Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 30
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
1)

z dnia 22 września 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Nr 4 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 4 i 29 oraz z 2020 r. poz. 15) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 22 w ust. 2 w pkt 2:

a) w lit. a średnik zastępuje się przecinkiem,

b) w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) wydawanie legitymacji służbowych, o których mowa w art. 337 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, oraz prowadzenie rejestru legitymacji służbowych.";

2) w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Departament prowadzi obsługę Sekretariatu Koordynującego do spraw Morskich w ramach formatu Europa Środkowo-Wschodnia i Chiny (17+1).".

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
M. GRÓBARCZYK


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Metryka

Dzienniki Urzędowe