REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 184

ZARZĄDZENIE NR 22
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego, zwany dalej "Dyrektorem Generalnym", powołuje w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, zwanych dalej "urzędami górniczymi", na podstawie § 5 ust. 2 zdanie pierwsze oraz § 42 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729), zwanego dalej "rozporządzeniem", komisje do spraw gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, zwane dalej "komisjami".

2. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, ich zastępcy oraz członkowie.

§ 2.

Do zakresu działania komisji należy realizacja zadań określonych w § 5 ust. 2, 4 i 5, § 6 oraz § 42 ust. 1 i 3-5 rozporządzenia, w odniesieniu do, nabytych przez Wyższy Urząd Górniczy, zwany dalej "WUG", lub powierzonych WUG, ujętych w ewidencjach albo kartotekach prowadzonych w urzędzie górniczym albo Biurze Budżetowo-Finansowym w WUG, zwanym dalej "BBF":

1) składników rzeczowych majątku ruchomego, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, zwanych dalej "składnikami",

2) praw na dobrach niematerialnych, z wyjątkiem oprogramowania, zwanych dalej "prawami" - użytkowanych w urzędach górniczych.

§ 3.

Ocena przydatności składników oraz praw do dalszego użytkowania, o której mowa w § 5 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia, a także weryfikacja ustalenia wartości poszczególnych składników oraz praw, dokonanego na podstawie § 6 rozporządzenia, są przeprowadzane łącznie, na podstawie wykazu sporządzonego przez pracownika wyznaczonego przez dyrektora urzędu górniczego.

§ 4.

Protokół, o którym mowa w § 5 ust. 4 rozporządzenia, wraz z wykazem, o którym mowa w § 5 ust. 5 rozporządzenia, są sporządzane przez komisję, a następnie zatwierdzane przez dyrektora urzędu górniczego oraz przez Dyrektora Generalnego albo osobę upoważnioną przez Dyrektora Generalnego.

§ 5.

Jeżeli wartość zbędnego lub zużytego składnika albo zbędnego prawa przekracza 1200 zł, komisja występuje do Biura Komunikacji Społecznej w WUG z wnioskiem o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej WUG informacji o tych składnikach albo prawach, wraz z informacją o sposobie zagospodarowania tych składników albo praw, określonym w zatwierdzonym protokole, o którym mowa w § 5 ust. 4 rozporządzenia.

§ 6.

1. Składniki oraz prawa, które komisja zakwalifikowała do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania albo darowizny, przekazuje się do komórki organizacyjnej w WUG, właściwej dla danego składnika albo prawa.

2. Protokół potwierdzający sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie albo darowiznę składników lub praw jest sporządzany przez komisję.

§ 7.

Protokół, o którym mowa w § 42 ust. 5 rozporządzenia, jest sporządzany przez komisję.

§ 8.

Protokół, o którym mowa w § 6 ust. 2, oraz protokół, o którym mowa w § 42 ust. 5 rozporządzenia, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 9.

1. Przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie po jednym egzemplarzu protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 2, oraz protokołu, o którym mowa w § 42 ust. 5 rozporządzenia, do dyrektora urzędu górniczego oraz BBF.

2. Jeżeli właściwa ewidencja albo kartoteka jest prowadzona w urzędzie górniczym, dyrektor urzędu górniczego przekazuje protokół, o którym mowa w § 6 ust. 2, oraz protokół, o którym mowa w § 42 ust. 5 rozporządzenia, do osób odpowiedzialnych za prowadzenie w urzędzie górniczym tej ewidencji albo kartoteki.

3. Na podstawie informacji zamieszczonych w otrzymanych protokołach, osoby odpowiedzialne, o których mowa w ust. 2, albo BBF, według właściwości, dokonują aktualizacji właściwych ewidencji albo kartotek.

§ 10.

1. Sprawy wchodzące w zakres działania komisji są rozpatrywane:

1) na posiedzeniach, których terminy, w zależności od potrzeb, wyznacza przewodniczący komisji;

2) w trybie uproszczonym.

2. Do udziału w posiedzeniach przewodniczący komisji może zapraszać osoby spoza składu komisji.

3. O skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie uproszczonym rozstrzyga Dyrektor Generalny na wniosek dyrektora urzędu górniczego.

4. W przypadku rozpatrywania sprawy w trybie uproszczonym zadania komisji są wykonywane w składzie ustalonym przez przewodniczącego komisji.

§ 11.

Wzory formularzy, na których sporządza się:

1) wykaz, o którym mowa w § 3,

2) protokół, o którym mowa w § 5 ust. 4 rozporządzenia,

3) wykaz, o którym mowa w § 5 ust. 5 rozporządzenia,

4) protokół, o którym mowa w § 6 ust. 2,

5) protokół, o którym mowa w § 42 ust. 5 rozporządzenia

- są opracowywane przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze w WUG, akceptowane przez Dyrektora Generalnego, umieszczane w extranecie urzędów górniczych i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.

§ 12.

Komisje do spraw gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, działające na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 13, stają się komisjami do spraw gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, działającymi na podstawie niniejszego zarządzenia.

§ 13.

Traci moc zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 23 oraz z 2018 r. poz. 33 i 109).

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Justyna Pikiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-13
  • Data wejścia w życie: 2018-10-01
  • Data obowiązywania: 2018-10-01
  • Dokument traci ważność: 2019-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA