REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 9

ZARZĄDZENIE NR 4
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 28 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), art. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917), art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598) oraz art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 20 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 95 oraz z 2023 r. poz. 47 i 94) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 66:

a) w ust. 1 po wyrazie „ochronnych” dodaje się wyrazy „lub użytkowych”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odzież i obuwie robocze są stosowane do czasu przewidywanego okresu używalności, określonego w tabeli norm przydziału, lub do czasu utraty właściwości ochronnych lub użytkowych w stopniu uniemożliwiającym wykonanie napraw.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pracownikom może zostać przydzielona używana odzież robocza, jeżeli zachowała ona właściwości ochronne i użytkowe, jest czysta w stopniu odpowiadającym wymaganiom higieniczno-sanitarnym oraz została uprzednio oczyszczona w pralni chemicznej.”;

2) w § 69:

a) w pkt 2 po wyrazie „ochronnych” dodaje się wyrazy „lub użytkowych”,

b) w pkt 3 wyrazy „cech użytkowych” zastępuje się wyrazami „właściwości ochronnych lub użytkowych”.

§ 2.

1. Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych są obowiązani odebrać od pracowników oraz złożyć własne imienne potwierdzenia zapoznania się z treścią zmian w Regulaminie pracy okręgowych urzędów górniczych.

2. Potwierdzenia, o których mowa w ust. 1, opatrzone datą i podpisem pracownika, przechowuje się zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji pracowniczej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Krystyna Samek-Skwara

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-29
  • Data wejścia w życie: 2024-04-01
  • Data obowiązywania: 2024-04-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA