REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 3

ZARZĄDZENIE NR 2
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie organizacji i przygotowania systemu stałych dyżurów w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwach państwowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 pkt 4 i § 4 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2023 r. w sprawie organizacji i sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony (Dz. Urz. MKiDN poz. 54) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie operacyjnego funkcjonowania oraz przedsięwzięć zarządzania kryzysowego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i w archiwach państwowych podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych tworzy się System Stałych Dyżurów.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:

1) Dyrektorze Generalnym - rozumie się przez to Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;

2) komórce organizacyjnej Naczelnej Dyrekcji - rozumie się przez to wymienione w statucie Naczelnej Dyrekcji departamenty oraz biura;

3) Naczelnej Dyrekcji - rozumie się przez to Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych;

4) Naczelnym Dyrektorze - rozumie się przez to Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

§ 3.

W skład Systemu Stałych Dyżurów wchodzą:

1) stały dyżur Naczelnej Dyrekcji w stałej siedzibie lub w Zapasowym Miejscu Pracy Naczelnego Dyrektora;

2) stałe dyżury archiwów państwowych.

§ 4.

Za organizację i przygotowanie stałego dyżuru odpowiadają:

1) w Naczelnej Dyrekcji - Dyrektor Generalny;

2) w archiwach państwowych - ich dyrektorzy.

§ 5.

Przygotowanie stałego dyżuru obejmuje:

1) powołanie składu osobowego stałego dyżuru;

2) określenie zadań stałego dyżuru;

3) opracowanie dokumentacji zapewniającej sprawne funkcjonowanie stałego dyżuru;

4) wyznaczenie i przygotowanie miejsc pracy oraz pomieszczeń socjalnych na potrzeby stałego dyżuru;

5) wyposażenie stałego dyżuru w środki łączności, sprzęt informatyczny oraz materiały biurowe;

6) wydzielenie pojazdu służbowego na potrzeby stałego dyżuru - w miarę posiadanych sił i środków;

7) zapewnienie miejsca odpoczynku oraz wyżywienia na minimów 7 dób dla osób pełniących stały dyżur;

8) wyłączenie pracowników wyznaczonych do składu osobowego stałego dyżuru od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

9) szkolenie pracowników wytypowanych do składu stałego dyżuru.

§ 6.

Do zadań realizowanych w ramach Systemu Stałych Dyżurów należy:

1) przekazywanie decyzji i informacji o uruchomieniu procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;

2) przyjmowanie i przekazywanie decyzji właściwych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań operacyjnych oraz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;

3) ewidencjonowanie i przekazywanie do stałego dyżuru jednostki nadrzędnej meldunków i informacji o zdarzeniach, podejmowanych decyzjach i działaniach, stanie uruchamianych sił i środków oraz stopniu realizacji zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

4) utrzymywanie łączności ze stałym dyżurem jednostki nadrzędnej.

§ 7.

1. Stały dyżur działa w trybie całodobowym, w systemie zmianowym.

2. Zmiana trwa 24 godziny. Przekazanie zmiany następuje w godz. 7.00 - 7.30. Ilość zmian i liczbę osób na jednej zmianie ustala osoba odpowiedzialna za organizację i przygotowanie stałego dyżuru, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Na jednej zmianie służbę pełnią co najmniej 2 osoby.

4. W skład zmiany wchodzą:

1) kierownik zmiany stałego dyżuru;

2) dyżurny (dyżurni) stałego dyżuru;

3) kierowca - łącznik - w miarę posiadanych sił i środków.

5. Na potrzeby właściwej realizacji procesu szkolenia stałego dyżuru wyznacza się kierownika stałego dyżuru i określa zadania dla niego.

6. Do obowiązków kierownika stałego dyżuru należy w szczególności:

1) aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru;

2) dbałość o właściwe wyposażenie oraz sprawność techniczną, materiałów i sprzętu technicznego, zabezpieczających proces funkcjonowania stałego dyżuru;

3) ustalanie grafiku pełnienia stałego dyżuru;

4) udzielanie instruktażu osobom pełniącym stały dyżur;

5) prowadzenie szkoleń z osobami wyznaczonymi do pełnienia stałego dyżuru.

§ 8.

1. Stały dyżur pełnią wyznaczeni i przeszkoleni pracownicy posiadający właściwe poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie odpowiednio Naczelnego Dyrektora lub dyrektora archiwum państwowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, a także upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

2. Dokumentami regulującymi organizację i funkcjonowanie Systemu Stałych Dyżurów w Naczelnej Dyrekcji i archiwach państwowych są:

1) zarządzenia w sprawie organizacji Systemu Stałych Dyżurów;

2) instrukcja stałego dyżuru wraz z załącznikami, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia;

3) dziennik pełnienia stałego dyżuru;

4) dziennik przyjmowanych i przekazywanych zadań obronnych oraz przedsięwzięć zarządzania kryzysowego, dziennik może być prowadzony w systemie teleinformatycznym;

5) zestaw zadań operacyjnych (karty realizacji zadań operacyjnych);

6) procedury uruchamiania i przekazywania zadań obronnych;

7) tabela sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania;

8) tabela zgłoskowania;

9) brudnopis.

3. Dokumentację stałego dyżuru prowadzą:

1) w stanie stałej gotowości obronnej państwa - komórki organizacyjne do spraw obronnych oraz pracownicy wyznaczeni do realizacji zadań obronnych;

2) w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny - kierownicy zmian stałego dyżuru.

§ 9.

1. Decyzję w sprawie uruchomienia Systemu Stałych Dyżurów w Naczelnej Dyrekcji i archiwach państwowych podejmuje Naczelny Dyrektor albo osoba zastępująca Naczelnego Dyrektora.

2. Sygnał do uruchomienia Systemu Stałych Dyżurów w godzinach pracy przekazywany jest do sekretariatów archiwów państwowych i do kierowników komórek organizacyjnych Naczelnej Dyrekcji.

3. Sygnał do uruchomienia Systemu Stałych Dyżurów poza godzinami pracy przekazywany jest do:

1) pracownika ochrony Naczelnej Dyrekcji;

2) wyznaczonych pracowników archiwów państwowych.

4. W przypadku wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i stanu gotowości obronnej państwa czasu wojny stały dyżur uruchamiany jest obligatoryjnie.

5. Stały dyżur może być uruchomiony w stanie stałej gotowości obronnej państwa na polecenie Naczelnego Dyrektora lub dyrektora archiwum państwowego w celu :

1) reagowania na zaistniałą sytuację kryzysową;

2) przeprowadzenia szkolenia lub kontroli.

6. O uruchomieniu stałego dyżuru dyrektor archiwum państwowego informuje Naczelnego Dyrektora.

7. Decyzję o zakończeniu działania stałego dyżuru wydaje podmiot, który wydał decyzję o jego uruchomieniu.

§ 10.

Stały dyżur mogą kontrolować:

1) Naczelny Dyrektor i osoby przez niego upoważnione;

2) Dyrektor Generalny - w Naczelnej Dyrekcji;

3) dyrektor archiwum państwowego - w tym archiwum;

4) kierownik stałego dyżuru - odpowiednio w Naczelnej Dyrekcji lub archiwum państwowym.

§ 11.

Tryb uruchomienia stałego dyżuru określa procedura uruchamiania stałego dyżuru.

§ 12.

W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia Dyrektor Generalny i dyrektorzy archiwów państwowych:

1) dokonają aktualizacji dokumentacji i weryfikacji wyposażenia stałego dyżuru;

2) wydadzą instrukcję, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.

§ 13.

Traci moc zarządzenie nr 76 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 października 2018 r. w sprawie organizacji i przygotowania stałego dyżuru w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwach państwowych podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych: P. Pietrzyk

Załącznik 1. [INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU]

Załącznik do zarządzenia nr 2
Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych
z dnia 14 lutego 2024 r. ( poz. 3)

INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-20
  • Data wejścia w życie: 2024-02-14
  • Data obowiązywania: 2024-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA