REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 12

ZARZĄDZENIE NR 14
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia doskonalącego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 2348) oraz pkt 3.3 lit. b zaleceń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do tematyki i sposobu prowadzenia ćwiczeń obronnych w 2023 roku w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa sposób organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia doskonalącego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz w wytypowanych archiwach państwowych.

§ 2.

1. W dniach 12 czerwca 2023 r. (STARTEX) oraz 14 i 15 czerwca 2023 r. (faza aktywna) zostanie przeprowadzone ćwiczenie doskonalące w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz w wytypowanych archiwach państwowych pod kryptonimem „ZASÓB 2023", zwane dalej "ćwiczeniem".

2. Tematem ćwiczenia jest "Rozwinięcie i funkcjonowanie Głównego Stanowiska Kierowania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w warunkach potencjalnego zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa".

3. Celem głównym ćwiczenia jest:

1) zweryfikowanie przyjętych rozwiązań organizacyjno-planistycznych rozwinięcia i funkcjonowania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych wraz z niezbędną obsadą na stanowisku kierowania w stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy;

2) zgrywanie zespołów zadaniowych powołanych w ramach Stanowiska Kierowania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

3) weryfikacja rozwiązań planistycznych przyjętych w procedurach do działania wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;

4) doskonalenie umiejętności działania zespołowego oraz kierowania podległymi zespołami w sytuacji zagrożenia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa;

5) doskonalenie procedur uruchamiania Stałego Dyżuru w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz w wytypowanych archiwach państwowych oraz podejmowania działań przez obsadę Głównego Stanowiska Kierowania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

§ 3.

1. W ćwiczeniu biorą udział:

1) dyrektorzy lub wskazani przez dyrektorów pracownicy komórek organizacyjnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;

2) pracownicy stanowiący obsadę Głównego Stanowiska Kierowania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

3) pracownicy stanowiący obsadę Stałego Dyżuru Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

4) obsada punktów kierowania:

a) Archiwum Państwowego w Białymstoku;

b) Archiwum Państwowego w Katowicach;

c) Archiwum Państwowego w Lublinie;

d) Archiwum Państwowego w Przemyślu;

e) Archiwum Państwowego w Rzeszowie;

f) Archiwum Państwowego w Siedlcach;

g) Archiwum Państwowego w Suwałkach;

h) Archiwum Państwowego w Warszawie;

i) Archiwum Państwowego w Zamościu.

2. Miejscem przeprowadzenia ćwiczenia jest stała siedziba i Zapasowe Miejsce Pracy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz stałe siedziby kierowników jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu.

3. Opracowane do ćwiczenia dokumenty będą opatrywane kryptonimem „ZASÓB-2023".

§ 4.

1. Na kierownika ćwiczenia wyznacza się Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

2. Do zadań kierownika ćwiczenia należy w szczególności:

1) nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczenia;

2) zapewnienie warunków organizacyjno-prawnych do przeprowadzenia ćwiczenia;

3) akceptacja dokumentów organizacyjnych ćwiczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, a następnie przekazanie ich do zatwierdzenia Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych;

4) zatwierdzenie instrukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, a następnie przekazanie jej ćwiczącym;

5) ustalenie struktury kierowania ćwiczeniem oraz określenie szczegółowych zadań dla elementów tej struktury;

6) kierowanie przebiegiem ćwiczenia;

7) omówienie ćwiczenia po jego zakończeniu z kierującymi komórkami organizacyjnymi Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i kierownikami jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu;

8) kierowanie pracami zespołu, o którym mowa w § 5 ust. 1.

3. Przedstawienie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1) na miesiąc przed terminem ćwiczenia informacji o terminie i miejscu ćwiczenia wraz z planem ćwiczenia;

2) sprawozdania końcowego z przeprowadzenia ćwiczenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia ćwiczenia.

§ 5.

1. W celu przygotowania ćwiczenia, w tym opracowania dokumentacji ćwiczenia, powołuje się zespół autorski, zwany dalej „Zespołem".

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - kierownik ćwiczenia;

2) sekretarz Zespołu - Jerzy Figurski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych);

3) członkowie Zespołu:

a) Krzysztof Meszyński - ekspert zewnętrzny,

b) Sławomir Olearczyk - ekspert zewnętrzny.

3. Zespół może zasięgać opinii podmiotów zewnętrznych zaproszonych do udziału w ćwiczeniu w sprawach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczenia.

§ 6.

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opracowanie planu przeprowadzenia ćwiczenia, zawierającego w szczególności:

a) opis tła ćwiczenia,

b) opis sytuacji wyjściowej,

c) plan podawania wiadomości;

2) opracowanie instrukcji dla uczestników ćwiczenia;

3) przygotowanie materiałów do omówienia ćwiczenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7;

4) sporządzenie projektu sprawozdania końcowego z przeprowadzonego ćwiczenia i przedstawienie go do akceptacji kierownikowi ćwiczenia w określonym przez niego terminie.

2. Pracami Zespołu kieruje jego przewodniczący.

3. Posiedzenia Zespołu zwołuje jego przewodniczący.

4. Do zadań sekretarza Zespołu należy w szczególności:

1) informowanie członków Zespołu o terminach jego posiedzeń;

2) protokołowanie posiedzeń Zespołu.

5. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk albo w drodze głosowania zwykłą większością głosów osób wchodzących w skład Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

6. W pracach Zespołu mogą brać udział osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu.

§ 7.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i kierownicy jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu obowiązani są do:

1) udziału w szkoleniach przygotowujących do ćwiczenia;

2) zapewnienia udziału w ćwiczeniu podległych pracowników;

3) nadzorowania pracowników realizujących zadania w czasie ćwiczenia;

4) przedstawiania kierownikowi ćwiczenia przyjętych rozwiązań wynikających ze scenariusza ćwiczenia i planu podawania wiadomości;

5) udziału w omówieniu ćwiczenia oraz terminowego wprowadzania zaleceń Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych wynikających z jego przebiegu.

§ 8.

Obsługę logistyczną i teleinformatyczną ćwiczenia w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zapewnia dyrektor Departamentu Informatyzacji Archiwów we współdziałaniu z naczelnikiem Wydziału Administracyjnego.

§ 9.

W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia dyrektorzy komórek organizacyjnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wyznaczą po jednym pracowniku do współpracy z Zespołem w zakresie opracowania planu przeprowadzenia ćwiczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.

§ 10.

Czasem pracy uczestników ćwiczenia są godziny pracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Czas pracy, ze względu na potrzeby ćwiczenia, może zostać przedłużony maksymalnie o jedną godzinę dziennie na podstawie decyzji właściwych dyrektorów komórek organizacyjnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

§ 11.

Koszty ćwiczenia zostaną pokryte ze środków własnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć szkoleniowych.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych: P. Pietrzyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-16
  • Data wejścia w życie: 2023-05-11
  • Data obowiązywania: 2023-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA