REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 183

ZARZĄDZENIE Nr 21
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego, zwany dalej "Dyrektorem Generalnym", powołuje, na podstawie § 5 ust. 2 zdanie pierwsze oraz § 42 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729), zwanego dalej "rozporządzeniem", komisję do spraw gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, zwaną dalej "komisją".

2. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, zastępca oraz członkowie.

§ 2.

Do zakresu działania komisji należy realizacja zadań określonych w § 5 ust. 2, 4 i 5, § 6 oraz § 42 ust. 1 i 3-5 rozporządzenia, w odniesieniu do, nabytych przez Wyższy Urząd Górniczy, zwany dalej "WUG", lub powierzonych WUG, ujętych w ewidencjach albo kartotekach prowadzonych w WUG:

1) składników rzeczowych majątku ruchomego, zwanych dalej "składnikami",

2) praw na dobrach niematerialnych, zwanych dalej "prawami"

- użytkowanych w WUG, a w przypadku sprzętu komputerowego i oprogramowania - użytkowanych w urzędach górniczych.

§ 3.

Ocena przydatności składników oraz praw do dalszego użytkowania, o której mowa w § 5 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia, a także weryfikacja ustalenia wartości poszczególnych składników oraz praw, dokonanego na podstawie § 6 rozporządzenia, są przeprowadzane łącznie, na podstawie wykazu przekazanego przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze w WUG, zwane dalej "BAG".

§ 4.

Protokół, o którym mowa w § 5 ust. 4 rozporządzenia, wraz z wykazem, o którym mowa w § 5 ust. 5 rozporządzenia, są sporządzane przez komisję oraz zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego albo osobę upoważnioną przez Dyrektora Generalnego.

§ 5.

Jeżeli wartość zbędnego lub zużytego składnika albo zbędnego prawa przekracza 1200 zł, komisja występuje do Biura Komunikacji Społecznej w WUG z wnioskiem o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej WUG informacji o tych składnikach albo prawach, wraz z informacją o sposobie zagospodarowania tych składników albo praw, określonym w zatwierdzonym protokole, o którym mowa w § 5 ust. 4 rozporządzenia.

§ 6.

Komisja występuje, w przypadkach określonych w rozdziale 3 rozporządzenia, do BAG z inicjatywą:

1) powołania komisji przetargowej;

2) powołania komisji do spraw rokowań;

3) wyznaczenia osoby do przeprowadzenia aukcji.

§ 7.

Protokół potwierdzający sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie albo darowiznę składników lub praw jest sporządzany przez komisję.

§ 8.

Protokół, o którym mowa w § 42 ust. 5 rozporządzenia, jest sporządzany przez komisję.

§ 9.

1. Przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie protokół, o których mowa w § 7, oraz protokół, o którym mowa w § 42 ust. 5 rozporządzenia, do komórek organizacyjnych w WUG prowadzących właściwą ewidencję albo kartotekę.

2. Na podstawie informacji zamieszczonych w otrzymanych protokołach komórki organizacyjne w WUG, prowadzące właściwą ewidencję albo kartotekę, dokonują aktualizacji tych ewidencji albo kartotek.

§ 10.

1. Sprawy wchodzące w zakres działania komisji są rozpatrywane:

1) na posiedzeniach, których terminy, w zależności od potrzeb, wyznacza przewodniczący komisji;

2) w trybie uproszczonym.

2. Do udziału w posiedzeniach przewodniczący komisji może zapraszać osoby spoza składu komisji.

3. O skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie uproszczonym rozstrzyga Dyrektor Generalny na wniosek BAG.

4. W przypadku rozpatrywania sprawy w trybie uproszczonym zadania komisji są wykonywane w składzie ustalonym przez przewodniczącego komisji.

§ 11.

Obsługę prac komisji sprawuje BAG.

§ 12.

Wzory formularzy, na których sporządza się:

1) wykaz, o którym mowa w § 3,

2) protokół, o którym mowa w § 5 ust. 4 rozporządzenia,

3) wykaz, o którym mowa w § 5 ust. 5 rozporządzenia,

4) protokół, o którym mowa w § 7,

5) protokół, o którym mowa w § 42 ust. 5 rozporządzenia

- są opracowywane przez BAG, akceptowane przez Dyrektora Generalnego, umieszczane w extranecie urzędów górniczych i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.

§ 13.

Komisja do spraw gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, działająca na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 14, staje się komisją do spraw gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, działającą na podstawie niniejszego zarządzenia.

§ 14.

Traci moc zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi (Dz. Urz. WUG poz. 22 oraz z 2018 r. poz. 32).

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:

Justyna Pikiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-13
  • Data wejścia w życie: 2018-10-01
  • Data obowiązywania: 2018-10-01
  • Dokument traci ważność: 2019-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA