reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową, w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r., zwaną dalej "Komisją".

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1) analiza i ocena ofert złożonych w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r.;

2) przedłożenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", listy rankingowej złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2018 r., a także proponowaną kwotę dotacji.

§ 3.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;

2) wiceprzewodniczący - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;

3) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;

4) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:

a) trzech pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,

b) dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrani z listy zgłoszeń do prac w komisjach konkursowych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem", zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu nadzorującego Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

2. Listę członków Komisji przedstawioną przez przewodniczącego zatwierdza Minister.

3. Komisja działa na podstawie regulaminu Komisji, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Członkowie Komisji oraz eksperci, o których mowa w § 4 składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Członkowie Komisji oraz eksperci oceniający złożone oferty konkursowe wypełniają "Kartę indywidualnej oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej", stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Do prac Komisji mogą zostać zaproszone przez przewodniczącego, z głosem doradczym, osoby będące ekspertami w dziedzinie pomocy społecznej.

§ 5.

1. Przewodniczący Komisji:

1) kieruje pracami Komisji;

2) zwołuje posiedzenia Komisji i określa porządek obrad;

3) przewodniczy posiedzeniom Komisji;

4) podejmuje decyzje w przypadkach spornych;

5) akceptuje sporządzony przez sekretarza protokół z posiedzenia Komisji;

6) zatwierdza "Uśrednioną kartę oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej", stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.

§ 6.

Do obowiązków sekretarza Komisji należy:

1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;

2) sporządzenie "Uśrednionej karty oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej";

3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;

4) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.

§ 7.

Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny i jej członkowie oraz osoby, o których mowa w § 4, nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.

§ 8.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

§ 9.

Komisja działa do dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

Załącznik 1. [Regulamin Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018 r.]

Załączniki do zarządzenia nr 9
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 16 lutego 2018 r.
(poz. 9)

Załącznik nr 1

Regulamin Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r.

§ 1.

Komisja dokonuje analizy i oceny złożonych ofert konkursowych oraz przedkłada Ministrowi listę rankingową zawierającą rekomendowane przez Komisję oferty przeznaczone do finansowania przez Ministra.

§ 2.

1. Analiza i ocena złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r.

2. Członkowie Komisji, o których mowa w § 3 zarządzenia, wypełniają ,,Kartę indywidualnej oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej" - załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Każda z ofert oceniana jest przez 2 członków Komisji, wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji.

4. Każdy członek Komisji otrzymuje do wypełnienia egzemplarz ,,Karty indywidualnej oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej''. Na podstawie kart wypełnionych przez poszczególnych członków Komisji sporządza się "Uśrednioną kartę oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej" - załącznik nr 4 do zarządzenia, którą zatwierdza przewodniczący Komisji.

5. "Karty indywidualnej oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej" wypełnione przez poszczególnych członków Komisji oraz "Uśrednione karty oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej" pozostają w dokumentacji konkursu.

6. "Uśredniona karta oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej" zawiera, uśrednioną liczbę punktów w przypadku oceny merytorycznej.

7. Jeżeli w ocenie formalnej na wszystkie pytania zostanie udzielona odpowiedź pozytywna, wówczas oferta podlega ocenie merytorycznej.

8. W przypadku, gdy członkowie Komisji rozbieżnie ocenią spełnienie przez oferenta warunków formalnych udziału w konkursie, ostateczną decyzję w tym obszarze podejmuje przewodniczący Komisji.

9. W przypadku, gdy członkowie Komisji rozbieżnie oceniają spełnienie przez oferenta przesłanki merytorycznej, ostateczną decyzję w tym obszarze podejmuje przewodniczący Komisji.

10. W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie przez wszystkich członków Komisji, ale różnica w punktacji pomiędzy ich ocenami wynosi minimum 4 punkty, ostateczną punktację ustala przewodniczący Komisji.

11. Komisja przekazuje do zatwierdzenia przez Ministra listę rankingową ofert konkursowych wraz z rekomendacją projektów, które spełniają wymogi formalne oraz zostały najwyżej ocenione pod względem merytorycznym. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, które zostaną zarekomendowane Ministrowi, podejmuje przewodniczący Komisji.

12. Lista rankingowa zawiera:

1) następujące informacje dla każdej oferty:

a) numer oferty,

b) nazwę organizacji,

c) nazwę zadania publicznego,

d) siedzibę podmiotu (miejscowość) oraz województwo,

e) uśrednioną liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny członków Komisji - dla ofert, które podlegały ocenie merytorycznej;

2) kwotę dotacji proponowaną do finansowania przez Ministra dla rekomendowanych przez Komisję ofert.

§ 3.

1. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum połowa ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczący Komisji, a w przypadku nieobecności przewodniczącego wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.

2. Za zgodą przewodniczącego Komisja może podejmować decyzje także w trybie obiegowym.

3. Miejsce i terminy posiedzeń Komisji wyznacza przewodniczący Komisji, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej ofert.

4. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:

1) obecność oraz czynny udział w pracach Komisji;

2) niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.

5. Odwołanie członka Komisji następuje w przypadkach:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji;

2) zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej udział w pracach Komisji.

Załącznik 2. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

WZÓR - OŚWIADCZENIE

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY KONKURSOWEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR - KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY KONKURSOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – UŚREDNIONA KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY KONKURSOWEJ „OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI” – EDYCJA 2018 R.]

Załącznik nr 4

WZÓR - UŚREDNIONA KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY KONKURSOWEJ "OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI" - EDYCJA 2018 R.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama