reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 52
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół doradczy do spraw przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opracowywanie propozycji rozwiązań systemowych oraz rozwiązań przyczyniających się do uproszczenia przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz likwidacji barier, jakie te przepisy stwarzają;

2) opracowywanie propozycji nowych przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków stanowiących akt wykonawczy do obecnie procedowanego projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego;

3) opracowywanie propozycji zmian do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

4) systematyczna analiza i ocena skuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych w obszarze przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

5) opracowywanie propozycji zmian w przepisach techniczno-budowlanych w celu ich dostosowywania do zmian w przepisach europejskich.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu Tomasz Żuchowski;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Departamentu Budownictwa;

3) sekretarz Zespołu – Naczelnik Wydziału Warunków Technicznych;

4) członkowie Zespołu będący przedstawicielami:

a) Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości,

b) Fundacji Integracja,

c) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

d) Izby Architektów RP,

e) Izby Inżynierów Budownictwa,

f) Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

g) Konfederacji Lewiatan,

h) Polskiego Związku Firm Deweloperskich,

i) Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa,

j) Związku Zawodowego Budowlani.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a także innych podmiotów, których udział jest niezbędny do realizacji zadań Zespołu.

§ 4.

1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawicieli co najmniej trzech podmiotów reprezentowanych w Zespole;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu lub wskazuje osobę, która będzie przewodniczyć posiedzeniu;

3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może powierzyć zadania, o których mowa w ust. 1, zastępcy Przewodniczącego Zespołu lub sekretarzowi Zespołu.

§ 5.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez przewodniczącego.

§ 6.

Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.

§ 7.

Członkowie Zespołu oraz osoby zaproszone do udziału w pracach zespołu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

§ 9.

Zespół kończy swoją działalność w momencie rozwiązania go przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama