Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komitet Monitorujący Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”, zwany dalej „Komitetem”.

§ 2.

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący – minister właściwy do spraw rybołówstwa pełniący funkcję instytucji zarządzającej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej „ustawą”;

2) dziewięciu przedstawicieli komórki organizacyjnej właściwej w sprawach rybołówstwa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wskazanych przez dyrektora tej komórki;

3) przedstawiciel komórki organizacyjnej właściwej w sprawach Zintegrowanej Polityki Morskiej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, wskazany przez dyrektora tej komórki;

4) przedstawiciel komórki organizacyjnej właściwej w sprawach gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, wskazany przez dyrektora tej komórki;

5) przedstawiciel komórki organizacyjnej właściwej w sprawach promocji i informacji programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wskazanych przez dyrektora tej komórki;

6) po jednym przedstawicielu ministrów właściwych do spraw:

a) rozwoju regionalnego,

b) klimatu;

7) przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wskazany przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej;

8) przedstawiciel Narodowego Koordynatora do spraw Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego w Polsce, wskazany przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;

9) przedstawiciel instytucji certyfikującej;

10) przedstawiciel instytucji pośredniczącej w zakresie priorytetów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 oraz 5 i 6 ustawy;

11) przedstawiciel Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego;

12) przedstawiciel Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany przez Przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej;

13) przedstawiciel Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany przez Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej;

14) przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wskazany przez Współprzewodniczących Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

15) przedstawiciel Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni;

16) przedstawiciel Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;

17) przedstawiciel instytucji odpowiedzialnej za zbieranie danych rybackich w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, wskazany przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni;

18) przedstawiciel zarządów portów morskich, wskazany przez Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o.;

19) przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony środowiska, wskazany przez Fundację Greenpeace;

20) przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze rybołówstwa dalekomorskiego, wskazany przez Północnoatlantycką Organizację Producentów Sp. z o.o.;

21) przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze przetwórstwa rybnego, wskazany przez Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb;

22) przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze rybactwa śródlądowego w zakresie ryb łososiowatych, wskazany przez Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych;

23) przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze rybactwa śródlądowego w zakresie ryb jesiotrowatych, wskazany przez Organizację Producentów Ryb Jesiotrowatych;

24) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze rybactwa śródlądowego w zakresie ryb karpiowatych, wskazanych przez Związek Producentów Ryb – Organizację Producentów, Polskie Towarzystwo Rybackie, Polski Karp Sp. z o.o. – Organizację Producentów oraz Towarzystwo Promocji Ryb;

25) przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze rybactwa jeziorowego, wskazany przez Związek Producentów Ryb – Organizację Producentów;

26) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze rybołówstwa bałtyckiego, z wyłączeniem obszarów, o których mowa w pkt 27–29 wskazanych przez uznane organizacje producentów ryb z obszaru rybołówstwa morskiego;

27) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze rybołówstwa morskiego prowadzących połowy na morskich wodach wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej (Zalew Wiślany), wskazanych przez Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych Mierzeja oraz Stowarzyszenie Rybaków Zalewu Wiślanego;

28) przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze rybołówstwa morskiego prowadzących połowy na morskich wodach wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej (Zalew Szczeciński), wskazany przez Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków;

29) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze rybołówstwa przybrzeżnego, z wyłączeniem obszarów, o których mowa w pkt 27–28 wskazanych przez organizacje producentów ryb z obszaru rybołówstwa morskiego inne niż uznane;

30) dwóch przedstawicieli rybackich lokalnych grup działania, zwanych dalej „rlgd”:

a) przedstawiciel rlgd działających w obszarze rybołówstwa morskiego,

b) przedstawiciel rlgd działających w obszarze rybactwa śródlądowego;

31) dwóch przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji, reprezentujących społeczeństwo obywatelskie:

a) przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania,

b) przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.

2. Członkowie Komitetu wykonują swoje funkcje osobiście lub przez osoby upoważnione do ich zastępowania.

3. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 3–31 zgłaszają imiennie, w formie pisemnej, swojego kandydata na członka oraz kandydata na jego zastępcę.

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa powołuje i odwołuje członków Komitetu oraz ich zastępców.

5. W przypadku gdy członek Komitetu lub jego zastępca przestanie być członkiem podmiotu wymienionego w ust. 1 pkt 3–31, przestaje być członkiem Komitetu lub jego zastępcą. Jednocześnie właściwy podmiot wymieniony w ust. 1 pkt 3–31 jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania na jego miejsce nowego kandydata na członka Komitetu lub na jego zastępcę.

§ 3.

Komitet wspiera instytucję zarządzającą Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020, zwanym dalej „Programem”, w szczególności:

1) bada wszelkie kwestie, które wpływają na realizację Programu;

2) dokonuje przeglądu wdrażania Programu i postępów w realizacji założonych celów, w tym wnioski z przeglądu jego wyników;

3) analizuje roczne sprawozdania z realizacji Programu i zatwierdza je przed wysłaniem do Komisji Europejskiej;

4) uczestniczy w realizacji zadań w zakresie ewaluacji Programu przez:

a) identyfikowanie i rekomendowanie obszarów badawczych,

b) zapoznawanie się z okresowymi planami ewaluacji,

c) zapoznawanie się z wynikami ewaluacji, w szczególności z wnioskami i rekomendacjami oraz postępami w ich realizacji;

5) konsultuje zmiany Programu zaproponowane przez instytucję zarządzającą Programem;

6) konsultuje, zatwierdza oraz modyfikuje kryteria wyboru dla finansowanych operacji;

7) analizuje i zatwierdza sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013.”.

§ 4.

1. W pracach Komitetu może także uczestniczyć, z własnej inicjatywy lub na zaproszenie przewodniczącego, przedstawiciel Komisji Europejskiej, z głosem doradczym.

2. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora, bez prawa głosowania:

1) przedstawiciele:

a) instytucji audytowej,

b) Najwyższej Izby Kontroli,

c) beneficjentów Programu;

2) eksperci – na zaproszenie przewodniczącego.

§ 5.

1. Do udziału w głosowaniu jest uprawniony członek Komitetu, a w przypadku jego nieobecności – zastępca członka Komitetu.

2. Każdemu członkowi Komitetu przysługuje jeden głos.

3. Komitet podejmuje decyzje w drodze uchwały, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

4. W sytuacjach wynikających z regulaminu Komitetu możliwe jest podejmowanie uchwał w trybie obiegowym.

§ 6.

1. Organizację i tryb pracy Komitetu, w tym sposób podejmowania uchwał, określa Regulamin.

2. Komitet przyjmuje Regulamin na pierwszym posiedzeniu, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu.

§ 7.

1. Członkom Komitetu i ich zastępcom nie przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komitetu.

2. Koszty związane z uczestnictwem przewodniczącego, członków Komitetu i ich zastępców oraz zaproszonych przez przewodniczącego ekspertów, a także osób zapewniających obsługę Komitetu, w tym zakwaterowania i przejazdu, z wyłączeniem transportu lotniczego, mogą być refundowane z części budżetu państwa 62 – Rybołówstwo, dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, ze środków finansowych Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, zaplanowanych na finansowanie i współfinansowanie pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020.

3. Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 2, przysługuje do wysokości równowartości kosztów podróży pociągiem w wagonie klasy 2.

4. Osoby, o których mowa w ust. 2, są zobowiązane rozliczyć koszty podróży w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.

5. Refundacja kosztów, o których mowa w ust. 2, dotyczy osób reprezentujących instytucje lub oddziały mające siedzibę poza miejscem, w którym odbywa się posiedzenie Komitetu.

§ 8.

Obsługę Komitetu zapewnia komórka organizacyjna odpowiedzialna za sprawy rybołówstwa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

§ 9.

1. Komitet Monitorujący Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”, powołany na mocy zarządzenia uchylanego w § 10 uznaje się za Komitet Monitorujący Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” powołany zgodnie z niniejszym zarządzeniem.

2. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 lit. b, 7, 11 i 24, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zgłoszą swojego kandydata na członka Komitetu oraz kandydata na jego zastępcę.

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 4 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 3, 17 i 27 oraz z 2017 r. poz. 15 i 19).

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRODLĄDOWEJ

M. GRÓBARCZYK

 

 

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-16
  • Data wejścia w życie: 2020-06-16
  • Data obowiązywania: 2020-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe