REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 52

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów”

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 42 Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów” (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 51), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Nr 73 Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów” (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 71);

2) zarządzeniem Nr 47 Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów” (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 57).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia Nr 73 Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów” (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 71), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”;

2) § 2 zarządzenia Nr 47 Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów” (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 57), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 42 Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów”]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 14 marca 2017 r. (poz. 52)

ZARZĄDZENIE Nr 42
MINISTRA
FINANSÓW1)

z dnia 1 października 2010 r.

w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów”

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się państwową jednostkę budżetową „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów”, zwaną dalej „Centrum”.

2. Centrum jest jednostką budżetową, podległą Ministrowi Finansów.

3. Siedzibą Centrum jest miasto Radom.

§ 2. Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów przekaże nieodpłatnie Centrum składniki majątkowe, w tym sprzęt, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne zakupione lub pozyskane w ramach projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”.

§ 3. Centrum nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3).

Załącznik do zarządzenia Nr 42 Ministra Finansów
z dnia 1 października 2010 r.

STATUT
CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, zwane dalej „Centrum”, jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Finansów.

2. Siedzibą Centrum jest miasto Radom. Centrum prowadzi działalność w Radomiu i Warszawie.

3.4) Centrum zapewnia usługi centralnej infrastruktury teleinformatycznej dla resortu finansów.

4. Centrum może, za zgodą Ministra Finansów, świadczyć usługi, o których mowa w ust. 3, także dla innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i 5.

§ 2. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Minister Finansów.

§ 3. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Minister Finansów.

§ 4. 1. Pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest Centrum.

2. Funkcję pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum wykonuje Dyrektor Centrum.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5. 1.5) Do podstawowej działalności Centrum należy:

1) administrowanie i rozwijanie centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów;

2) zarządzaniem katalogiem usług infrastruktury teleinformatycznej Centrum;

3) dostarczanie i utrzymywanie usług centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów, na uzgodnionym z Ministerstwem Finansów poziomie;

4) zarządzanie dostępnością, ciągłością i pojemnością usług infrastruktury teleinformatycznej Centrum;

5) zarządzanie bezpieczeństwem centralnej infrastruktury teleinformatycznej we współpracy z komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach bezpieczeństwa i ochrony informacji;

6) monitorowanie centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów, w tym zarządzanie incydentami i problemami;

7) realizacja zamówień publicznych dotyczących utrzymania i rozwoju elementów centralnej infrastruktury teleinformatycznej dla resortu finansów.

2. Centrum jest zobowiązane do przestrzegania wymagań dotyczących produktów przekazanych Centrum do eksploatacji, związanych z otrzymanym przez Ministra Finansów dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

3. (uchylony)

4. Zasady, poziom i szczegółowy zakres świadczenia poszczególnych usług przez Centrum będą uzgadniane z Dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w zakresie dostarczania usług informatycznych.

4a.6) Zasady, poziom i szczegółowy zakres bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych eksploatowanych przy wykorzystaniu infrastruktury teleinformatycznej Centrum będą uzgadniane z Dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w sprawach bezpieczeństwa i ochrony informacji.

5. Zasady i zakres świadczenia usług jednostkom, o których mowa w § 1 ust. 4, określi każdorazowo porozumienie albo umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Centrum i kierownikiem jednostki wnioskującej.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 6. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor Centrum, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2. Dyrektor Centrum realizuje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.

3. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum jego zadania realizuje upoważniony Zastępca Dyrektora lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora Centrum.

4. Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum, tryb pracy i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym.

5. Regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 4, zatwierdza Minister Finansów.

6. Kierownicy komórek organizacyjnych wykonują zadania w ramach przyznanych im kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym.

§ 7.7) 1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Infrastruktury Teleinformatycznej;

2)8) Dział Usług Teleinformatycznych;

3) (uchylony)9)

3a)10) Biuro Zamówień Publicznych i Logistyki;

4)11) Biuro Finansów i Kadr;

5) (uchylony)12)

6) (uchylony)12)

7) Inspektor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

8) Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej;

9) Audytor Wewnętrzny.

 

 

1) Obecnie działem administracji rządowej – finanse publiczne kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191.

3) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 października 2010 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 47 Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów” (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 57), które weszło w życie z dniem 25 lipca 2016 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia Nr 73 Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów” (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 71), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) Przez § 1 pkt 3 lit. e zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-17
  • Data wejścia w życie: 2017-03-17
  • Data obowiązywania: 2017-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA