REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 5

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1)

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie Zespołu Oceny Przedsięwzięć

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół Oceny Przedsięwzięć w ramach inwestycji A2.1.1 „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Aktywów Państwowych, zwanego dalej „Ministrem”.

3. Zespół jest powoływany w celu przeprowadzenia oceny wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć, złożonych w ramach naboru wniosków z Listy Projektów Strategicznych oraz naboru wniosków w trybie konkursowym, zwanych dalej „wnioskami”.

4. Zespół jest powoływany na czas realizacji zadań określonych w § 2.

§ 2.

Do zadań Zespołu należą, w szczególności:

1) przeprowadzenie oceny wniosków złożonych przez wnioskodawców ubiegających się o uzyskanie wsparcia w ramach inwestycji A2.1.1 „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w oparciu o warunki formalne i kryteria wyboru określone w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego w trybie konkursowym i załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego z Listy Projektów Strategicznych, zwanych dalej: „Regulaminami”, które dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych;

2) przygotowanie listy wniosków, które uzyskały minimalną liczbę punktów, wymaganych do objęcia wsparciem, o której mowa w § 5 ust. 24 w Regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego w trybie konkursowym;

3) przekazanie ocenionych pozytywnie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków z Listy Projektów Strategicznych do dalszego procedowania w celu podpisania umowy o objęcie wsparciem z wnioskodawcą, o czym mowa w § 5 ust. 24 Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego z Listy Projektów Strategicznych.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzi maksymalnie 30 osób wyznaczonych spośród pracowników Ministerstwa Aktywów Państwowych, w tym:

1) przewodniczący Zespołu - zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu;

3) pozostali członkowie Zespołu w tym sekretarz Zespołu.

2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Minister.

3. Przewodniczący Zespołu wyznacza zastępcę przewodniczącego Zespołu oraz sekretarza Zespołu spośród członków Zespołu.

4. W pracach Zespołu, na zaproszenie przewodniczącego Zespołu, z jego inicjatywy albo na wniosek innego członka Zespołu, mogą uczestniczyć, w charakterze ekspertów z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu.

§ 4

. Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego Zespołu:

1) ustala harmonogram prac Zespołu, w szczególności ustala terminy oraz porządek posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

2) zwołuje posiedzenia Zespołu z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu;

3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

4) realizuje zadania wskazane w Regulaminie Zespołu Oceny Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 5.

1. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza wskazany przez przewodniczącego członek Zespołu.

2. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu albo, w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

2. Koszty obsługi pokrywa się z budżetu państwa z części 55 - Aktywa państwowe, której dysponentem jest Minister.

§ 7.

1. Za udział w pracach Zespołu przysługuje wynagrodzenie, w postaci dodatku zadaniowego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, który jest pokrywany ze środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji A2.1.1 „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” objętej wsparciem z części bezzwrotnej Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, w zakresie wydatków własnych Ministra.

2. Uczestnikom, którzy brali udział w pracach Zespołu w charakterze ekspertów, o których mowa w § 3 ust. 4, przysługuje wynagrodzenie na podstawie oddzielnych umów cywilnoprawnych finansowanych ze środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji A2.1.1 objętej wsparciem z części bezzwrotnej Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

§ 8.

Członkowie Zespołu oraz inne osoby, które uczestniczyły w pracach Zespołu, są obowiązane do zachowania poufności wszelkich informacji i danych związanych z pracą Zespołu i uzyskanych w trakcie realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.

§ 9.

Członkowie Zespołu są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z Regulaminu Zespołu Oceny Przedsięwzięć.

§ 10.

Po wykonaniu zadań, o których mowa w § 2, przewodniczący Zespołu przedstawia Ministrowi listy, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, w celu zatwierdzenia.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Aktywów Państwowych: B. Budka


1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - aktywa państwowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2724).

Załącznik 1. [REGULAMIN ZESPOŁU OCENY PRZEDSIĘWZIĘĆ]

Załącznik do zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych
z dnia 15 lutego 2024 r. (poz. 5)

REGULAMIN ZESPOŁU OCENY PRZEDSIĘWZIĘĆ

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-16
  • Data wejścia w życie: 2024-02-17
  • Data obowiązywania: 2024-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA