REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 98

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 8 maja 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Rozwoju instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 44 Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Rozwoju instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 48 i Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 14) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli pierwszej dodaje się ósmą klasę pierwszego rzędu zawierającą dziewięć klas drugiego rzędu w brzmieniu:

8

UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE

 

80

Polityka nadzoru właścicielskiego

 

81

Przedsiębiorstwa państwowe

 

82

Spółki z udziałem Skarbu Państwa

 

83

Uprawnienia z praw majątkowych

 

84

Monitorowanie pomocy publicznej

 

85

Komercjalizacja

 

86

Prywatyzacja

 

87

Zobowiązania inwestorów. Renegocjacje oraz nadzór nad umowami prywatyzacyjnymi

 

88

Nieodpłatne zbywanie akcji lub udziałów

 

2) w tabeli drugiej wprowadza się następujące zmiany:

a) klasa 011 „Sprawy nadzoru Ministra Rozwoju” otrzymuje brzmienie:

 

 

011

 

Sprawy nadzoru Ministra

 

Z wyłączeniem spraw nadzoru nad działalnością spółek objętych klasą 821

 

 

 

0110

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, regulacje w zakresie spraw nadzoru Ministra

BE10

Regulacje własne w zakresie spraw nadzoru ministra właściwego do spraw gospodarki i rozwoju regionalnego – kat. A

 

 

 

0111

Nadzór nad działalnością organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra

A

W tym porozumienia, aneksy do porozumień.
Dla każdego organu lub jednostki zakłada się odrębną teczkę

 

 

 

0112

Nadzór nad biurami informacji gospodarczej

A

 

 

 

 

0113

Nadzór nad fundacjami, dla których Minister jest ministrem właściwym

A

W tym statuty, sprawozdania roczne z działalności fundacji

 

b) w klasie 31 „PLANOWANIE, REALIZACJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE BUDŻETU” dodaje się klasę trzeciego rzędu 315 w brzmieniu:

 

 

315

 

Przychody z prywatyzacji

 

 

 

 

 

3150

Przychody z prywatyzacji bezpośredniej

B10

W tym dokumentacja windykacyjna

 

 

 

3151

Przychody z prywatyzacji pośredniej

B10

W tym dokumentacja windykacyjna

 

 

 

3152

Dokumentacja księgowa przychodów z prywatyzacji

B10

W tym wyciągi bankowe, polecenia księgowań, sprawozdania

 

 

 

3153

Tytuły wykonawcze w zakresie windykacji

A

W tym wyroki sądowe, nakazy zapłaty, tytuły egzekucyjne

 

c) w klasie 45 „OBRÓT TOWARAMI I USŁUGAMI” dodaje się klasę trzeciego rzędu 452 w brzmieniu:

 

 

452

 

Bezpieczeństwo techniczne produktów

B5

W tym zapytania od przedsiębiorców dotyczące stosowania dyrektyw bezpieczeństwa technicznego

 

d) w klasie 60 „ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU” dodaje się klasę trzeciego rzędu 603 w brzmieniu:

 

 

603

 

Projekty strategiczne

A

W tym dokumentacja projektów strategicznych związanych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ostateczne wersje projektów

 

e) klasa 7620 „Finanse PO na lata 2014–2020” otrzymuje brzmienie:

 

 

 

7620

Finanse PO na lata 2014-2020

BE10

W tym dokumentacja związana z finansowaniem, protokoły, wnioski, sprawozdania końcowe, korespondencja merytoryczna w zakresie wydatkowania środków (kwalifikowalności), zarządzanie alokacją i środkami budżetowymi, kontraktacja środków, nadzór nad środkami Funduszu Pracy

 

f) dodaje się klasę 8 „UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE” w brzmieniu:

8

 

 

 

UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE

 

 

 

80

 

 

POLITYKA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

A

 

 

81

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE

A

 

 

82

 

 

SPÓŁKI Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

 

 

 

 

820

 

Wykonywanie praw korporacyjnych

 

 

 

 

 

8200

Zwyczajne walne zgromadzenia i zgromadzenia wspólników

A

 

 

 

 

8201

Nadzwyczajne walne zgromadzenia i zgromadzenia wspólników

A

 

 

 

821

 

Sprawy nadzoru Ministra nad działalnością spółek

 

 

 

 

 

8210

Bieżący nadzór nad działalnością spółek

B10

W tym interpretacje, wnioski i informacje w zakresie nadzoru korporacyjnego oraz korespondencja ze związkami zawodowymi spółek

 

 

 

8211

Organy spółek

A

W tym uchwały, sprawozdania, opinie zarządu, Rady Nadzorczej, komisji rewizyjnej niezwiązane z walnym zgromadzeniem/ zgromadzeniem wspólników

 

 

 

8212

Informacje ze spółek o charakterze statystycznym

BE10

W tym informacje kwartalne i sprawozdania F-01

 

 

822

 

Likwidacje i upadłości spółek

A

 

 

83

 

 

UPRAWNIENIA Z PRAW MAJĄTKOWYCH

A

W tym umowy oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania

 

84

 

 

MONITOROWANIE POMOCY PUBLICZNEJ

BE5

Sprawy związane z realizacją obowiązków z regulacji o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi i przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorstw

 

85

 

 

KOMERCJALIZACJA

A

W tym wnioski o komercjalizację, opinie właściwych organów, decyzje o komercjalizacji

 

86

 

 

PRYWATYZACJA

 

 

 

 

860

 

Prywatyzacja pośrednia

 

 

 

 

 

8600

Wybór doradcy dotyczący prywatyzacji pośredniej

BE10

 

 

 

 

8601

Sprawozdanie doradcy w zakresie prywatyzacji pośredniej

A

 

 

 

 

8602

Wycena związana z prywatyzacją pośrednią

A

 

 

 

 

8603

Analizy przedprywatyzacyjne

A

 

 

 

 

8604

Indywidualne strategie prywatyzacji

A

W tym wnioski do Rady Ministrów o wyrażenie zgody na zbycie

 

 

 

8605

Memorandum informacyjne i prospekt emisyjny

A

 

 

 

 

8606

Publiczne zaproszenie i wybór inwestora

BE10

 

 

 

 

8607

Wezwanie i przyjęcie wezwania

BE10

 

 

 

 

8608

Sprzedaże akcji oraz udziałów

A

W tym sprzedaże i umowa sprzedaży

 

 

861

 

Prywatyzacja bezpośrednia

 

 

 

 

 

8610

Wnioski do Rady Ministrów o zezwolenia na prywatyzację bezpośrednią

A

 

 

 

 

8611

Prywatyzacje Wojewodów

A

 

 

 

 

8612

Prywatyzacje Ministra

A

 

 

87

 

 

ZOBOWIĄZANIA INWESTORÓW.
RENEGOCJACJE ORAZ NADZÓR NAD UMOWAMI PRYWATYZACYJNYMI

 

 

 

 

870

 

Zobowiązania cenowe inwestorów

 

 

 

 

 

8700

Windykacja zobowiązań

A

Umarzanie, odraczanie terminu zapłaty, rozkładanie na raty

 

 

 

8701

Egzekucja zobowiązań

A

 

 

 

871

 

Zobowiązania pozacenowe inwestorów

 

 

 

 

 

8710

Ewidencja środków trwałych

A

 

 

 

 

8711

Monitorowanie zobowiązań pozacenowych

A

 

 

 

872

 

Renegocjacja umów prywatyzacyjnych

A

 

 

 

873

 

Nadzór nad umowami prywatyzacyjnymi

A

W tym m.in. analizy, oceny, informacje zbiorcze

 

88

 

 

NIEODPŁATNE ZBYWANIE AKCJI LUB UDZIAŁÓW

 

 

 

 

880

 

Umowy na czynności techniczne

BE10

 

 

 

881

 

Umowy nieodpłatnego zbycia akcji lub udziałów

BE10

 

 

 

882

 

Prowadzenie nieodpłatnego zbycia akcji lub udziałów

BE10

 

 

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej – gospodarka i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-12
  • Data wejścia w życie: 2017-05-12
  • Data obowiązywania: 2017-05-12
  • Z mocą od: 2017-05-01
  • Dokument traci ważność: 2021-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA