REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 82

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Minister Rozwoju i Finansów, zwany dalej „Ministrem”, w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe:

1) wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów, zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym”, Gabinetu Politycznego Ministra, Głównego Ekonomisty Ministerstwa Finansów, Samodzielnego Stanowiska do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, Samodzielnego Stanowiska do Spraw Informatyzacji oraz dyrektorów departamentów i biur w Ministerstwie Finansów;

2) akceptuje projekty:

a) ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, jak również innych materiałów kierowanych przez Ministra pod obrady Rady Ministrów lub jej organów,

b) ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem, informacji o przebiegu wykonania budżetu państwa i sprawozdania z wykonania budżetu państwa;

3) podpisuje:

a) rozporządzenia i zarządzenia Ministra, rozporządzenia i zarządzenia Ministra wydane wspólnie z innym ministrem oraz rozporządzenia i zarządzenia wydawane w porozumieniu z Ministrem,

b) akty prawne Ministra, w szczególności dotyczące wewnętrznych uregulowań w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, inne niż wymienione w lit. a,

c) korespondencję kierowaną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów – mającą zasadnicze znaczenie dla systemu finansów publicznych państwa,

d) plan działalności na rok następny, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok;

4) przewodniczy posiedzeniom Kierownictwa Ministerstwa Finansów, zwanego dalej „Kierownictwem”.

§ 2.

1. Do wyłącznej kompetencji Ministra, w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, należy:

1) wnioskowanie o:

a) powołanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

b) powołanie Zastępców Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

c) mianowanie na pierwszy stopień służbowy w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej oraz na stopnie służbowe w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej,

d) pozbawienie stopnia służbowego nadinspektora celnego i generała Służby Celno-Skarbowej;

2) mianowanie na stopnie służbowe Szefa Służby Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zastępców Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

3) podpisywanie aktów normatywnych: rozporządzeń i zarządzeń Ministra, rozporządzeń i zarządzeń Ministra wydanych wspólnie z innym ministrem oraz rozporządzeń i zarządzeń wydawanych w porozumieniu z Ministrem;

4) występowanie do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami personalnymi dotyczącymi powołania lub odwołania z określonych stanowisk i funkcji, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych;

5) desygnowanie swoich przedstawicieli do:

a) rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego oraz innych jednostek organizacyjnych, w których reprezentowany jest Skarb Państwa,

b) międzynarodowych instytucji finansowych.

2. W czasie nieobecności Ministra, w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, Sekretarz Stanu Wiesław Janczyk zastępuje Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 4 i pkt 5.

3. Minister sprawuje nadzór nad:

1) Biurem Ministra;

2) Biurem Komunikacji i Promocji;

3) Departamentem Informatyzacji;

4) Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Informatyzacji;

5) Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Finansów – Głównym Ekonomistą Ministerstwa Finansów;

6) Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych;

7) Gabinetem Politycznym.

4. Minister sprawuje nadzór nad działalnością Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów (CPDMF).

§ 3.

1. Odpowiedzi na kierowane do Ministra interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów lub komisje parlamentarne, w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, podpisują członkowie Kierownictwa w zakresie swojej właściwości.

2. Członkowie Kierownictwa, w zakresie powierzonych im spraw, podpisują korespondencję, w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, kierowaną do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, a w czasie nieobecności Ministra, także korespondencję, o której mowa w § 1 pkt 3 lit. c.

3. Korespondencję kierowaną do izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, nakładającą na te jednostki dodatkowe zadania, podpisują członkowie Kierownictwa, zgodnie z właściwością merytoryczną, po uprzednim uzgodnieniu z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej lub Zastępcami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 4.

Członkowie Kierownictwa nadzorują i monitorują wykonywanie działań z zakresu kontroli zarządczej w nadzorowanych przez nich komórkach organizacyjnych Ministerstwa Finansów i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

§ 5.

1. Sekretarz Stanu Wiesław Janczyk:

1) z upoważnienia Ministra, realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88), w tym określone w art. 32 tej ustawy;

2) nadzoruje i odpowiada za realizację zadań:

a) wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym przygotowywanie projektów zmian prawa,

b) w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od wydobycia niektórych kopalin i innych obciążeń o podobnym charakterze, w tym przygotowywanie projektów zmian prawa;

3) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

a) Departament Podatku Akcyzowego,

b) Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier,

c) Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

2. Sekretarz Stanu Wiesław Janczyk nadzoruje Komitet Standardów Rachunkowości.

3. Sekretarz Stanu Wiesław Janczyk, jako Pełnomocnik Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie (Dz. U. poz. 436).

§ 6.

1. Podsekretarz Stanu Leszek Skiba:

1) z upoważnienia Ministra, wykonuje zadania w zakresie koordynacji audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych;

2) rozpatruje odwołania od decyzji wydawanych w sprawach o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;

3) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

a) Departament Polityki Makroekonomicznej,

b) Departament Polityki Wydatkowej,

c) Departament Prawny,

d) Departament Wspierania Polityk Gospodarczych.

2. Podsekretarz Stanu Leszek Skiba, jako Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych.

3. Podsekretarz Stanu Leszek Skiba uczestniczy w posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów.

4. Podsekretarz Stanu Leszek Skiba jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

§ 7.

Podsekretarz Stanu Hanna Majszczyk:

1) z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu państwa;

2) wykonuje zadania w zakresie obsługi środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej;

3) pełni funkcję Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego;

4) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

a) Departament Budżetu Państwa,

b) Departament Finansowania Sfery Budżetowej,

c) Departament Finansowania Sfery Gospodarczej,

d) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego,

e) Departament Instytucji Płatniczej.

§ 8.

