REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 108

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie zarządzania portfelem programów i projektów w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę Portfela Programów i Projektów, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem doradczo-opiniodawczym Ministra Rozwoju i Finansów w obszarze strategicznego zarządzania portfelem programów i projektów.

3. W skład Rady wchodzą:

1) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów;

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo wyznaczony przez niego Zastępca;

3) Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Finansów, niebędący Zastępcami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

4) Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów;

5) Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Informatyzacji.

4. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) zapewnienie, że realizowane programy i projekty wspierają realizację celów strategicznych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej oraz pozostają zgodne ze strategicznymi dokumentami Rady Ministrów, w szczególności ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020;

2) zapewnienie koordynacji i spójności inicjowanych i realizowanych programów i projektów.

5. Posiedzenia Rady są zwoływane nie rzadziej niż raz na kwartał, na wniosek Ministra Rozwoju i Finansów lub członka Rady.

6. Za organizację posiedzeń Rady odpowiada komórka organizacyjna odpowiadająca za zarządzanie portfelem programów i projektów w Ministerstwie Finansów.

§ 2.

Sposób zarządzania portfelem programów i projektów w Ministerstwie Finansów i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych oraz tryb przygotowania, inicjowania i zamykania programów i projektów, z uwzględnieniem struktur organizacyjnych, które powinny zostać powołane na potrzeby zarządzania portfelem programów i projektów oraz realizacji programów i projektów określają „Zasady zarządzania portfelem programów i projektów dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe”, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Do programów i projektów uruchomionych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy oraz § 9-11 oraz § 15 i § 16 „Zasad zarządzania portfelem programów i projektów dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe”, o których mowa w § 2.

§ 4.

1. Znosi się Radę Informatyzacji Resortu.

2. Uchwały podjęte przez Radę Informatyzacji Resortu zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2017 r. z wyjątkiem uchwał w sprawie powołania struktury projektowej do realizacji projektu, które zachowują ważność na czas trwania projektów.

§ 5.

Traci moc zarządzenie Nr 6 Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 39 oraz Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 20).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [ZASADY ZARZĄDZANIA PORTFELEM PROGRAMÓW I PROJEKTÓW DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE, INSTYTUCJE FINANSOWE]

Załącznik do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 25 maja 2017 r. (poz. 108)

ZASADY ZARZĄDZANIA PORTFELEM PROGRAMÓW I PROJEKTÓW DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE, INSTYTUCJE FINANSOWE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA