REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 15

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1)

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania „Kodeksu Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania „Kodeksu Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego”, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Aktywów Państwowych, zwanego dalej „Ministrem”.

3. Członkowie Zespołu są powoływani spośród pracowników Ministerstwa Aktywów Państwowych, zwanego dalej „ministerstwem”.

4. Do zadań Zespołu należy podjęcie wszelkich niezbędnych działań skutkujących opracowaniem „Kodeksu Dobrych Praktyk Nadzorczych”, zwanego dalej „Kodeksem”, zawierającego w szczególności zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego oraz dobre praktyki w tym zakresie.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - dyrektor generalny;

2) Zastępca przewodniczącego - dyrektor Departamentu Projektów Strategicznych;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych,

b) dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów,

c) dyrektor Departamentu Nadzoru I,

d) dyrektor Departamentu Nadzoru II,

e) dyrektor Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych,

f) pracownik Departamentu Projektów Strategicznych wskazany przez dyrektora tego departamentu do pełnienia funkcji Sekretarza Zespołu.

2. W pracach Zespołu, na prawach członka Zespołu, mogą brać udział zaproszeni przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę, w zależności od potrzeb, przedstawiciele komórek organizacyjnych ministerstwa, innych niż wymienione w ust. 1 pkt 3.

3. W pracach Zespołu, bez prawa członka Zespołu, mogą brać udział pracownicy departamentów wymienionych w ust. 1 pkt 3 wskazani przez dyrektorów - członków Zespołu.

4. W pracach Zespołu, na prawach członka Zespołu, mogą brać udział, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoby zastępujące członków Zespołu wymienionych w ust. 1 pkt 3, wyznaczone przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę.

5. W pracach Zespołu, na zaproszenie Przewodniczącego lub jego Zastępcy, z ich inicjatywy albo na wniosek innego członka Zespołu, mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2-4.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w zakresie przez niego ustalonym oraz w przypadku jego nieobecności, Zastępca przewodniczącego.

2. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego może:

1) zlecać członkom Zespołu:

a) opracowywanie analiz i raportów z wybranych zagadnień związanych z realizowaniem polityki nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa, w których Minister wykonuje prawa z akcji albo udziałów, zwanych dalej „spółkami”,

b) przygotowywanie zestawień liczbowych oraz danych statystycznych w zakresie realizowania polityki nadzoru właścicielskiego w spółkach,

c) opiniowanie projektów założeń i rekomendacji do opracowywanego przez Zespół Kodeksu,

d) tworzenie raportów oraz rekomendacji na podstawie prowadzonych ze spółkami konsultacji w zakresie stosowanego przez spółki ładu korporacyjnego oraz funkcjonowania organów zarządczych i nadzorczych;

2) z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, powoływać grupy robocze do opracowania poszczególnych zagadnień należących do zakresu działania Zespołu.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach w siedzibie ministerstwa. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w formie telekonferencji lub wideokonferencji.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje, za pośrednictwem Sekretarza, Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego, zawiadamiając wszystkich członków Zespołu o jego terminie i trybie, wskazując jednocześnie miejsce posiedzenia Zespołu lub sposób porozumiewania się na odległość.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach, w drodze uzgodnienia stanowisk. Zagadnienia sporne rozstrzyga Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca przewodniczącego.

5. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca przewodniczącego oraz Sekretarz.

§ 5.

Do obowiązków członków Zespołu należy:

1) terminowa realizacja zadań określonych w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a-d;

2) uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu.

§ 6.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego oraz Zastępcy przewodniczącego, z upoważnienia Przewodniczącego lub Zastępcy przewodniczącego, ich kompetencje określone w zarządzeniu wykonuje wskazany przez Przewodniczącego lub Zastępcę przewodniczącego członek Zespołu.

§ 7.

Komórki organizacyjne ministerstwa współdziałają z Zespołem i udzielają mu pomocy w realizacji jego zadań.

§ 8.

Obsługę Zespołu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Departament Projektów Strategicznych.

§ 9.

1. Przewodniczący przedkłada opracowany przez Zespół Kodeks do zatwierdzenia Ministrowi.

2. Z dniem zatwierdzenia Kodeksu przez Ministra:

1) znosi się Zespół;

2) traci moc zarządzenie.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Aktywów Państwowych: B. Budka


1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - aktywa państwowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2724).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-19
  • Data wejścia w życie: 2024-04-20
  • Data obowiązywania: 2024-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA