Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 8
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 10 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA w archiwach państwowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i 10 oraz ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA w archiwach państwowych, zmienionym zarządzeniem nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 września 2020 r. (Dz. Urz. NDAP poz. 20), w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, za pośrednictwem NAC, udostępnia archiwom państwowym, zwanym dalej "archiwami", system ZoSIA, do stosowania w zakresie ewidencjonowania i inwentaryzacji zasobu archiwalnego oraz opisywania akt metrykalnych i akt stanu cywilnego, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2021 r.

NACZELNY DYREKTOR

ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

PAWEŁ PIETRZYK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe