Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy niektórych zagadnień dotyczących zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych, w aspekcie nowych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy niektórych zagadnień dotyczących zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych, w aspekcie nowych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. Urz. WUG poz. 5), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 50 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy niektórych zagadnień dotyczących zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych, w aspekcie nowych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. Urz. WUG poz. 101).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 50 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy niektórych zagadnień dotyczących zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych, w aspekcie nowych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. Urz. WUG poz. 101), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

Załącznik 1. [ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy niektórych zagadnień dotyczących zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych, w aspekcie nowych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 24 września 2021 r. (poz. 112)

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy niektórych zagadnień dotyczących zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych, w aspekcie nowych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół doradczo-opiniodawczy do spraw analizy niektórych zagadnień dotyczących zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych, w aspekcie nowych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwany dalej "Zespołem".

§ 2. Ustala się następujący skład Zespołu:

1) Przewodniczący:

Małgorzata Wysocka
Główny Instytut Górnictwa;

2) Zastępcy Przewodniczącego:

a) Waldemar Franczuk
Wyższy Urząd Górniczy,

b) Bogusław Michalik
Główny Instytut Górnictwa;

3) Członkowie:

a) Dariusz Chlebowski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

aa)1) Wacław Dziurzyński
Polska Akademia Nauk
Instytut Mechaniki Górotworu,

b) Marcin Glanowski
TAURON Wydobycie S.A.,

c) Damian Hendzel
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.,

d) Robert Jasiński
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

e) Marcin Koba
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

f) Tomisław Kozubik
KGHM Polska Miedź S.A.,

g) Ewa Mirek-Jonkisz
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

h) Grzegorz Mirka
Polska Grupa Górnicza S.A.,

i) Katarzyna Nowińska
Politechnika Śląska,

j) Grzegorz Plonka
Polska Grupa Górnicza S.A.,

k)2) Tadeusz Przylibski
Politechnika Wrocławska,

l)3) Przemysław Skotniczny
Polska Akademia Nauk
Instytut Mechaniki Górotworu;

4) Sekretarz:

Jerzy Krótki
Wyższy Urząd Górniczy.

§ 3. Do zadań Zespołu należą w szczególności:

1) przeprowadzenie analizy zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych, z uwzględnieniem zmian w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784) i określonych w niej nowych obowiązków dotyczących zakładów górniczych;

2) określenie wytycznych będących narzędziem pomocniczym dla dyrektora okręgowego urzędu górniczego w celu realizacji zadań i kompetencji określonych w art. 51 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.

§ 4. Przewodniczący:

1) ustala sposób funkcjonowania oraz kierunki prac Zespołu dla realizacji zadań wymienionych w § 3;

2) ustala terminy oraz porządek posiedzeń Zespołu;

3) zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Zespołu.

§ 5. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą osoby wchodzące w skład Zespołu oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 6. 1. Sekretarz sporządza protokół z przebiegu posiedzenia Zespołu niezwłocznie po jego zakończeniu i przekazuje do akceptacji Przewodniczącemu.

2. Sekretarz przesyła zaakceptowany protokół, drogą elektroniczną, wszystkim osobom wchodzącym w skład Zespołu, a kopię protokołu przekazuje Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 7. Obsługę prac Zespołu sprawuje Departament Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1) Dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 50 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy niektórych zagadnień dotyczących zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych, w aspekcie nowych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. Urz. WUG poz. 101), które weszło w życie z dniem 11 sierpnia 2021 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-27
  • Data wejścia w życie: 2021-09-27
  • Data obowiązywania: 2021-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe