Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 5
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 21 lipca 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 77 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 49) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG poz. 5 i 29) w § 1 w pkt 3 po lit. o dodaje się lit. oa w brzmieniu:

"oa) Anna Sołtys
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Adam Mirek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-21
  • Data wejścia w życie: 2021-07-22
  • Data obowiązywania: 2021-07-22

Dzienniki Urzędowe