REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 85

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Minister Rozwoju i Finansów, zwany dalej „Ministrem”, kieruje działalnością Ministerstwa Rozwoju, zwanego dalej „Ministerstwem”, i ustala podstawowe kierunki jego polityki.

2. Minister nadzoruje merytorycznie:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych;

4) Departament Komunikacji;

5) Departament Zarządzania Projektami;

6) Departament Zobowiązań i Analiz.

§ 2.

1. Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów – do Sekretarza Rady Ministrów.

2. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:

1) kierowanie założeń do projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz strategii, programów i polityk pod obrady Rady Ministrów;

2) występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;

3) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów.

3. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu realizują zadania w zakresie powierzonych kompetencji określone dla działów administracji rządowej – gospodarka i rozwój regionalny.

4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

5. Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez ten Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

6. Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński podpisuje w zastępstwie Ministra akty wykonawcze do ustaw, zarządzenia Ministra, wytyczne, komunikaty oraz obwieszczenia.

7. Podsekretarz Stanu Paweł Chorąży podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez ten Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

8. Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez ten Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

9. Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj podpisuje korespondencję w zakresie związanym z wykonywaniem funkcji koordynatora prac Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji oraz Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.

10. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;

2) do Sekretarza Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez ten Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie;

3) przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;

4) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień międzyresortowych;

5) odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, oraz na wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego skierowane do Ministra;

6) do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.

11. Pisma, o których mowa w ust. 1 i 10, powinny być przygotowane z wykorzystaniem wzoru formularza Ministra i odpowiednio parafowane przez kierującego właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Ministerstwa, a przedkładane do podpisu Ministra – zaaprobowane również przez członka kierownictwa Ministerstwa nadzorującego właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną Ministerstwa.

12. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, 846, 996, 1948, 2103 i 2261), wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia.

13. Złożenie przez Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania pełnomocnictwa w formie prawem przewidzianej.

§ 3.

1. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.

2. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.

3. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają kierownictwu Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.

4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu realizujący zadania w zakresie działu administracji rządowej rozwój regionalny odpowiadają za monitorowanie realizacji zadań określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) oraz w art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 201–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948), dotyczących wydawania wytycznych szczegółowych dla programów operacyjnych opracowanych zgodnie z właściwością oraz dla regionalnych programów operacyjnych, a także wskazanych wytycznych horyzontalnych dla programów operacyjnych.

5. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości dokonują kontroli zgodności z polityką Rady Ministrów aktów prawa miejscowego.

6. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości realizują zadania:

1) wynikające z nadzoru Ministra nad organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;

2) wynikające z wykonywania praw z akcji lub udziałów Skarbu Państwa w spółkach;

3) związane z powoływaniem i odwoływaniem członków organów spółek i innych podmiotów, w stosunku do których Minister posiada stosowne uprawnienia;

4) wynikające z nadzoru Ministra nad instytutami badawczymi oraz wykonywania uprawnień Ministra z tytułu akcji i udziałów posiadanych przez nadzorowane instytuty badawcze;

5) związane z wykonywaniem kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.2)).

7. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.

§ 4.

1. Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) związanych z realizacją zadań dysponenta części budżetowej 34 – Rozwój regionalny oraz prowadzeniem spraw ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie finansowania z budżetu programów operacyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich EFTA;

2) związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, w tym koordynacji w ramach Ministerstwa procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej;

3) związanych z opracowaniem strategii, planów i programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich.

4. Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Budżetu Rozwoju;

2) Departament Spraw Europejskich;

3) Departament Strategii Rozwoju.

5. Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński w imieniu Ministra sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością wydziałów nadzorowanych przez Ministra w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

§ 5.

1. Podsekretarz Stanu Paweł Chorąży, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020;

2) nadzorowania realizacji zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020;

3) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020;

4) koordynacji wdrażania programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Umowy Partnerstwa.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Paweł Chorąży reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Paweł Chorąży reprezentuje Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

4. Podsekretarz Stanu Paweł Chorąży nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;

3) Departament Programów Pomocowych;

4) Departament Rozwoju Cyfrowego.

5. Podsekretarz Stanu Paweł Chorąży w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad realizacją zadań Centrum Projektów Europejskich.

§ 6.

1. Podsekretarz Stanu Jadwiga Emilewicz, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w obszarze informacji i promocji;

2) związanych z podejmowaniem działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki polskiej;

3) dotyczących instrumentów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw;

4) związanych z bezpieczeństwem gospodarczym;

5) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnego z założeniami Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004–2006, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Jadwiga Emilewicz reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Jadwiga Emilewicz nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Innowacji;

2) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw;

3) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego;

4) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;

5) Departament Promocji Funduszy Europejskich.

4. Podsekretarz Stanu Jadwiga Emilewicz w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad realizacją zadań Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

§ 7.

1. Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kraju w obszarze handlu i usług oraz administrowaniem obrotem towarami i usługami;

3) koordynacji prac Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji oraz Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;

4) związanych z obsługą prawną Ministra w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej: gospodarka oraz rozwój regionalny.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj reprezentuje Ministra w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

4. Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;

2) Departament Handlu i Usług;

3) Departament Oceny Ryzyka Regulacyjnego;

4) Departament Prawny.

5. Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad realizacją zadań Prezesa Głównego Urzędu Miar, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Polskiego Centrum Akredytacji oraz biur informacji gospodarczej.

§ 8.

1. Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) nadzoru nad przygotowaniem, realizacją i monitorowaniem strategii ponadregionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru strategicznej interwencji Polski Wschodniej;

2) koordynacji wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych;

3) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnego z założeniami programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007–2013, programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014–2020, Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007–2013, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014–2020, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Programów Ponadregionalnych;

2) Departament Regionalnych Programów Operacyjnych;

3) Departament Współpracy Terytorialnej.

§ 9.

1. Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) koordynacji zagadnień związanych z obszarem społeczeństwa informacyjnego, w szczególności gospodarki cyfrowej;

2) promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą;

3) dotyczących polityki eksportowej, w tym związanych z umowami offsetowymi;

4) dotyczących polityki inwestycyjnej;

5) dotyczących funkcjonowania i zarządzania instrumentem specjalnych stref ekonomicznych;

6) kształtowania i realizacji zasad wymiany handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Gospodarki Elektronicznej;

2) Departament Inwestycji i Rozwoju;

3) Departament Współpracy Międzynarodowej.

4. Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad realizacją zadań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad/konsulatów RP (WPHI) oraz wydziałów/zespołów w stałych przedstawicielstwach RP przy organizacjach międzynarodowych za granicą.

§ 10.

1. Podsekretarz Stanu Witold Słowik, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnego z założeniami projektów finansowanych w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności 2004–2006, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), w ramach sektora transportu;

2) nadzoru w zakresie wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących systemu projektów indywidualnych, generujących dochód i hybrydowych, dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dofinansowania usług publicznych w transporcie zbiorowym oraz dofinansowania w sektorze gospodarki odpadami;

3) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 1920), w szczególności prowadzenia Platformy PPP, stworzenia i aktualizacji kompleksowej bazy danych oraz monitorowania wszystkich działań w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych na terenie kraju oraz współpracy z inwestorami;

4) koordynacji współpracy z inicjatywą JASPERS;

5) koordynacji przygotowania i monitoringu realizacji strategicznych projektów rządowych;

6) koordynacji Planu Inwestycyjnego dla Europy, zwanego „Planem Junckera”, w Polsce w zakresie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, współpracy z Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego oraz Europejskim Portalem Projektów Inwestycyjnych.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Witold Słowik reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Witold Słowik nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;

2) Departament Programów Infrastrukturalnych.

§ 11.

1. Dyrektor Generalny zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605, 1807, 1948 i 2260).

2. Ponadto Dyrektor Generalny odpowiada za nadzorowanie:

1) realizacji zadań związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Certyfikującej wydatki w ramach programów perspektywy 2007–2013, projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, a także dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

2) opracowania budżetu Ministerstwa części budżetowej 20 – Gospodarka i 34 – Rozwój regionalny;

3) realizacji zadań dysponenta części budżetowej 20 – Gospodarka oraz dysponenta trzeciego stopnia części budżetowej 34 – Rozwój regionalny;

4) spraw związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie;

5) spraw dotyczących kontroli w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;

6) spraw dotyczących zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych.

3. Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

2) Departament Budżetu Gospodarki;

3) Departament Certyfikacji i Desygnacji;

4) Departament Informatyki;

5) Biuro Administracyjne;

6) Biuro Dyrektora Generalnego;

7) Biuro Kontroli;

8) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

§ 12.

1. Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:

1) realizacja zadań, powierzonych przez Ministra, dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych;

2) dokonywanie, na polecenie Ministra, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.

2. Szczegółowe zadania w Gabinecie Politycznym Ministra ustala Minister.

§ 13.

1. Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Jerzego Kwieciński ego, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Paweł Chorąży.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu oraz Podsekretarza Stanu Pawła Chorążego, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński.

4. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu Pawła Chorążego oraz Podsekretarza Stanu Tadeusza Kościńskiego, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Jadwiga Emilewicz.

5. W przypadkach nieobecności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu zastępstwa odbywają się według następujących zasad:

1) Sekretarza Stanu Jerzego Kwiecińskiego w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Paweł Chorąży;

2) Podsekretarza Stanu Pawła Chorążego w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński;

3) Podsekretarza Stanu Jadwigę Emilewicz w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj;

4) Podsekretarza Stanu Mariusza Haładyj a w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński;

5) Podsekretarza Stanu Adama Hamryszczaka w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Witold Słowik;

6) Podsekretarza Stanu Tadeusza Kościńskiego w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Jadwiga Emilewicz;

7) Podsekretarza Stanu Witolda Słowika w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak.

6. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących wymienionych w ust. 5, decyzję o zastępstwie czasowym podejmuje Minister.

7. O nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego oraz osobach zastępujących, Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków kierownictwa Ministerstwa.

§ 14.

Minister może zlecić Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu i Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.

§ 15.

Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych Ministerstwa – Dyrektor Generalny.

§ 16.

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski nadzoruje merytorycznie Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

§ 17.

Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 22).

§ 18.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej – gospodarka i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-28
  • Data wejścia w życie: 2017-04-29
  • Data obowiązywania: 2017-04-29
  • Dokument traci ważność: 2017-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA