reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie planowania osłony technicznej linii kolejowych o znaczeniu obronnym oraz technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym

Na podstawie art. 4 i 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządzenie określa:

1) podmioty obowiązane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zwanego dalej „Ministrem”, do wykonania planu osłony technicznej linii kolejowych o znaczeniu obronnym;

2) podmioty obowiązane przez Ministra do wykonania planu technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym;

3) zakres przedmiotowy planów, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz formę ich opracowania;

4) tryb zatwierdzania, uaktualniania oraz koordynacji działań przy sporządzaniu planów, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 2.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) plan osłony technicznej linii kolejowych o znaczeniu obronnym – dokument obejmujący kompleks przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych, technicznych i materiałowego zabezpieczenia do zapewnienia sprawnej odbudowy zniszczeń i utrzymania przejezdności linii kolejowych o znaczeniu obronnym, zwany dalej „planem osłony”;

2) plan osłony technicznej działu administracji rządowej – transport – dokument obejmujący przedsięwzięcia planistyczne i organizacyjne związane z utrzymaniem przejezdności sieci transportowej kraju;

3) plan technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym – dokument obejmujący kompleks przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych, technicznych i materiałowego utrzymania w gotowości taboru kolejowego i przygotowanie zaplecza materiałowo-technicznego do zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych, zwany dalej „planem przewozów”;

4) plany – plan osłony oraz plan przewozów;

5) przedsiębiorca – przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym, na którego Minister na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) nałożył decyzją obowiązek przygotowania do realizacji zadań związanych z osłoną techniczną linii kolejowych o znaczeniu obronnym, zwanych dalej „osłoną techniczną” lub utrzymanie w gotowości taboru kolejowego, zwanych dalej „masowymi przewozami” i przygotowanie zaplecza materiałowo-technicznego do zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych zwanych dalej „przygotowaniem technicznym” oraz z którym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców zawarł umowę na realizację zadań na rzecz obronności państwa;

6) wykonawca – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP CARGO S.A.

§ 3.
1. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa odpowiada za:

1) przygotowanie planu osłony technicznej działu administracji rządowej – transport;

2) nadzorowanie procesu sporządzania planów oraz wspomaga międzyresortową wymianę informacji niezbędnych dla potrzeb wykonania planów;

3) przesłanie informacji do wykonawców o przedsiębiorcach, którzy zgodnie z właściwością uczestniczą w opracowaniu planów.

2. Plany stanowią załączniki do planu osłony technicznej działu administracji rządowej – transport.

3. W procesie tworzenia planów, PKP S.A. jest koordynatorem w stosunku do wykonawców.

4. Plan osłony opracowuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współdziałaniu z właściwymi w tym zakresie przedsiębiorcami, którzy udostępniają dane niezbędne do opracowania części opisowej i graficznej planów.

5. Plan przewozów opracowuje PKP CARGO S.A. we współdziałaniu z właściwymi w tym zakresie przedsiębiorcami, którzy udostępniają dane niezbędne do opracowania części opisowej i graficznej planów.

6. Wykonawca sporządzający plan, dokonuje jego uzgodnienia z Prezesem PKP S.A. Uzgodniony plan osłony lub plan przewozów podpisuje Prezes Zarządu właściwego Wykonawcy i przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi.

7. Po zatwierdzeniu planu, wykonawca:

1) jeden egzemplarz zostawia na własne potrzeby;

2) przekazuje po jednym egzemplarzu Ministrowi, Prezesowi PKP S.A. oraz właściwej komórce organizacyjnej do spraw transportu Ministerstwa Obrony Narodowej.

3) sporządza wyciągi z planów i przesyła do właściwych przedsiębiorców, o których mowa w ust. 4 i 5.

8. Plany oraz wyciągi z planów podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z 2015 r. poz. 21 oraz z 2016 r. poz. 1224 i 2281).

§ 4.
1. Plany składają się z części opisowej i graficznej.

2. Część opisowa planu osłony zawiera:

1) ocenę zagrożeń militarnych i niemilitarnych w obszarze transportu i infrastruktury kolejowej;

2) główne zadania osłony technicznej wytypowanej infrastruktury kolejowej;

3) zamiar kierowania jednostkami bezpośrednio realizującymi osłonę techniczną;

4) ogólną strukturę organizacyjną, możliwości i zadania jednostek przeznaczonych do realizacji osłony technicznej;

5) charakterystykę infrastruktury kolejowej podlegającej osłonie technicznej:

a) Centralnych Linii Kolejowych i linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym,

b) Tymczasowych Rejonów Przeładunkowych (tylko charakterystykę ogólną),

c) priorytetowych węzłów kolejowych,

d) obiektów i budowli inżynieryjnych,

e) kolejowych przejść granicznych,

f) priorytetowych stacji i punktów ładunkowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP;

6) materiały i środki techniczne przeznaczone do wykorzystania w osłonie technicznej;

7) planowane rozmieszczenie rezerw strategicznych i zapasów eksploatacyjnych;

8) organizację współdziałania z innymi jednostkami, w tym poza resortowymi;

9) organizację łączności;

10) zasady odstawiania taboru kolejowego przeznaczonego do odkażania i dezaktywacji;

11) inne informacje uwzględniające specyfikę transportu kolejowego lub elementów infrastruktury obronnej;

12) objaśnienie znaków i skrótów.

3. Część opisowa planu przewozów zawiera:

1) ocenę zagrożeń militarnych i niemilitarnych w realizacji masowych przewozów;

2) zasadnicze zadania przewoźników kolejowych w realizacji przygotowania technicznego;

3) ogólną strukturę organizacyjną, możliwości i zadania jednostek przeznaczonych do realizacji przygotowania technicznego;

4) analizę ilostanu wagonów, środków trakcyjnych oraz środków załadowczych przeznaczonych do masowych przewozów;

5) charakterystykę obiektów infrastruktury kolejowej wykorzystywanych w masowych przewozach:

a) Tymczasowych Rejonów Przeładunkowych (tylko charakterystykę ogólną),

b) priorytetowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP kolejowych stacji i punktów ładunkowych,

d) stacji składowania ruchomych urządzeń wagonowych i środków ładunkowych,

e) punktów wodowania wagonów pasażerskich,

f) punktów tankowania lokomotyw spalinowych;

6) zasady odstawiania taboru kolejowego przeznaczonego do odkażania i dezaktywacji;

7) organizację współdziałania;

8) organizację i zabezpieczenie łączności;

9) kierowanie przygotowaniem technicznym i zabezpieczeniem masowych przewozów.

4. Część opisową planów sporządza się według następujących zasad:

1) format stronic A4 w układzie „poziomym” o ustawieniach marginesu: lewy – 2,5 cm, prawy –1,5 cm, górny – 1,5 cm, dolny –1,5 cm, nagłówek –1,25 cm, stopka –1,25 cm;

2) typ czcionki – „Times New Roman”, w wielkości dla:

a) tytułu rozdziału – 14 punktów pogrubiona,

b) tytułu podrozdziału –12 punktów pogrubiona,

c) tytułu podrozdziału niższego rzędu i punktu –12 punktów,

d) akapitu –12 punktów;

3) odstęp między liniami tekstu – 1,5;

4) tekst akapitów – wyjustowany.

5. Część graficzną planów sporządza się na mapie w skali 1: 500 000 w formie graficznej lub elektronicznej.

6. Część graficzna planu osłony zawiera:

1) stanowiska dowodzenia wybranych jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiska kierowania Ministra oraz stałe siedziby przedsiębiorców;

2) miejsca stałej dyslokacji oraz przewidywane rejony rozmieszczenia jednostek w czasie realizacji osłony technicznej;

3) elementy infrastruktury kolejowej wraz z niezbędnymi opisami podstawowych parametrów:

a) Centralne Linie Kolejowe i linie kolejowe o znaczeniu wyłącznie obronnym,

b) kolejowe stacje i punkty ładunkowe o znaczeniu priorytetowym,

c) priorytetowe dla potrzeb Sił Zbrojnych RP punkty ładunkowe w portach morskich i w portach lotniczych,

d) kolejowe przejścia graniczne,

e) Tymczasowe Rejony Przeładunkowe;

4) rozmieszczenie rezerw strategicznych i zapasów eksploatacyjnych;

5) objaśnienia znaków i skrótów zastosowanych na mapie.

7. Część graficzna planu przewozów zawiera:

1) stanowiska dowodzenia wybranych jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiska kierowania Ministra oraz stałe siedziby przedsiębiorców;

2) Centralne Linie Kolejowe i linie o znaczeniu wyłącznie obronnym;

3) Tymczasowe Rejony Przeładunkowe;

4) kolejowe przejścia graniczne;

5) kolejowe stacje i punkty ładunkowe o znaczeniu priorytetowym,

6) punkty ładunkowe w portach morskich i w portach lotniczych;

7) stacje meblowania wagonów oraz rozmieszczenie magazynów ruchomych urządzeń wagonowych i środków ładunkowych;

8) punkty tankowania lokomotyw spalinowych;

9) rejony załadowania i wyładowania jednostek wojskowych;

10) objaśnienia znaków i skrótów zastosowanych na mapie.

8. Zestawienia tabelaryczne do planów należy wykonać w jednolitej szacie graficznej.

§ 5.
1. Przedsiębiorcy przesyłają do wykonawców dane uaktualniające do części opisowej i graficznej w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w ich działaniu.

2. Plany podlegają corocznej aktualizacji w przypadku wprowadzenia istotnych zmian lub wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

3. Wykonawcy, przesyłają zbiorczą aktualizację planów w formie aneksu do podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 2 i 3.

§ 6.
Traci moc Zarządzenie Nr 51 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie planowania osłony technicznej sieci kolejowej o znaczeniu obronnym oraz technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej: transport – na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama