REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 42

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 5 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego (Dz. Urz. WUG z 2020 r. poz. 13), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 marca 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego (Dz. Urz. WUG poz. 9);

2) zarządzeniem nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego (Dz. Urz. WUG poz. 56).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 marca 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego (Dz. Urz. WUG poz. 9), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 zarządzenia nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego (Dz. Urz. WUG poz. 56), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 5 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. WUG poz. 42)

ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 3 lutego 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół doradczo-opiniodawczy do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego, zwany dalej „Zespołem".

§ 2. Ustala się następujący skład Zespołu:

1) Przewodniczący:

Dariusz Katan

Wyższy Urząd Górniczy;

2)1) Zastępca Przewodniczącego:

Przemysław Kotniewicz

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.;

3)1) Członkowie:

a) Sebastian Czekaj

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

b) Waldemar Franczuk

Wyższy Urząd Górniczy,

c) Paweł Hyła

TAURON Wydobycie S.A.,

d) Adam Kamyk

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

e) Grzegorz Plonka

Polska Grupa Górnicza S.A.,

f) Jarosław Pyka

Węglokoks Kraj S.A.,

g) Konstanty Wolny

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce,

h) Paweł Wyciślok

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce;

4) Sekretarz:

Jerzy Krótki

Wyższy Urząd Górniczy.image

§ 3. 1. Do zadań Zespołu należy analizowanie prawidłowości funkcjonowania ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego, według kryterium zgodności z art. 122 i art. 123 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 124 tej ustawy.

2. Na podstawie wyników analiz, o których mowa w ust. 1, Zespół opracowuje propozycje:

1) przepisów prawa lub

2) instrukcji lub wytycznych, lub

3) dobrych praktyk.

§ 4. Przewodniczący Zespołu:

1) ustala terminy oraz porządek posiedzeń Zespołu;

2) zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Zespołu;

3) wyznacza osoby wchodzące w skład Zespołu do przedstawienia propozycji, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 5. Osoby wchodzące w skład Zespołu mogą przedstawiać propozycje, o których mowa w § 3 ust. 2, także z własnej inicjatywy.

§ 6. Obsługę prac Zespołu sprawuje Departament Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym.

§ 7. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą osoby wchodzące w skład Zespołu oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 8. 1. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z przebiegu posiedzenia Zespołu niezwłocznie po jego zakończeniu i przekazuje do akceptacji Przewodniczącemu Zespołu.

2. Sekretarz Zespołu przesyła protokół, drogą elektroniczną, wszystkim osobom wchodzącym w skład Zespołu, a kopię protokołu przekazuje Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 9. Przewodniczący Zespołu przedkłada Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego roczne sprawozdanie z działalności Zespołu do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego (Dz. Urz. WUG poz. 56), które weszło w życie z dniem 20 września 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-05
  • Data wejścia w życie: 2023-06-05
  • Data obowiązywania: 2023-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA