REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 71

ZARZĄDZENIE Nr 23
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 20 lipca 2023 r.

w sprawie honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla Nadzoru Górniczego"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyrażając najwyższe uznanie wobec trudu i ryzyka związanego z pracą wykonywaną w ruchu zakładu górniczego albo zakładu, na potrzeby tego ruchu lub w celu nadzoru i kontroli nad tym ruchem, wobec dążenia do poprawy bezpieczeństwa pracy, wobec dbałości o ochronę środowiska w górnictwie oraz wobec innych zasług dla nadzoru górniczego, ustanawia się honorowe wyróżnienie „Zasłużony dla Nadzoru Górniczego", zwane dalej „odznaką".

§ 2.

1. Odznaka może być nadawana:

1) pracownikom i byłym pracownikom organów nadzoru górniczego oraz:

a) zakładów górniczych albo zakładów, podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu, podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym oraz innych jednostek ratownictwa górniczego,

b) podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234), oraz innych jednostek organizacyjnych, działających w dziedzinach objętych właściwością organów nadzoru górniczego,

c) wykonującym obowiązki służbowe w innych urzędach sprawujących obsługę organów administracji publicznej, nadzorujących działalność objętą właściwością organów nadzoru górniczego lub działających w dziedzinach objętych właściwością organów nadzoru górniczego,

2) członkom organizacji zawodowych i społecznych, działających w dziedzinach objętych właściwością organów nadzoru górniczego

- w uznaniu ich szczególnych zasług dla nadzoru górniczego.

2. Odznaka może być nadawana również innym, niewymienionym w ust. 1, osobom, szczególnie zasłużonym dla nadzoru górniczego, w tym dla bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w górnictwie lub umacniania współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

3. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

§ 3.

1. Odznakę nadaje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego z własnej inicjatywy albo na wniosek.

2. Formularz wniosku o nadanie odznaki jest akceptowany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz udostępniany na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 4.

1. Odznakę stanowi oktagonalny, metalowy, srebrzony i patynowany medal o średnicy 40 mm, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej widnieje pośrodku wypukły emblemat w kształcie lampy górniczej, okolony wypukłymi, majuskułowymi napisami „WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY" oraz „ZASŁUŻONY DLA NADZORU GÓRNICZEGO". Na stronie odwrotnej widnieje pośrodku wypukły znak - logo Wyższego Urzędu Górniczego, okolony tymi samymi napisami. Oprócz napisów, na obu stronach medalu widnieją wypukłe symbole nadzoru górniczego - emblematy górnicze w kształcie skrzyżowanego perlika z młotkiem z wpisanym w nie symbolem paragrafu.

2. Odwzorowanie graficzne odznaki jest akceptowane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz udostępniane na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 5.

1. Odznakę wręcza Prezes Wyższego Urzędu Górniczego lub osoba przez niego upoważniona.

2. Odznakę wręcza się w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.

§ 6.

1. Osoba wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie.

2. Formularz legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki jest akceptowany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 7.

Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych oraz medalach i odznakach resortowych.

§ 8.

1. Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

2. W przypadku zgubienia albo zniszczenia odznaki lub legitymacji stwierdzającej jej nadanie, wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.

§ 9.

Obsługę Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie spraw określonych w zarządzeniu sprawuje Samodzielny Wydział Organizacyjny w Wyższym Urzędzie Górniczym.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Adam Mirek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-07-20
  • Data wejścia w życie: 2023-07-21
  • Data obowiązywania: 2023-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA