REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 83

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

Tekst pierwotny

§ 1.

Ogłasza się:

1) wykaz numerów rachunków bankowych:

a) urzędów skarbowych, z wyłączeniem urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w sprawach podatników określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 708), zwanej dalej „ustawą”, oraz urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia,

b) urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 11 ust. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia,

c) urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia;

2) symbole formularza/tytułu płatności powiązane z rachunkami bankowymi urzędów skarbowych, stanowiące załącznik nr 4 do obwieszczenia.

§ 2.

Użyte w załącznikach nr 1–4 do obwieszczenia skróty rodzajów rachunków bankowych oznaczają:

1) d. – rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT

podatek dochodowy od osób prawnych

VAT

podatek od towarów i usług (w tym wpłaty innych państw członkowskich w ramach MOSS – dot. Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi)

VOES

wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście)

VIU-D/VIN-D(MOSS)

podatek od towarów i usług lub podatek od wartości dodanej z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych w ramach Unii Europejskiej należny państwom członkowskim konsumpcji

PIT

podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-STD

wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności (tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście)

KP PCC SD

zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

in.d.

pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

MANDATY

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa (tylko w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu)

MAN-JNG

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa (tylko w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu)

 

2) da. – rachunek bieżący Urzędu Skarbowego w Nowym Targu dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu:

a) podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60),

b) podatku od wydobycia niektórych kopalin, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1581 i 1948),

c) podatku od gier, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88),

d) podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, o których mowa w art. 103 ust. 5a i ust. 5b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.1)):

SADAKC

wpłaty z tytułu podatku akcyzowego od importu dotyczące jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z jednej decyzji/postanowienia

SADAKCW

wpłaty z tytułu podatku akcyzowego od importu dotyczące więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z więcej niż jednej decyzji/postanowienia

AKC

wpłaty dotyczące jednej deklaracji z tytułu podatku akcyzowego lub wynikające z decyzji/postanowienia

AKCW

wpłaty dotyczące więcej niż jednej deklaracji z tytułu podatku akcyzowego lub wynikające z decyzji/postanowienia

KOP

wpłaty z tytułu podatku od kopalin

POG

wpłaty z tytułu podatku od gier

VAT–14

wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych rozliczanych w deklaracji VAT-14

WNIBAN

wpłaty do wniosków dotyczące wydania banderoli

 

3) c. – rachunek bieżący Urzędu Skarbowego w Nowym Targu dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu:

a) należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.2)),

b) podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

c) kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 195 i 1948),

d) kary porządkowej, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 i 648),

e) kosztów postępowania, o których mowa w art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

f) kosztów postępowania administracyjnego, o których mowa w art. 262 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138),

g) kary grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe, o której mowa w art. 138 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 88 i 648), zwanej dalej „Kodeksem karnym skarbowym”,

h) kar grzywny, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 2 i art. 146 § 2 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego,

i) kosztów postępowania, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 3 i art. 146 § 2 pkt 3 Kodeksu karnego skarbowego,

j) równowartości pieniężnej, o której mowa w art. 16 § 2 i 3, art. 143 § 2 i 3 oraz art. 146 § 2 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego,

k) kary pieniężnej, o której mowa w art. 285 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, 1948, 2138 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 244), w związku z art. 113 § 1 ustawy – Kodeks karny skarbowy,

l) kosztów postępowania, o których mowa w art. 289 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w związku z art. 113 § 1 Kodeksu karnego skarbowego,

ł) kary pieniężnej, o której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948),

m) kar pieniężnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

n) opłat wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

o) opłat za udostępnianie danych, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy,

p) administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 66a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.3)),

r) opłat, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne:

SADN

wpłaty z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu dotyczące jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z jednej decyzji/postanowienia

SADNW

wpłaty z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu dotyczące więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z więcej niż jednej decyzji/postanowienia

VATIMP

wpłaty dotyczące deklaracji importowych dla podatku od towarów i usług składanych na formularzu VAT-IM

POZDOCH

wpłaty z tytułu innych należności, np. kar pieniężnych, kar grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy

GRY

wpłaty opłat wynikających z ustawy o grach hazardowych

 

s) kaucji, o której mowa w art. 15 ust. 4 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708),

t) kary pieniężnej, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów;

4) o. – rachunek pomocniczy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu dla gromadzenia dochodów z tytułu opłaty paliwowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.4)):

OP.PAL

wpłaty z tytułu opłaty paliwowej

 

Na rachunkach dla wpłat CIT, VAT(MOSS), VOES, VIU-D/VIN-D(MOSS), PIT, PIT-STD, KP, PCC, SD, MANDATY, MAN-JNG, SADAKC, SADAKCW, AKC, AKCW, KOP, POG, VAT-14, WNIBAN, SADN, SADNW, VATIMP, POZDOCH, OP.PAL i ind. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej, odsetek za zwłokę od należności głównej oraz kosztów upomnienia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024 oraz z 2017 r. poz. 60.

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90, Dz. Urz. UE L 267 z 30.09.2016, str. 2, Dz. Urz. UE L 354 z 14.12.2016, str. 32 oraz Dz. Urz. UE L 42 z 18.02.2017, str. 43/2.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020, 1948, 2138, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 238 i 901 oraz z 2016 r. poz. 615, 770, 1020, 1250, 1920, 1948 i 2260.

Załącznik 1. [WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM URZĘDÓW SKARBOWYCH, KTÓRYCH NACZELNICY SĄ WŁAŚCIWI WYŁĄCZNIE W SPRAWACH PODATNIKÓW OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2016 R. O KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, KTÓRYCH NACZELNICY NIE WYKONUJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 20 kwietnia 2017 r. (poz. 83)

Załącznik nr 1

WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM URZĘDÓW SKARBOWYCH, KTÓRYCH NACZELNICY SĄ WŁAŚCIWI WYŁĄCZNIE W SPRAWACH PODATNIKÓW OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2016 R. O KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, KTÓRYCH NACZELNICY NIE WYKONUJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH, KTÓRYCH NACZELNICY SĄ WŁAŚCIWI WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE PODATNIKÓW OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2016 R. O KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ]

Załącznik nr 2

WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH, KTÓRYCH NACZELNICY SĄ WŁAŚCIWI WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE PODATNIKÓW OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2016 R. O KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH, KTÓRYCH NACZELNICY NIE WYKONUJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH]

Załącznik nr 3

WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH, KTÓRYCH NACZELNICY NIE WYKONUJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [SYMBOLE FORMULARZA/TYTUŁU PŁATNOŚCI]

Załącznik nr 4

SYMBOLE FORMULARZA/TYTUŁU PŁATNOŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-21
  • Data wejścia w życie: 2017-04-21
  • Data obowiązywania: 2017-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA