Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 28 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w urzędach górniczych"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), a także art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w urzędach górniczych" (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 41) w załączniku do zarządzenia § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o "komórce WUG", rozumie się przez to komórkę organizacyjną wymienioną w § 2 ust. 1 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 17), samodzielny wydział wymieniony w § 2 ust. 2 pkt 1 tego statutu, samodzielne stanowisko wymienione w § 2 ust. 2 pkt 2-4 tego statutu oraz stanowisko niewchodzące w skład komórki organizacyjnej, samodzielnego wydziału albo samodzielnego stanowiska w WUG.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Dzienniki Urzędowe