1. Sekretarz Stanu Marian Banaś, z upoważnienia Ministra:

1) powołuje:

a) dyrektora Kraj owej Informacji Skarbowej,

b) dyrektorów izb administracji skarbowej;

2) wykonuje zadania kierownika jednostki kontrolującej, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092), w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych, Krajowej Szkole Skarbowości, Krajowej Informacji Skarbowej oraz w podmiotach, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla Dyrektora Generalnego.

2. Sekretarz Stanu Marian Banaś pełni funkcję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Sekretarz Stanu Marian Banaś jako Szef Krajowej Administracji Skarbowej sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Departament Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej;

2) Departament Informacji Finansowej;

3) Departament Zarządzania Strategicznego i Wdrożeń;

4) Biuro Inspekcji Wewnętrznej;

5) Biuro Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

4. Sekretarz Stanu Marian Banaś jako Szef Krajowej Administracji Skarbowej pełni funkcję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

5. Sekretarz Stanu Marian Banaś jako Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje zadania przy pomocy Podsekretarzy Stanu – Zastępców Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, których zakres czynności określa zarządzenie wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.1)).

6. Sekretarz Stanu Marian Banaś, jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1113, z 2004 r. poz. 1789 oraz z 2010 r. poz. 1109).

§ 9.

1. Podsekretarz Stanu Paweł Cybulski pełni funkcję Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Podsekretarz Stanu Paweł Cybulski jako Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

1) Departament Audytu Środków Publicznych, z wyłączeniem dokonywania oceny planowania i gospodarowania środkami publicznymi, o której mowa w art. 176 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.2);

2) Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów;

3) Departament Poboru Podatków.

§ 10.

1. Podsekretarz Stanu Piotr Walczak pełni funkcję Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Podsekretarz Stanu Piotr Walczak jako Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

1) Departament Ceł;

2) Departament Kontroli i Analiz Ekonomicznych;

3) Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.

§ 11.

1. Podsekretarz Stanu Piotr Nowak:

1) z upoważnienia Ministra:

a) prowadzi i koordynuje sprawy, w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm.3)),

b) wykonuje zadania i uprawnienia przewidziane dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 714, 888 i 2260), z wyłączeniem uprawnienia do wskazywania członka zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.;

2) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

a) Departament Długu Publicznego,

b) Departament Gwarancji i Poręczeń,

c) Departament Rozwoju Rynku Finansowego,

d) Departament Współpracy Międzynarodowej.

2. Podsekretarz Stanu Piotr Nowak reprezentuje Ministra w pracach Komitetu do Spraw Europejskich.

§ 12.

Podsekretarz Stanu Paweł Gruza sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

1) Departament Podatków Dochodowych;

2) Departament Podatku od Towarów i Usług;

3) Departament Systemu Podatkowego.

§ 13.

1. Dyrektor Generalny Adam Niedzielski, z upoważnienia Ministra:

1) dysponuje częścią 19 budżetu państwa oraz nadzoruje prace nad przygotowywaniem projektu tej części budżetu;

2) wykonuje zadania:

a) kierownika jednostki kontrolującej na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych, urzędach celno-skarbowych, Krajowej Szkole Skarbowości, CPDMF, w zakresie realizacji wydatków budżetowych w ramach części 19 budżetu państwa – w sytuacji prowadzenia kontroli w uzasadnionych przypadkach,

b) kierownika jednostki organizacyjnej, w zakresie Ministerstwa Finansów określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948),

c) w zakresie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów;

3) zatwierdza okresowy plan kontroli, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe;

4) sprawuje nadzór i kontrolę, o której mowa w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe;

5) dokonuje oceny planowania i gospodarowania środkami publicznymi, o której mowa w art. 176 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6) podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją zadań:

a) obronnych,

b) zarządzania kryzysowego wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209)

– w Ministerstwie Finansów oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe;

7) udziela dalszych upoważnień i pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1, pkt 4 i pkt 5.

2. Dyrektor Generalny wykonuje w Ministerstwie Finansów zadania kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie obrony cywilnej.

3. Dyrektor Generalny sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Departament Audytu Środków Publicznych w zakresie dokonywania oceny planowania i gospodarowania środkami publicznymi, o której mowa w art. 176 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji;

3) Departament Finansów i Księgowości;

4) Biuro Dyrektora Generalnego;

5) Biuro Logistyki;

6) Biuro Zarządzania Programami i Kontroli Wewnętrznej;

7) Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;

8) Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

§ 14.

1. Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:

1) Leszek Skiba zastępuje:

a) Wiesława Janczyka w zakresie określonym w § 5 ust. 1 i 2,

b) Piotra Nowaka;

2) Piotr Nowak zastępuje Leszka Skibę w zakresie określonym w § 6 ust. 1 i 2;

3) Hanna Majszczyk zastępuje Pawła Gruzę;

4) Paweł Gruza zastępuje Hannę Majszczyk.

2. Paweł Cybulski zastępuje Mariana Banasia w zakresie określonym w § 8 ust. 1 i 3.

3. Piotr Walczak zastępuje Pawła Cybulskiego w zakresie określonym w § 9 ust. 2.

4. Paweł Cybulski zastępuje Piotra Walczaka w zakresie określonym w § 10 ust. 2.

5. Sprawy wymagające decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w czasie jego nieobecności, kierowane są do Ministra.

6. Dyrektora Generalnego Adama Niedzielskiego zastępuje Dyrektor Biura Ministra Anna Wójcik.

§ 15.

Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 64).

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 kwietnia 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708 i 768.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-21
  • Data wejścia w życie: 2017-04-20
  • Data obowiązywania: 2017-04-20
  • Z mocą od: 2017-04-01
  • Dokument traci ważność: 2017-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA