REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 41

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 5 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym"

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym" (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 131), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym" (Dz. Urz. WUG poz. 72);

2) zarządzeniem nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 lutego 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym" (Dz. Urz. WUG poz. 16).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym" (Dz. Urz. WUG poz. 72), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 zarządzenia nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 lutego 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym" (Dz. Urz. WUG poz. 16), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym”]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 5 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. WUG poz. 41)

ZARZĄDZENIE Nr 33
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym"

Na podstawie art. 280 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.1)) oraz art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się oraz wprowadza się do stosowania „Kartę audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym", opracowaną zgodnie ze standardem 1000, zamieszczonym w Międzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, będącym jednym ze standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, ogłoszonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2. „Karta audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym" stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym" (Dz. Urz. WUG poz. 53).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 9 marca 2018 r. (Dz. Urz. WUG z 2023 r. poz. 41)

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W WYŻSZYM URZĘDZIE GÓRNICZYM

§ 1. Celem audytu wewnętrznego jest wspieranie osób kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „WUG", w realizacji celów i zadań urzędów górniczych przez:

1) systematyczną ocenę kontroli zarządczej,

2) czynności doradcze

- prowadzące do usprawnienia funkcjonowania urzędów górniczych.

§ 2. Systematyczna ocena kontroli zarządczej obejmuje w szczególności jej adekwatność, skuteczność i efektywność.

§ 3. 1. Komórką audytu wewnętrznego w rozumieniu przepisów o finansach publicznych jest Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego, zwane dalej „komórką audytu".

2. Kierownikiem komórki audytu wewnętrznego w rozumieniu przepisów o finansach publicznych jest osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego w komórce audytu, zwana dalej „audytorem".

§ 4. W zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego, zwanego dalej „audytem", kierownik komórki audytu podlega bezpośrednio Prezesowi WUG, a w zakresie spraw, o których mowa w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) - Dyrektorowi Generalnemu WUG.

§ 5. Audytor ma bezpośredni i pozbawiony ograniczeń dostęp do osób kierownictwa WUG.

§ 6. Komórka audytu wykonuje samodzielnie:

1) zadania zapewniające, będące działaniami podejmowanymi w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej w obszarach objętych zadaniami;

2) czynności doradcze, na wniosek osób kierownictwa WUG albo za zgodą tych osób;

3) czynności monitorujące, w celu ustalenia stanu realizacji przez WUG zaleceń audytora;

4) czynności sprawdzające, będące czynnościami służącymi dokonaniu oceny sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń audytora, zrealizowanych przez WUG;

5) czynności niewymienione w pkt 1-4, jeżeli ich wykonywanie przez audytora nie jest sprzeczne:

a) z przepisami powszechnie obowiązującymi,

b) ze standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, ogłoszonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.1)), zwanymi dalej „Standardami audytu".

§ 7. 1. Okresowy audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57), jest przeprowadzany przez audytora.

2. Prezes WUG może zlecić przeprowadzenie okresowego audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, usługodawcy niezatrudnionemu w WUG.

§ 8. Audyt funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z uwzględnieniem:

1) Standardów audytu;

2) Definicji audytu wewnętrznego;

3) Kodeksu etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych.

§ 9. Audytem mogą być objęte wszystkie obszary działania WUG, chyba że wyłączają to przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 10. Komórka audytu nie odpowiada za wdrażanie i stan kontroli zarządczej, a jedynie, przez jej ocenę, wspomaga osoby kierownictwa WUG w jej usprawnianiu.

§ 11. Audytor nie może być zaangażowany w zarządzanie i działalność operacyjną WUG.

§ 12. 1. Audytor zaangażowany uprzednio w zarządzanie lub działalność operacyjną WUG nie może uczestniczyć przez okres roku w audycie obszaru, za który odpowiadał.

2. Okres, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się pierwszego dnia następującego po roku kalendarzowym, w którym audytor zaprzestał wykonywania czynności w danym obszarze.

§ 13. Niezależnie od upływu czasu audytor nie może oceniać czynności, których dokonywał osobiście.

§ 14. Wszelkie próby naruszenia niezależności audytora oraz niezgodnego z prawem wpływu na sposób wykonywania przez niego zadań są zgłaszane Prezesowi WUG oraz Dyrektorowi Generalnemu WUG.

§ 15. Audytor jest obowiązany do:

1) bezstronnego, niezależnego i obiektywnego ustalania okoliczności faktycznych, wyciągania wniosków i formułowania zaleceń;

2) unikania konfliktu interesów mogącego wpłynąć na jego bezstronność, niezależność lub obiektywizm.

§ 16. 1. Roczny plan audytu jest przygotowywany w oparciu o przeprowadzoną przez audytora analizę ryzyka.

2. Analiza, o której mowa w ust. 1, uwzględnia sposób zarządzania ryzykiem w WUG.

§ 17. 1. Audyt jest przeprowadzany w WUG.

2.2) Audytor może, w związku z zadaniem audytowym realizowanym w WUG, w tym czynnościami doradczymi, dokonywać niezbędnych czynności w okręgowych urzędach górniczych, zwanych dalej „OUG", jeżeli zostało to określone w upoważnieniu Prezesa WUG.

§ 18. 1. Czynności doradcze są wykonywane na rzecz osób kierownictwa WUG, dyrektorów komórek organizacyjnych w WUG oraz naczelnika Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w WUG.

2.3) Audytor wykonuje niezbędne czynności doradcze na rzecz dyrektorów OUG, jeżeli zostało to określone w upoważnieniu Prezesa WUG.

3.4) Celem czynności doradczych jest przysporzenie wartości i usprawnienie procesów realizowanych w urzędach górniczych, zarządzania ryzykiem i kontroli, z zachowaniem zasady, że audytor nie przejmuje obowiązków osób kierownictwa WUG, dyrektorów komórek organizacyjnych w WUG oraz naczelnika Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w WUG, a także dyrektorów OUG oraz pozostałych pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych.

§ 19.5) W związku z zadaniami albo czynnościami wykonywanymi przez komórkę audytu:

1) audytor ma prawo:

a) wstępu do pomieszczeń WUG, a jeżeli zostało to określone w upoważnieniu Prezesa WUG - do pomieszczeń OUG,

b) wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem urzędów górniczych, w tym utrwalonych na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków,

2) pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w WUG oraz - w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 2 i § 18 ust. 2 - pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w OUG są obowiązani:

a) udzielać audytorowi informacji i wyjaśnień,

b) udostępniać audytorowi dokumenty, informacje i dane oraz inne materiały, o których mowa w pkt 1 lit. b,

c) sporządzać, potwierdzać i przekazywać audytorowi kopie, odpisy, wyciągi, zestawienia lub wydruki, o których mowa w pkt 1 lit. b

- z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 20. 1. Raz na rok jest przeprowadzana wewnętrzna ocena lub samoocena audytu.

2. Wyniki wewnętrznej oceny lub samooceny audytu są przekazywane Prezesowi WUG oraz Dyrektorowi Generalnemu WUG.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym" (Dz. Urz. WUG poz. 72), które weszło w życie z dniem 16 listopada 2022 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze i drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 lutego 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym" (Dz. Urz. WUG poz. 16), które weszło w życie z dniem 21 lutego 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-05
  • Data wejścia w życie: 2023-06-05
  • Data obowiązywania: 2023-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA