Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 16
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 6 października 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. poz. 1566) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych, zmienionym zarządzeniem nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7 maja 2020 r. (Dz. Urz. NDAP poz. 10), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 7. 1. Archiwum państwowe dysponujące sprzętem do digitalizacji wykonuje wzorcowe kopie cyfrowe materiałów archiwalnych na podstawie rocznego planu digitalizacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do zarządzenia.

2. Plan digitalizacji, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do przygotowania danych przekazywanych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych według wzoru i w terminie określonych w zarządzeniu nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 września 2021 r. w sprawie nadzoru Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych nad planowaniem, finansowaniem oraz monitorowaniem działalności archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Dz. Urz. NDAP poz. 14 i 15).

3. Plan digitalizacji, o którym mowa w ust. 1, obejmujący łącznie centralę archiwum państwowego i oddziały zamiejscowe, dyrektor archiwum państwowego przedstawia na żądanie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w terminie przez niego określonym.

4. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może zażądać wyjaśnień bądź modyfikacji w planie digitalizacji, o którym mowa w ust. 1.

5. Plan digitalizacji powinien zawierać:

1) kody i nazwy objętych nim zespołów i zbiorów;

2) sygnatury jednostek archiwalnych;

3) liczbę kart, stron lub innych jednostek miary przewidzianych do digitalizacji;

4) szacowaną liczbę kopii cyfrowych;

5) informacje o istniejącym opisie w zintegrowanym systemie informacji archiwalnej i o przeznaczeniu kopii do udostępniania;

6) dane o formacie archiwaliów, jeśli jest większy niż A3, podane w kolumnie Uwagi w tabeli załącznika nr 3a do zarządzenia.

6. Zaleca się zapewnienie wydajności digitalizacji na poziomie nie niższym niż 40 tys. skanów w roku kalendarzowym w przeliczeniu na 1 etat.

7. Wykonanie planu digitalizacji oraz digitalizację wykonaną na podstawie umów z podmiotami zewnętrznymi dyrektor archiwum państwowego przedstawia w sprawozdaniu z działalności archiwum państwowego według wzoru i w terminie określonych w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 2.";

2) po załączniku nr 3 do zarządzenia dodaje się załącznik nr 3a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NACZELNY DYREKTOR

ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

PAWEŁ PIETRZYK

Załącznik 1. [ROCZNY PLAN DIGITALIZACJI]

Załącznik do zarządzenia nr 16
Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych z dnia 6 października 2021 r.
(poz. 16)

ROCZNY PLAN DIGITALIZACJI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-26
  • Data wejścia w życie: 2021-10-06
  • Data obowiązywania: 2021-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe