REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 44

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2e pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się do stosowania w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

 1. Sprawom niezakończonym przed dniem 1 marca 2017 r. prowadzonym w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych, izbach celnych, urzędach celnych, urzędach kontroli skarbowej nadaje się znaki zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, o którym mowa w § 1.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do spraw niezakończonych, zarejestrowanych w używanych przed dniem 1 marca 2017 r. w izbach skarbowych, izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych, izbach celnych, urzędach celnych i urzędach kontroli skarbowej dziedzinowych systemach informatycznych, które będą używane w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych od dnia 1 marca 2017 r.

§ 3.

 Nie ewidencjonuje się ponownie dokumentacji zewidencjonowanej w dziedzinowych systemach informatycznych używanych w izbach skarbowych, izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych, izbach celnych, urzędach celnych i urzędach kontroli skarbowej przed dniem 1 marca 2017 r., które będą używane w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych od dnia 1 marca 2017 r.

§ 4.

 Dokumentację, której nie nadano znaków sprawy, przekazywaną do izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88 i 244) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255), grupuje się w sprawy zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, o którym mowa w § 1.

§ 5.

 Traci moc:

1) zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 29);

2) zarządzenie Nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt izb celnych i urzędów celnych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 60 oraz Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2016 r. poz.11);

3) zarządzenie Nr 85 Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w urzędach kontroli skarbowej w zakresie jednolitego rzeczowego wykazu akt urzędów kontroli skarbowej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U. poz. 1595).

Załącznik 1. [JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT IZB ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, URZĘDÓW SKARBOWYCH I URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH]

Załącznik do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 28 lutego 2017 r. (poz. 44)

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT IZB ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, URZĘDÓW SKARBOWYCH I URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-03
  • Data wejścia w życie: 2017-03-01
  • Data obowiązywania: 2017-03-01
  • Dokument traci ważność: 2023-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA