2, których treść nie dotyczy kompetencji zastrzeżonych dla Generalnego Dyrektora lub Dyrektora Generalnego Urzędu, podpisują dyrektorzy komórek organizacyjnych lub, w zakresie przez nich określonym, ich zastępcy.";

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do Zespołu do spraw Budżetu i Finansów i stanowisk o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 i 9.";

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Komórki organizacyjne, w zakresie swojej właściwości, po uzyskaniu akceptacji treści pisma przez dyrektora tej komórki, przekazują do Biura Prawnego:

1) do kontroli formalnoprawnej i parafowania projekty:

a) wzorów umów cywilnoprawnych, których stroną jest Skarb Państwa - Generalny Dyrektor albo Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, dołączanych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) wzorów umów cywilnoprawnych, których stroną jest Skarb Państwa - Generalny Dyrektor albo Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, przygotowywanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

c) umów cywilnoprawnych, których stroną jest Skarb Państwa - Generalny Dyrektor albo Skarb Państwa-Generalna Dyrekcja Ochrony Środowisko, z wyjątkiem umów przygotowywanych na podstawie wzorów skontrolowanych wcześniej pod względem formalnoprawnym i parafowanych przez Biuro Prawne, innych niż dołączane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

d) porozumień Generalnego Dyrektora albo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z innymi jednostkami reprezentującymi Skarb Państwa, zbliżonych charakterem do umów cywilnoprawnych,

e) umów zlecających realizację zadania publicznego,

f) pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Generalnego Dyrektora oraz Dyrektora Generalnego Urzędu,

g) aktów kierownictwa wewnętrznego wydawanych w formie zarządzeń, decyzji i postanowień przez Generalnego Dyrektora oraz Dyrektora Generalnego Urzędu,

2) do kontroli formalnoprawnej:

a) projekty umów cywilnoprawnych, których stroną jest Skarb Państwa - Generalny Dyrektor albo Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, przygotowywanych na podstawie wzorów narzuconych przez podmioty zewnętrzne, niepodlegających zmianie, z wyłączeniem umów dotyczących organizacji sw Urzędzie staży dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych oraz praktyk zawodowych dla studentów,

b) projekty porozumień Generalnego Dyrektora albo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z innymi jednostkami reprezentującymi Skarb Państwa, zbliżonych charakterem do umów cywilnoprawnych, przygotowywanych na podstawie wzorów narzuconych przez podmioty zewnętrzne, niepodlegających zmianie, z wyłączeniem porozumień dotyczących organizacji w Urzędzie staży dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych oraz praktyk zawodowych dla studentów.".

4) w § 12:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie

"Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego (BDG) należy w szczególności obsługa finansowa, kadrowa i organizacyjna Urzędu, gospodarowanie mieniem Urzędu oraz zadania związane z informatyzacją w Urzędzie, w tym:",

b) skreśla się pkt 5,

c) dotychczasowy pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) współpraca z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska oraz koordynowanie współpracy Urzędu z mediami celem prowadzenia spójnej i jednolitej polityki medialnej i informacyjnej.";

5) w § 13:

a) skreśla się pkt 5,

b) po pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 i 19 w brzmieniu:

"18) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060), w tym prowadzenie rejestru organizacji zarejestrowanych w rejestrze EMAS;

19) prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych w Urzędzie.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

ANDRZEJ SZWEDA-LEWANDOWSKI

Generalny Dyrektor
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
/ - podpisany cyfrowo/

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-09
  • Data wejścia w życie: 2020-06-10
  • Data obowiązywania: 2020-06-10

Dzienniki Urzędowe