Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 29
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
1)

z dnia 22 września 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu komitetowi audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zarządzenie w sprawie nadania regulaminu komitetowi audytu]

 W załączniku do zarządzenia nr 28 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie nadania regulaminu komitetowi audytu (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Posiedzenia komitetu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.";

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Posiedzenia komitetu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.";

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W szczególnych przypadkach Przewodniczący może podjąć decyzję o organizacji posiedzenia lub udziale w posiedzeniu członków komitetu lub innych uczestników posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.";

d) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

"12. Jeżeli posiedzenie komitetu zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, listę obecności członków komitetu oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu sporządza i podpisuje Przewodniczący lub członek komitetu - przedstawiciel Biura.";

2) w § 7:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku organizacji posiedzenia lub udziału członka komitetu w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 3a, komitet może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.";

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku organizacji posiedzenia lub udziału członka komitetu w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 3a, głosowanie tajne odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.".

3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Członkowie niezależni wykonują swoje zadania za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu (Dz.U. z 2016 r. poz. 2049).".

§ 2. [Wejście w życie]

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRODLĄDOWEJ
M. GRÓBARCZYK


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-24
  • Data wejścia w życie: 2020-09-25
  • Data obowiązywania: 2020-09-25

Dzienniki Urzędowe