Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 5
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 13 maja 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału kompetencji między Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (M. P. z 2021 r. poz. 364) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie podziału kompetencji między Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Dz. Urz. NDAP poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Naczelny Dyrektor nadzoruje bezpośrednio:

1) strategiczne projekty o szczególnym znaczeniu dla dziedziny archiwistyki i ochrony narodowego zasobu archiwalnego, z wyłączeniem projektów nadzorowanych bezpośrednio przez jednego z Zastępców Naczelnego Dyrektora;

2) współpracę międzynarodową w zakresie spraw archiwalnych;

3) kształtowanie struktury kadrowej w zakresie dotyczącym dyrektorów archiwów państwowych;

4) sprawy:

a) związane z obowiązkami inspektora ochrony danych,

b) dotyczące ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych;

5) zadania wykonywane przez komórki organizacyjne wchodzące w skład Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zwanej dalej "NDAP", z wyłączeniem zadań Biura Dyrektora Generalnego oraz spraw bezpośrednio nadzorowanych przez Zastępców Naczelnego Dyrektora.

2. Zastępca Naczelnego Dyrektora Ryszard Wojtkowski nadzoruje bezpośrednio i koordynuje, w zakresie służącym działalności archiwalnej, opracowywanie wieloletnich planów finansowych wydatków majątkowych oraz działania związane z rozwojem infrastruktury archiwów, a także inne projekty określone przez Naczelnego Dyrektora.

3. Zastępca Naczelnego Dyrektora Lucyna Harc nadzoruje bezpośrednio i koordynuje działalność naukową i wydawniczą prowadzoną w archiwach państwowych oraz współpracę z uczelniami, instytucjami naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami, w szczególności w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, a także inne projekty określone przez Naczelnego Dyrektora.

4. Dyrektor Generalny, oprócz wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285 oraz z 2021 r. poz. 464), nadzoruje bezpośrednio:

1) Biuro Dyrektora Generalnego, z wyłączeniem spraw bezpośrednio nadzorowanych przez Naczelnego Dyrektora;

2) kontrolę zarządczą w NDAP;

3) realizację zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej w NDAP w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej.";

2) w § 4 uchyla się ust. 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NACZELNY DYREKTOR ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
PAWEŁ PIETRZYK

Dzienniki Urzędowe