REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 8

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia dyrektorzy komórek organizacyjnych opracują i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez nich komórek organizacyjnych.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 3 Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 4).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ROZWOJU, PRACY
I TECHNOLOGII

JAROSŁAW GOWIN

 

 

1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, praca oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII]

Załącznik do zarządzenia nr 5 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 10 grudnia 2020 r. (poz. 8)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1736), jest urzędem administracji rządowej zapewniającym wykonywanie przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zadań wynikających z zakresu działania określonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718) i zarządzeniem nr 223 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii (M.P. poz. 1096).

§ 2. Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zwanym dalej "regulaminem", jest mowa o:

1) Ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, gospodarki, pracy oraz turystyki;

2) Ministerstwie - należy przez to rozumieć urząd obsługujący Ministra;

3) członkach kierownictwa Ministerstwa - należy przez to rozumieć Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

4) dyrektorze generalnym - należy przez to rozumieć dyrektora generalnego Ministerstwa, który wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285) oraz w odrębnych przepisach;

5) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć departament lub biuro wymienione w zarządzeniu nr 223 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii;

6) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora departamentu, biura lub kierującego komórką organizacyjną;

7) zastępcy dyrektora - należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora departamentu lub biura;

8) naczelniku - należy przez to rozumieć naczelnika wydziału departamentu lub biura;

9) kadrze kierowniczej - należy przez to rozumieć dyrektora, zastępcę dyrektora oraz naczelnika i pracownika kierującego zespołem lub samodzielnym stanowiskiem.

§ 3. Regulamin określa:

1) strukturę organizacyjną Ministerstwa;

2) zasady zarządzania Ministerstwem;

3) podstawowe zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych w Ministerstwie;

4) zadania kadry kierowniczej;

5) zadania komórek organizacyjnych wynikające z regulacji określających obowiązki administracji rządowej oraz z niektórych ustalonych w Ministerstwie zasad i procedur współdziałania;

6) zakresy działania komórek organizacyjnych.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Ministerstwa

§ 4. 1. Strukturę organizacyjną Ministerstwa tworzy Gabinet Polityczny Ministra (GP) oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Analiz Gospodarczych DAG;

2) Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji DAB;

3) Departament Bezpieczeństwa i Obsługi Administracyjnej DBA;

4) Departament Budżetu i Finansów DBF;

5) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego DDP;

6) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych DDR;

7) Departament Funduszy DF;

8) Departament Gospodarki Cyfrowej DGC;

9) Departament Gospodarki Nieruchomościami DN;

10) Departament Gospodarki Niskoemisyjnej DGN;

11) Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej DHM;

12) Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej DIP;

13) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych DNP;

14) Departament Kontroli i Audytu DKT;

15) Departament Lokalizacji Inwestycji DLI;

16) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw DMP;

17) Departament Mieszkalnictwa DM;

18) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego DOT;

19) Departament Orzecznictwa DO;

20) Departament Planowania Przestrzennego DPR;

21) Departament Prawa Pracy DPP;

22) Departament Prawny DP;

23) Departament Rozwoju Inwestycji DRI;

24) Departament Rynku Pracy DRP;

25) Departament Spraw Europejskich DSE;

26) Departament Turystyki DT;

27) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego DWF;

28) Biuro Dyrektora Generalnego BDG;

29) Biuro Komunikacji BK;

30) Biuro Ministra BM.

2.Organizację pracy i zadania Gabinetu Politycznego Ministra określają odrębne przepisy.

§ 5. W Ministerstwie działa Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo.

§ 6. Organem opiniodawczo-doradczym Ministra, działającym na podstawie odrębnych przepisów, jest komitet audytu dla działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, praca oraz turystyka.

§ 7. W Ministerstwie działają, na podstawie odrębnych przepisów:

1) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

2) pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa informacji;

3) pełnomocnik do spraw otwartości danych;

4) inspektor ochrony danych;

5) komisja dyscyplinarna rozpoznająca sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej oraz rzecznik dyscyplinarny;

6) doradca etyczny.

§ 8. Osoby wymienione w § 7 pkt 1 i 4 merytorycznie podlegają bezpośrednio Ministrowi.

Rozdział 3

Zasady zarządzania Ministerstwem

§ 9. Ministerstwo działa przestrzegając następujących zasad:

1) legalności, czyli podejmowania działań prawnych w zakresie przyznanych kompetencji;

2) skuteczności, czyli realizacji celów i polityk w sposób optymalny;

3) efektywności, czyli możliwie najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów;

4) oszczędności, czyli minimalizacji kosztów prowadzonych działań, przy zachowaniu wymaganej jakości;

5) przejrzystości, czyli jawności postępowania;

6) etyki w korpusie służby cywilnej;

7) zera tolerancji dla wszelkich nadużyć i korupcji.

§ 10. 1. Ministerstwo działa pod bezpośrednim kierownictwem Ministra, zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i poleceniami.

2. Minister wykonuje politykę Rady Ministrów w zakresie działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, praca oraz turystyka, a także koordynuje i nadzoruje jej wykonywanie przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane.

3.Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, szefa Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego oraz dyrektorów.

4. Sekretarze stanu, podsekretarze stanu oraz szef Gabinetu Politycznego Ministra są odpowiedzialni za realizację zadań powierzonych przez Ministra i wykonują je we współdziałaniu z dyrektorem generalnym oraz przy pomocy dyrektorów.

5. Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa określa zarządzenie Ministra w sprawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa.

6. Minister może upoważnić sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektora lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, a także zlecić im nadzór nad realizacją określonych zadań.

§ 11. 1. Dyrektor generalny wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, a także wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów prawa, w szczególności zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację i ciągłość pracy Ministerstwa.

2 .Zadania, o których mowa w ust. 1, dyrektor generalny realizuje z uwzględnieniem opinii i wniosków wyrażanych przez Ministra, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.

3. Dyrektor generalny zatwierdza wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych.

4. Dyrektor generalny może upoważnić dyrektora i zastępcę dyrektora lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, a także zlecić im nadzór nad realizacją określonych zadań.

§ 12. 1. W Ministerstwie zadania mogą być realizowane z wykorzystaniem metodyki zarządzania projektami.

2. Minister lub dyrektor generalny, do realizacji określonych zadań, może powołać, na podstawie odrębnych przepisów, zespoły zadaniowe.

§ 13. 1. W Ministerstwie podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw jest system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

2.Wyznaczeni w każdej komórce organizacyjnej koordynatorzy systemu EZD wspierają dyrektorów w sprawowaniu systematycznego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD oraz prawidłowością stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

3. W Ministerstwie funkcjonuje System Obiegu Wiedzą Aktualną (SOWA) służący do bieżącej wymiany wiedzy i informacji pomiędzy pracownikami i komórkami Ministerstwa.

4. Dyrektorzy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za stałe zasilanie systemu w nowe dokumenty i nową wiedzę.

5. Biuro Dyrektora Generalnego zapewnia infrastrukturę sprzętową i sieciową niezbędną do prawidłowego działania systemu.

Rozdział 4

Podstawowe zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych w Ministerstwie

§ 14. W skład komórek organizacyjnych mogą wchodzić: wydziały, zespoły, samodzielne stanowiska i sekretariat.

§ 15. 1. Dyrektorzy kierują komórkami organizacyjnymi samodzielnie bądź przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora, naczelników oraz pracowników kierujących zespołami lub samodzielnymi stanowiskami.

2. Jeżeli w komórce organizacyjnej jest więcej niż jeden zastępca dyrektora, stałym zastępcą dyrektora jest zastępca wskazany w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 5.

3. Dyrektor może upoważnić innego zastępcę dyrektora niż wskazany w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej lub innego pracownika do prowadzenia spraw oraz podpisywania pism.

4. W razie nieobecności dyrektora oraz zastępcy (zastępców) dyrektora, a także w razie nieobecności dyrektora komórki organizacyjnej, w której nie ma stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisko to nie jest obsadzone, komórką organizacyjną kieruje wyznaczony przez dyrektora pracownik. Informacja o wyznaczeniu pracownika do kierowania komórką organizacyjną jest przekazywana niezwłocznie dyrektorowi generalnemu.

5. Wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej określający organizację oraz szczegółowy zakres zadań komórki organizacyjnej ustala dyrektor. Wewnętrzny regulamin organizacyjny określa w szczególności:

1) strukturę organizacyjną komórki organizacyjnej wraz ze schematem organizacyjnym;

2) organizację zarządzania komórką organizacyjną;

3) zakresy upoważnień do załatwiania spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcy (zastępcom) dyrektora i innym pracownikom;

4) szczegółowy zakres zadań komórki organizacyjnej wynikający z regulaminu oraz szczegółowe zakresy zadań dla wydziałów, zespołów, samodzielnych stanowisk i sekretariatu.

6. Dyrektor, po przeprowadzeniu konsultacji z Biurem Dyrektora Generalnego oraz po uzyskaniu akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa, przedkłada - za pośrednictwem Biura Dyrektora Generalnego - projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej do zatwierdzenia dyrektorowi generalnemu.

§ 16. 1. Komórki organizacyjne realizują zadania zgodnie z kierunkami określonymi przez Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego.

2. Komórką organizacyjną właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka organizacyjna, do zakresu działania której należy dana sprawa zgodnie z postanowieniami regulaminu.

3. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jego realizacji jest komórka organizacyjna, do której należy większość zagadnień lub merytoryczna istota zadania.

4. Komórka organizacyjna właściwa do realizacji określonego zadania, koordynuje prace wykonywane przez komórki organizacyjne współpracujące przy realizacji tego zadania, w tym opracowuje ostateczne projekty dokumentów oraz stanowisk i opinii Ministra.

5. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 4:

1) przedkłada komórkom organizacyjnym współpracującym materiały do opinii;

2) wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów przez komórki organizacyjne współpracujące;

3) wyznacza terminy realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.

6. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 4, zwracając się do komórek organizacyjnych współpracujących z wnioskiem o wyrażenie opinii w danej sprawie, jest obowiązana przedłożyć projekt własnego stanowiska w tej sprawie lub wskazać zakres opinii.

7. Komórka organizacyjna współpracująca jest zobowiązana do aktywnego wspierania działań komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 4, w szczególności do terminowego przekazywania opinii, projektów dokumentów i zestawień.

§ 17. Spory kompetencyjne związane z realizacją zadań przez sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych - Minister lub dyrektor generalny, w porozumieniu z właściwymi w sprawie członkami kierownictwa Ministerstwa.

Rozdział 5

Zadania kadry kierowniczej

§ 18. Dyrektor jest odpowiedzialny za:

1) prawidłową, efektywną i terminową realizację zadań komórki organizacyjnej określonych w regulaminie i innych wewnętrznych aktach normatywnych oraz zadań zleconych przez Ministra i właściwego członka kierownictwa Ministerstwa;

2) zgodność działania komórki organizacyjnej z kierunkami określonymi przez Ministra i właściwego członka kierownictwa Ministerstwa oraz obowiązującym prawem i wewnętrznymi aktami normatywnymi oraz standardami etyki w korpusie służby cywilnej;

3) właściwą organizację pracy komórki organizacyjnej i efektywne wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników;

4) zapewnienie właściwej kultury organizacyjnej, zgodnej z zasadami etyki w korpusie służby cywilnej, opartej o zasady wzajemnego szacunku, niedyskryminacji, równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom nadużyć i korupcji;

5) dbałość o wizerunek Ministerstwa w zakresie wykonywanych obowiązków i posiadanych kompetencji;

6) zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie dochodów i wydatków budżetu państwa oraz gospodarowanie środkami publicznymi zgodnie z zasadami gospodarki finansowej określonymi w szczególności w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.2)), a także ścisłą współpracę w tym zakresie z komórką właściwą do spraw finansowych w Ministerstwie;

7) planowanie środków finansowych, monitorowanie ich wykorzystania, w tym dochodzenie należności, oraz wnioskowanie o zmianę planów finansowych dysponenta części budżetowej lub dysponenta środków budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia;

8) zarządzanie obiegiem informacji w ramach komórki organizacyjnej, w tym przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji;

9) zapewnienie przestrzegania w komórce organizacyjnej przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

10) realizację obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695) oraz przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446);

11) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa;

12) promowanie zachowań etycznych oraz zapewnienie przestrzegania w komórce organizacyjnej przepisów zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. poz. 953), w tym w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów;

13) zapewnienie funkcjonowania w komórce organizacyjnej adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

14) zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem korupcji i nadużyć, w tym finansowych;

15) stosowanie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, a w szczególności za prawidłowy obieg, klasyfikowanie i kwalifikowanie powstającej i gromadzonej w komórce organizacyjnej dokumentacji.

§ 19. 1. Dyrektor:

1) reprezentuje komórkę organizacyjną wobec innych komórek organizacyjnych oraz w kontaktach na zewnątrz;

2) nadzoruje pracę komórki organizacyjnej oraz zapewnia terminowe i właściwe wykonanie zadań przez podległe mu bezpośrednio komórki wewnętrzne;

3) udziela organom i instytucjom wyjaśnień i opinii w sprawach prowadzonych przez komórkę organizacyjną, a niezastrzeżonych dla Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa;

4) bierze udział w realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w szczególności nadzoruje przygotowanie informacji przeznaczonych do zamieszczenia na stronie GOV.PL/rozwoj-praca-technologia, który pełni rolę Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa;

5) wnioskuje w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników komórki organizacyjnej;

6) zatwierdza sporządzone w komórce organizacyjnej:

a) opisy stanowisk pracy niebędących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej,

b) zakresy obowiązków pracowników, dla których nie sporządza się opisów stanowisk pracy;

7) dokonuje oceny bezpośrednio podległych pracowników komórki organizacyjnej;

8) nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w komórce organizacyjnej oraz zasad etyki w korpusie służby cywilnej;

9) akceptuje wnioski urlopowe zastępców dyrektora i pracowników;

10) przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwością komórki organizacyjnej w ramach procesów:

a) rekrutacji,

b) organizacji staży, praktyk i wolontariatu,

c) realizacji zamówień publicznych,

d) zawierania umów cywilnoprawnych, umów publicznoprawnych i innych,

e) rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,

f) dostępu do informacji publicznej,

g) rządowego procesu legislacyjnego.

2. Dyrektor może posiadać inne uprawnienia, poza wymienionymi w ust. 1, udzielane odrębnymi upoważnieniami.

3. Dyrektor, stosownie do zakresu działania i zadań kierowanej komórki organizacyjnej, przygotowuje projekty decyzji i podpisuje pisma niezastrzeżone do kompetencji innych osób, w szczególności:

1) pisma i materiały kierowane do nadzorującego zadania komórki organizacyjnej członka kierownictwa Ministerstwa oraz parafuje pisma i materiały kierowane do jego podpisu oraz do podpisu innych członków kierownictwa Ministerstwa;

2) pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w urzędach administracji publicznej;

3) podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach określonych odrębnymi upoważnieniami.

§ 20. Zastępca dyrektora:

1) nadzoruje pracę oraz zapewnia terminowe i właściwe wykonanie zadań przez podległe mu bezpośrednio komórki wewnętrzne;

2) podejmuje decyzje z zakresu działania podległych mu bezpośrednio komórek wewnętrznych oraz podpisuje i parafuje pisma i notatki informacyjne w tym zakresie, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dyrektora;

3) podpisuje pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w urzędach administracji publicznej w sprawach niezastrzeżonych dla dyrektora;

4) podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach określonych odrębnymi upoważnieniami;

5) uczestniczy w planowaniu środków finansowych, monitorowaniu ich wykorzystania oraz wnioskuje o zmianę planów finansowych dysponenta części budżetowej lub dysponenta środków budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia;

6) wnioskuje do dyrektora w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników komórki organizacyjnej;

7) nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy podległych pracowników komórki organizacyjnej oraz zasad etyki w korpusie służby cywilnej;

8) dokonuje oceny bezpośrednio podległych pracowników komórki organizacyjnej;

9) akceptuje wnioski urlopowe podległych pracowników;

10) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora;

11) zastępuje dyrektora zgodnie z posiadanym upoważnieniem;

12) przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwością komórki organizacyjnej w ramach procesów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 10;

13) jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwej kultury organizacyjnej, zgodnej z zasadami etyki w korpusie służby cywilnej, opartej o zasady wzajemnego szacunku, niedyskryminacji, równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom nadużyć i korupcji.

§ 21. 1. Naczelnik lub pracownik kierujący zespołem lub samodzielnym stanowiskiem, działa zgodnie z zakresem powierzonych zadań.

2. Do obowiązków naczelnika lub pracownika kierującego zespołem lub samodzielnym stanowiskiem należy realizowanie powierzonych zadań przez:

1) organizowanie pracy oraz kontrolę realizacji zadań poszczególnych pracowników;

2) kontrolowanie dyscypliny pracy podległych pracowników.

3. Naczelnik lub pracownik kierujący zespołem lub samodzielnym stanowiskiem:

1) odpowiada za prawidłowe, efektywne i terminowe wykonanie zadań podległego wydziału, zespołu lub samodzielnego stanowiska;

2) odpowiada za zapewnienie, w podległym wydziale, zespole lub samodzielnym stanowisku, właściwej kultury organizacyjnej, zgodnej z zasadami etyki w korpusie służby cywilnej, opartej o zasady wzajemnego szacunku, niedyskryminacji, równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom nadużyć i korupcji;

3) podejmuje decyzje oraz podpisuje lub parafuje pisma w sprawach z zakresu zadań podległego wydziału, zespołu lub samodzielnego stanowiska, określonych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 15 ust. 5;

4) wydaje podległym pracownikom dyspozycje i wytyczne niezbędne do wykonywania zadań;

5) reprezentuje wydział, zespół lub samodzielne stanowisko w zakresie określonym przez przełożonych;

6) zapewnia wymianę informacji z pozostałymi wydziałami, zespołami lub samodzielnymi stanowiskami komórki organizacyjnej;

7) przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, przenoszenia, zwalniania, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników;

8) dokonuje oceny podległych pracowników;

9) akceptuje wnioski urlopowe podległych pracowników;

10) wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

Rozdział 6

Zadania komórek organizacyjnych wynikające z regulacji określających obowiązki administracji rządowej oraz z niektórych ustalonych w Ministerstwie zasad i procedur współdziałania

§ 22. 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, dokumentów o charakterze strategicznym, programów rządowych i innych dokumentów oraz wewnętrznych aktów normatywnych, a także do realizacji poleceń członków kierownictwa Ministerstwa.

2. Komórki organizacyjne, w zakresie ich właściwości, realizują zadania:

1) związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, w szczególności:

a) przekazują propozycje do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Ministra,

b) opracowują projekty dokumentów rządowych i dokumentów należących do właściwości Ministra, w tym projekty aktów normatywnych wraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR), z uwzględnieniem prawa europejskiego i zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej,

c) prowadzą uzgodnienia wewnętrzne, uzgodnienia międzyresortowe, opiniowanie oraz konsultacje publiczne projektów, o których mowa w lit. b,

d) dokonują wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych należących do właściwości Ministra, a w przypadku gdy wyjaśnienia dotyczą zagadnienia prawnego o charakterze systemowym lub mającego istotne znaczenie dla realizacji zadań należących do właściwości Ministra, uzgadniają je z Departamentem Prawnym,

e) opiniują projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez inne komórki organizacyjne,

f) opiniują projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych i przygotowują projekt stanowiska Ministra,

g) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz odpowiednio Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Komitetu do Spraw Europejskich (KSE), Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Komitetu Społecznego Rady Ministrów lub Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych,

h) przygotowują projekt stanowiska Ministra do projektów umów międzynarodowych;

2) związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów wewnętrznych aktów normatywnych, w tym zarządzeń, decyzji oraz regulaminów, wytycznych, informacji, procedur, w szczególności:

a) opracowują projekty wewnętrznych aktów normatywnych,

b) prowadzą uzgodnienia wewnętrzne opracowywanych projektów wewnętrznych aktów normatywnych,

c) opiniują projekty wewnętrznych aktów normatywnych opracowywane przez inne komórki organizacyjne;

3) związane z prawem europejskim, w szczególności:

a) biorą udział w procesie tworzenia prawa Unii Europejskiej (UE),

b) analizują i opiniują prawo europejskie oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Ministra,

c) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rządu do projektów aktów prawnych UE,

d) dokonują prawidłowej i terminowej transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego prawa oraz współpracują w tym zakresie z właściwymi podmiotami,

e) prowadzą sprawy związane z lepszym stanowieniem prawa,

f) kierują do procedury notyfikacyjnej projekty aktów normatywnych podlegające obowiązkowi notyfikacji technicznej, w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1), zwaną dalej "dyrektywą 2015/1535/UE",

g) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przed Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (Trybunał EFTA) oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka,

h) informują i udostępniają zainteresowanym podmiotom notyfikowane w Rzeczypospolitej Polskiej decyzje i opinie Komisji Europejskiej (KE),

i) kierują do procedury notyfikacyjnej projekty aktów normatywnych podlegające obowiązkowi notyfikacji w rozumieniu dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36);

4) związane ze współpracą międzynarodową, w szczególności:

a) prowadzą, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, sprawy wynikające z działalności Ministra w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym wymagające uwzględniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) prowadzą, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, sprawy wynikające z działalności Ministra w zakresie członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE, w tym biorą udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych KE, a także współpracują z KE i Przedstawicielstwem KE w Polsce,

c) planują i koordynują odbywanie zagranicznych podróży służbowych pracowników poprzez uzgadnianie instrukcji wyjazdowych oraz gromadzenie sprawozdań z wyjazdów,

d) koordynują przygotowywanie od strony merytorycznej i organizacyjnej konferencji, seminariów i innych spotkań międzynarodowych, we współpracy z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi;

5) związane z finansami publicznymi, w szczególności:

a) przygotowują propozycje materiałów do projektu ustawy budżetowej oraz propozycje zmian w planach finansowych dysponenta części budżetowej oraz dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia,

b) wykonują zadania związane z nadzorowaniem prawidłowości wykorzystania środków budżetowych oraz postępowaniem z należnościami w przypadku egzekwowania spłat należności, stosowania ulg, w tym umarzania, a także w przypadku stwierdzenia nieściągalności albo przedawnienia,

c) wykonują zadania związane z udzielaniem i monitorowaniem pomocy publicznej,

d) przygotowują i realizują projekty finansowane z udziałem środków europejskich;

6) związane z wykonywaniem obowiązków organu administracji rządowej wynikających z niektórych ustaw, w szczególności:

a) opracowują projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego,

b) opracowują projekty odpowiedzi na wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ministrów i kierowników urzędów centralnych,

c) opracowują i uzgadniają z Departamentem Prawnym projekty odpowiedzi na wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

d) przygotowują odpowiedzi na wnioski, skargi, petycje i pytania obywateli oraz instytucji,

e) realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,

f) realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517) oraz ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r poz. 1369),

g) realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, 1495 i 1649),

h) realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 i 2023),

i) współpracują z Biurem Ministra przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), w tym zadań określonych we właściwych wewnętrznych aktach normatywnych w Ministerstwie,

j) wykonują zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, ochrony osób i mienia, wynikające z odrębnych przepisów, w tym właściwych wewnętrznych aktów normatywnych w Ministerstwie,

k) wykonują zadania w zakresie bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych, określone odrębnymi przepisami i właściwymi wewnętrznymi aktami normatywnymi w Ministerstwie,

l) uczestniczą w pracach zespołów problemowych w sprawach dotyczących dialogu społecznego,

m) dokonują bieżącego przeglądu funkcjonowania aktów normatywnych określających zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, wynikające z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086),

n) uczestniczą w realizacji rządowych programów, w tym Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji;

7) wspomagające realizację zadań podstawowych, w szczególności:

a) wykonują zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Ministerstwie oraz w działach administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, praca oraz turystyka, w tym:

- uczestniczą w opracowywaniu planu działalności Ministra na dany rok oraz sprawozdania z jego wykonania,

- w ramach nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych odpowiadają za terminowe opracowanie przez organ lub jednostkę organizacyjną planów działalności, sprawozdań z ich realizacji oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej,

b) analizują rozwiązania i dobre praktyki stosowane w innych instytucjach,

c) wykorzystują zaplecze naukowe i eksperckie,

d) prowadzą sprawy w zakresie sprawozdawczości i projektowania badań statystycznych,

e) współpracują z innymi komórkami organizacyjnymi, organami i jednostkami samorządu gospodarczego, terytorialnego, organami administracji rządowej, urzędami i instytucjami, oraz partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi - w sprawach związanych z realizacją zadań;

8) związane z funkcjonowaniem i rozwojem istniejących tematycznych stron internetowych, portali i serwisów, z uwzględnieniem obowiązującego prawa, w tym ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) oraz ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);

9) związane z prowadzeniem spraw dotyczących postępowań administracyjnych zgodnie z właściwością;

10) związane z prowadzeniem spraw w zakresie:

a) wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi, z wyłączeniem spraw, w których na wniosek komórki organizacyjnej Departament Prawny wykonuje to zastępstwo, przy czym wykonywanie zastępstwa procesowego przez Departament Prawny jest ograniczone do przypadków, gdy komórka organizacyjna nie korzysta z obsługi kancelarii prawnych,

b) postępowania egzekucyjnego w administracji;

11) związane z przygotowywaniem i przekazywaniem do Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez komórkę organizacyjną, stanowiska Ministra w sprawach, w których Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zastępstwo procesowe za Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra.

3. Komórki organizacyjne wykonują także inne zadania zlecone przez:

1) Ministra;

2) nadzorującego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu;

3) dyrektora generalnego;

4) Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w § 5.

Rozdział 7

Zakresy działania komórek organizacyjnych

Departament Analiz Gospodarczych (DAG)

§ 23. 1. Departament Analiz Gospodarczych odpowiada za gromadzenie danych o charakterze gospodarczym z zakresu obszarów pozostających w kompetencjach Ministra - dla dokonywania jakościowych i ilościowych ocen zależności występujących między tymi sferami - oraz za przygotowywanie na tej podstawie analiz, diagnoz, ocen, prognoz i informacji.

2. Departament odpowiada za:

1) sporządzanie analiz i opracowań, w tym diagnoz i ocen w ramach opracowywanych przez Ministerstwo strategii, polityk i programów, oraz monitorowanie procesów gospodarczych dotyczących sytuacji gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i opracowywanie prognoz głównych wskaźników makroekonomicznych;

2) sporządzanie analiz i opracowań dotyczących globalnej sytuacji gospodarczej, w zakresie wybranych gospodarczych aspektów udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w tym zestawień porównawczych i rankingowych głównych wskaźników;

3) inicjowanie i wspieranie badań, studiów, programów i projektów pilotażowych w zakresie rynku pracy;

4) koordynację zadań wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w procesie Semestru Europejskiego, w tym przygotowanie i monitorowanie realizacji Krajowego Programu Reform oraz monitorowanie realizacji Zaleceń Rady UE dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynację udziału Ministerstwa w przygotowaniu i realizacji Krajowego Planu Odbudowy; w realizacji Programu wspierania reform strukturalnych oraz Instrumentu Wsparcia Technicznego;

5) koordynację zadań wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej we wdrażaniu Agendy rozwojowej ONZ (Agenda 2030) i celów zrównoważonego rozwoju, w tym monitorowanie postępów w ich realizacji oraz realizację zadań wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wypracowaniu i wdrażaniu ram oraz polityk zrównoważonego finansowania;

6) realizację zadań wynikających z zarządzania polityką rozwoju pozostających w kompetencjach Ministra, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez inne komórki organizacyjne;

7) współpraca z instytucjami międzynarodowymi, w szczególności - koordynacja prac w ramach komitetów, i zespołów, grup roboczych i innych gremiów UE, Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także udział w innych międzynarodowych platformach współpracy w zakresie polityki gospodarczej, zrównoważonego rozwoju i narzędzi analitycznych;

8) prowadzenie spraw z zakresu polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, z zastrzeżeniem § 27 pkt 10.

3. Departament koordynuje współpracę Ministerstwa z Głównym Urzędem Statystycznym, w tym prace związane z planowaniem i realizacją badań statystycznych statystyki publicznej.

4. Departament koordynuje opracowanie planu działalności Ministra na dany rok oraz sprawozdania z jego wykonania.

5. Departament jest odpowiedzialny za utrzymywanie i zasilanie bazy danych statystycznych oraz narzędzi raportujących z zakresu informacji gospodarczych niezbędnych do realizacji zadań Ministerstwa.

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji (DAB)

§ 24. Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji odpowiada za:

1) przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego;

2) prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem do obrotu lub udostępnianiem na rynku wyrobów budowlanych;

3) prowadzenie spraw dotyczących przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności dotyczących upoważnień w sprawach odstępstw od ww. przepisów;

4) prowadzenie spraw geodezji i kartografii;

5) koordynację działań związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej;

6) realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), dotyczących usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego;

7) prowadzenie spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 r., związanych z wykonywaniem zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa jako organu odwoławczego, w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę dotyczącym terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;

8) prowadzenie nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa;

9) rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu budownictwa;

10) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa nad:

a) Głównym Geodetą Kraju,

b) Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

c) Instytutem Geodezji i Kartografii,

d) Instytutem Techniki Budowlanej;

11) obsługę Zespołu Trójstronnego do spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej oraz reprezentowanie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa na posiedzeniach Rady Wyrobów Budowlanych;

12) prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem w budownictwie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych, w tym metodyki Building Information Modeling;

13) prowadzenie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego w formie dedykowanej strony internetowej https: //budowlaneabc.gov.pl/.

Departament Bezpieczeństwa i Obsługi Administracyjnej (DBA)

§ 25. 1. Departament Bezpieczeństwa i Obsługi Administracyjnej odpowiada za:

1) realizację spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością, bezpieczeństwem państwa w dziale administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, praca oraz turystyka;

2) koordynację zadań wynikających z przepisów o służbie zastępczej;

3) koordynację spraw z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym analizę ryzyka w tym zakresie;

4) koordynację i realizację spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie, w tym obsługę pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;

5) zapewnienie bezpieczeństwa na terenie nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Ministerstwa, w szczególności ochronę przeciwpożarową oraz ochronę osób i mienia;

6) koordynację spraw związanych z ochroną danych osobowych w Ministerstwie, w tym obsługę organizacyjną inspektora ochrony danych, z wyłączeniem: systemów informatycznych stosowanych w Ministerstwie do przetwarzania danych osobowych oraz analizy ryzyka praw i wolności osób, których dane dotyczą;

7) współpracę z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie opiniowania aktów prawnych wynikających z polityki cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

8) realizację zadań administracyjno-logistycznych w obszarze zapewnienia sprawnego funkcjonowania Ministerstwa;

9) gospodarowanie mieniem i nieruchomościami Ministerstwa, w tym zlokalizowanymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

10) prowadzenie kancelarii głównej oraz archiwum zakładowego Ministerstwa;

11) planowanie i realizację zadań inwestycyjnych, remontowych oraz zapewniających konserwację i utrzymanie techniczne nieruchomości Ministerstwa.

2. W strukturze Departamentu Bezpieczeństwa i Obsługi Administracyjnej funkcjonuje:

1) komórka realizująca zadania w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) komórka ochrony informacji niejawnych, w skład której wchodzą Kancelaria Tajna i Kancelaria Tajna Międzynarodowa.

Departament Budżetu i Finansów (DBF)

§ 26. Departament Budżetu i Finansów odpowiada za:

1) realizację zadań dysponenta części budżetowych 18 - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 20 - gospodarka, 31 - praca oraz 40 - turystyka, w zakresie planowania i realizacji budżetu, obsługi finansowo-księgowej oraz sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;

2) realizację zadań dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia w Ministerstwie, w zakresie planowania i realizacji budżetu, obsługi finansowo-księgowej oraz sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;

3) realizację zadań dysponenta części budżetowej 20 - gospodarka, w zakresie planowania i sprawozdawczości, wobec wydziału/zespołów w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą;

4) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków ze źródeł zagranicznych przypisanych do części budżetowych 18 - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 20 - gospodarka, 31 - praca oraz 40 - turystyka;

5) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie przychodów i należności, w tym wynikających z umów prywatyzacyjnych;

6) prowadzenie ewidencji księgowej funduszu świadczeń socjalnych;

7) załatwianie spraw związanych z obsługą paszportowo-wizową pracowników w wydziale/zespołach w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą;

8) załatwianie spraw organizacyjnych związanych z obsługą wydziału/zespołów w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą;

9) realizację zadań ministra właściwego do spraw gospodarki jako dysponenta Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w zakresie planowania i realizacji budżetu, sprawozdawczości oraz prowadzenia obsługi finansowo-księgowej wobec Funduszu;

10) weryfikację, procedowanie zmian planu i zatwierdzanie sprawozdań finansowych dla jednostek podległych Ministrowi przypisanych do części 18 - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 20 - gospodarka, 31 - praca oraz 40 - turystyka po uzyskaniu opinii właściwych komórek organizacyjnych.

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego (DDP)

§ 27. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego odpowiada za:

1) opracowywanie projektów aktów normatywnych i innych rządowych dokumentów strategicznych z zakresu zbiorowego prawa pracy i zawodu psychologa oraz prowadzenie ich procesu legislacyjnego;

2) analizę przepisów z zakresu zbiorowego prawa pracy pod kątem zgodności z prawem UE, konwencjami i zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz wymaganiami Rady Europy, jak również ocenę funkcjonowania rozwiązań prawnych stosowanych w dziedzinie zbiorowego prawa pracy;

3) analizę dokumentów systemowych i strategicznych oraz innych rozwiązań w kontekście funkcjonowania dialogu społecznego i możliwości jego wzmocnienia, w tym również pod kątem zgodności z aktami i standardami MOP, Rady Europy, ONZ oraz prawem UE, a także w ramach współpracy międzynarodowej w tym zakresie, również w zakresie programów UE;

4) koordynowanie współpracy ministra właściwego do spraw pracy w zakresie dialogu społecznego z organizacjami partnerów społecznych, w tym koordynacja prac strony rządowej w Radzie Dialogu Społecznego;

5) prowadzenie spraw związanych z rejestracją ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, porozumień o stosowaniu ponadzakładowego układu zbiorowego pracy oraz protokołów dodatkowych do tych układów i porozumień;

6) realizację zadań związanych ze wskazywaniem przez ministra właściwego do spraw pracy mediatorów do postępowań mediacyjnych oraz rozpatrywanie wniosków wojewódzkich rad dialogu społecznego o wskazanie osoby do przeprowadzenia misji dobrej woli;

7) prowadzenie prac projektujących promocję dialogu społecznego i jego rozwój w sferze prawnej i instytucjonalnej oraz wsparcie jego funkcjonowania, również poprzez opracowywanie publikacji z zakresu dialogu i partnerstwa społecznego, w tym prowadzenie strony internetowej www.dialog.gov.pl;

8) merytoryczną koordynację współpracy z MOP oraz podejmowanie i realizację zadań związanych ze współpracą techniczną z MOP i promowanie tej organizacji na forum krajowym;

9) współpracę merytoryczną ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie w sprawach z zakresu współpracy z MOP;

10) prowadzenie spraw z zakresu polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w zakresie działu praca, we współpracy z Departamentem Analiz Gospodarczych;

11) obsługę prawną w zakresie pozostającym we właściwości Departamentu;

12) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw pracy nad Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego.

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych (DDR)

§ 28. Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych odpowiada za:

1) podejmowanie lub realizację inicjatyw, w tym legislacyjnych, na rzecz poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem zadań realizowanych przez właściwe komórki organizacyjne;

2) identyfikowanie barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości z wyłączeniem obszarów pozostających we właściwości innych komórek organizacyjnych;

3) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw gospodarki nad realizacją zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

4) podejmowanie lub realizację inicjatyw, w tym legislacyjnych, związanych z kształtowaniem systemu zamówień publicznych oraz polityki zakupowej państwa, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, 288, 1492 i 1517);

5) obsługę Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych;

6) opiniowanie OSR lub wspomaganie procesu przygotowania OSR - w ramach procesu przeprowadzania oceny skutków społeczno-gospodarczych (oceny wpływu) na potrzeby działań legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie;

7) podejmowanie lub realizację inicjatyw oraz zadań związanych z lepszym stanowieniem prawa;

8) opiniowanie, jako komórka właściwa do sporządzenia stanowiska Ministra, projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych wprowadzających obciążenia dla funkcjonowania przedsiębiorców, nieobjętych właściwością żadnej komórki organizacyjnej, oraz przygotowywanie projektu stanowiska Ministra;

9) koordynowanie przedłożenia Radzie Ministrów informacji o działaniach podjętych przez Ministra w wyniku przeglądu funkcjonowania aktów normatywnych określających zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej;

10) prowadzenie spraw w zakresie działania Ministra związanych z procedurą powiadomień (notyfikacji) przewidzianą w art. 15 ust. 7 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, jako koordynatora IMI i właściwego organu w rozumieniu art. 5 lit. e i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającego decyzję Komisji 2008/49/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.);

11) zapewnienie obsługi udziału członków kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach Rady Ministrów oraz Stałego Komitetu Rady Ministrów;

12) wskazywanie właściwej komórki organizacyjnej dla przygotowania zbiorczego stanowiska Ministra, w ramach procesu uzgodnień projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych, przekazywanych Ministrowi przez członków Rady Ministrów;

13) realizację zadań związanych z przygotowaniem propozycji i monitorowaniem realizacji wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów;

14) realizacja zadań ministra właściwego do spraw gospodarki wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935).

Departament Funduszy (DF)

§ 29. Departament Funduszy odpowiada za:

1) opracowywanie założeń do planu finansowego Funduszu Pracy (FP) oraz przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w planie w trakcie roku, a także monitorowanie przychodów i wydatków FP oraz dokonywanie ich analiz, w tym analiz efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej;

2) gospodarowanie środkami FP, w tym ustalanie limitów wydatków dla organów finansujących zadania w ramach kwot ujętych w planie finansowym FP;

3) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem prefinansowania z FP projektów systemowych urzędów pracy współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

4) opracowywanie założeń do planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz projektu planu finansowego FGŚP, a także sprawozdań z jego realizacji;

5) ustalanie limitów wydatków FGŚP dla marszałków województw oraz prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem wykorzystania środków FGŚP przekazanych marszałkom województw na wypłatę świadczeń oraz monitorowanie realizacji przychodów i wydatków FGŚP w Wojewódzkich Urzędach Pracy;

6) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem majątkiem FGŚP, w tym związanych z zawieraniem i realizacją umów najmu, dzierżawy i użytkowania dotyczących majątku FGŚP, prowadzenie spraw i dokonywanie oceny wniosków marszałków województw dotyczących przyznania środków finansowych na wydatki i zakupy inwestycyjne ze środków FGŚP;

7) dokonywanie oceny wniosków marszałków województw w sprawie określenia warunków zwrotu należności FGŚP, odstąpienia od dochodzenia zwrotu lub umorzenia należności FGŚP;

8) prowadzenie spraw dotyczących umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych FP w zakresie udzielonych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego;

9) powiadamianie właściwych Instytucji Gwarancyjnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej o dokonanych przez marszałków województw wypłatach w sytuacji wystąpienia niewypłacalności pracodawców, która zachodzi poza granicami Polski oraz prowadzenie współpracy z Instytucjami Gwarancyjnymi Państw członkowskich UE lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych;

10) podejmowanie prac legislacyjnych dotyczących zagadnień związanych z ochroną roszczeń pracowniczych, niewypłacalnością pracodawców oraz finansowaniem z FGŚP świadczeń przysługujących pracownikom, innych niż wynikających z przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz opracowywanie projektów ustaw i aktów wykonawczych.

Departament Gospodarki Cyfrowej (DGC)

§ 30. Departament Gospodarki Cyfrowej odpowiada za:

1) realizację zadań dotyczących regulacji i otoczenia regulacyjnego w zakresie gospodarki cyfrowej (e-gospodarki), w obszarach funkcjonowania prawa polskiego, prawa UE oraz prawa międzynarodowego;

2) przygotowanie, wdrożenie i monitorowanie działań z zakresu polityki gospodarki cyfrowej, w szczególności z zakresu zwiększenia elektronicznego obrotu gospodarczego, usług elektronicznych dla przedsiębiorców oraz rozwoju e-commerce, gospodarki opartej o dane, Internetu rzeczy i sztucznej inteligencji;

3) realizację strategicznych projektów kształtujących politykę państwa w zakresie cyfryzacji polskiej gospodarki finansowanych ze środków budżetowych oraz Unii Europejskiej;

4) prowadzenie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP) za pośrednictwem serwisu Biznes.gov.pl, w tym utrzymanie, rozwój i aktualizację treści dostępnych w serwisie oraz obsługę techniczną systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

5) realizację we współpracy z innymi jednostkami administracji publicznej, zadań na rzecz cyfryzacji usług publicznych kierowanych do przedsiębiorców, w tym współrealizacja projektów, których celem jest uruchomienie usług cyfrowych m.in. elektronicznego doręczania w Polsce (e-Doręczenia), integracja usług z Katalogiem Administracji Publicznej oraz wdrożenie rozwiązań ułatwiających dokonywanie płatności elektronicznych w usługach publicznych;

6) prowadzenie punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców za pośrednictwem serwisu Biznes.gov.pl;

7) prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowym stowarzyszeniu OpenPeppol;

8) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem e-fakturowania w Polsce oraz z utrzymaniem i rozwojem Platformy Elektronicznego Fakturowania;

9) obsługę merytoryczną zadań Ministra wynikających z udziału w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

10) krajową koordynację i prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, a także zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 295 z 21.11.2018, str. 1);

11) prowadzenie krajowego punktu kontaktowego we wszystkich kwestiach dotyczących Jednolitego Portalu Cyfrowego.

Departament Gospodarki Nieruchomościami (DN)

§ 31. Departament Gospodarki Nieruchomościami odpowiada za:

1) opracowywanie rozwiązań systemowych i propozycji przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami, pozyskiwania nieruchomości na cele publiczne, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz rodzinnego ogrodnictwa działkowego;

2) realizację zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w zakresie:

a) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub przedmiot praw przysługujących Skarbowi Państwa, w tym wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa,

b) działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym:

- prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowoadministracyjnych,

- ustalanie standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych i monitorowanie rynku nieruchomości,

- prowadzenie centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych,

- współpracę z organizacjami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości,

- prowadzenie postępowań w sprawach wydania Europejskiej Legitymacji Zawodowej dla pośredników w obrocie nieruchomościami;

3) zapewnienie obsługi:

a) Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej,

b) Komisji Odpowiedzialności Zawodowej,

c) Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości.

Departament Gospodarki Niskoemisyjnej (DGN)

§ 32. Departament Gospodarki Niskoemisyjnej odpowiada za:

1) prowadzenie i koordynację prac związanych z realizacją wieloletniego programu gospodarczego dotyczącego bezpiecznego wycofywania z użytkowania wyrobów zawierających azbest;

2) prowadzenie spraw związanych z efektywnością energetyczną budynków, w tym dotyczących: charakterystyki energetycznej budynków, prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków i spraw związanych z weryfikacją świadectw charakterystyki energetycznej oraz opracowywania strategii i polityk na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków;

3) prowadzenie spraw związanych z rozwojem i wykorzystaniem energetyki prosumenckiej i rozproszonej oraz lądowej energetyki wiatrowej, w tym obsługę merytoryczną i organizacyjną zespołów międzyresortowych prowadzonych w tym zakresie przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

4) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją programów i projektów wsparcia rozwoju energetyki prosumenckiej i rozproszonej w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz innych środków UE;

5) prowadzenie spraw związanych z rozwojem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz z transformacją w kierunku energetyki niskoemisyjnej;

6) prowadzenie spraw z zakresu wydawania przepisów określających wymagania dla niektórych produktów istotnych z uwagi na ich wpływ na zanieczyszczenie powietrza, w tym na podstawie art. 169 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565 i 2127), a także z zakresu opracowywania innych projektów legislacyjnych mających na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza realizowanych w ramach działań ministra właściwego do spraw gospodarki;

7) prowadzenie spraw z zakresu współpracy m.in. z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami branżowymi, w zakresie niezbędnym dla realizowania zadań mających na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza;

8) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w zakresie kompetencyjnym Departamentu.

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej (DHM)

§ 33. Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej odpowiada za:

1) organizację i koordynację współpracy gospodarczej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem polityki eksportowej, w tym za sprawy dwustronnych umów o współpracy gospodarczej i umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji;

2) wspieranie działalności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych w zakresie eksportu i inwestycji zagranicznych, w tym poprzez współpracę z Departamentem Rozwoju Inwestycji w realizacji projektów pozakonkursowych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR);

3) planowanie, koordynację i realizację działań promujących polski eksport, w tym przygotowanie i realizację udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wystawach EXPO;

4) współpracę w zakresie realizacji polityki eksportowej z: Polskim Funduszem Rozwoju S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.;

5) uczestnictwo w kształtowaniu i realizację zadań w zakresie zasad wymiany handlowej z krajami trzecimi, w tym w ramach polityki handlowej UE i Światowej Organizacji Handlu (WTO);

6) prowadzenie spraw z zakresu współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi i pomocowymi, w szczególności z OECD, Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), międzynarodowymi organizacjami surowcowymi i Konferencją Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD), w tym promowanie udziału polskich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych ogłaszanych przez organizacje międzynarodowe;

7) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego nad zespołem Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy WTO oraz zespołami Ministra przy OECD i UNIDO;

8) koordynację merytoryczną przygotowania zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa w zakresie spraw będących we właściwości Departamentu;

9) prowadzenie spraw wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie problematyki offsetowej, w tym monitorowanie zawartych umów offsetowych i przygotowywanie projektów aneksów do tych umów oraz obsługę Komitetu do spraw Umów Offsetowych;

10) realizację zadań związanych z prowadzeniem polityki gospodarczo-obronnej, w tym wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz krajowych strategii i programów rozwoju sektora obronnego;

11) opiniowanie wniosków dotyczących konsulatów honorowych.

Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej (DIP)

§ 34. Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej odpowiada za:

1) realizację zadań związanych z opracowywaniem i koordynowaniem wdrażania strategii i polityk rozwoju gospodarczego, projektowanie polityki spójności oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie:

a) polityki innowacyjności,

b) polityki technologicznej,

c) polityki zakupowej,

d) polityki przemysłowej, w tym cyfryzacji przemysłowej,

e) polityki neutralności klimatycznej w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw gospodarki;

2) realizację zadań związanych z podnoszeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym sektorów przemysłowych;

3) opracowywanie instrumentów wsparcia na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki;

4) prowadzenie spraw z zakresu:

a) własności przemysłowej oraz nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw gospodarki nad Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej,

b) polityki nowej szansy,

c) instytucji otoczenia biznesu w obszarze polityki innowacyjności, w tym akredytacji ośrodków innowacji,

d) polityki klastrowej oraz Krajowych Klastrów Kluczowych,

e) Krajowych Inteligentnych Specjalizacji,

f) merytorycznej obsługi członków Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz rekomendowania członków Kolegium Doradców Prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz,

g) nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw gospodarki nad Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości,

h) nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw gospodarki nad Polską Agencją Kosmiczną,

i) polityki kształcenia zawodowego dla potrzeb cyfryzacji przemysłu (Przemysł 4.0),

j) realizacji projektów międzynarodowych w zakresie innowacji i polityki przemysłowej;

5) prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz dotyczących polityki kosmicznej UE i Rzeczypospolitej Polskiej;

6) realizację projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz ich kontynuację w ramach programów na lata 2021-2027;

7) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem programów wsparcia innowacyjności finansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027;

8) koordynację zagadnień dotyczących pomocy publicznej w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw gospodarki;

9) prowadzenie spraw wynikających z przewodniczenia przez Ministra pracom Rady do spraw Innowacyjności, Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności oraz zespołów branżowych;

10) prowadzenie spraw z zakresu regulacji produktowych, w szczególności w sektorze chemicznym, farmaceutycznym, tytoniowym;

11) realizację zadań związanych z transformacją gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego, w tym kwestii związanych ze śladem środowiskowym oraz dostępem przemysłu do surowców;

12) przygotowywanie postanowień Ministra w zakresie wynikającym z polityki gospodarczej prowadzonej wobec obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

13) dokonywanie analizy innowacyjności projektów inwestycyjnych przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Wspierania Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej na lata 2011-2030.

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych (DNP)

§ 35. Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych odpowiada za:

1) wykonywanie zadań związanych z nadzorem, w tym w zakresie organizacyjno-personalnym, nad organami oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, z wyłączeniem wydziału/zespołów w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą, we współpracy z komórkami organizacyjnymi wykonującymi nadzór nad działalnością merytoryczną;

2) przygotowywanie rozwiązań systemowych, w szczególności określenie zasad nadzoru Ministra nad jednostkami w formie polityki nadzorczej Ministra oraz programów działań nadzorczych wobec organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz formułowanie stanowisk z zakresu nadzoru nad niniejszymi organami oraz jednostkami;

3) prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym:

a) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień w zakresie praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa będących w kompetencji ministra, w szczególności wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza,

b) wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza,

c) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,

d) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem składu lub zmian w składzie:

- organu nadzorczego, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz pełnomocnika wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284, 875 i 1709),

- organu zarządzającego zarządu lub likwidatora w spółce;

4) wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw gospodarki wynikających z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648);

5) wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw gospodarki określonych w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1198), w zakresie nadawania statutu BGK, spraw związanych z wnioskami o powołanie i odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej BGK oraz realizacja uprawnień nadzorczych wynikających z ustawy;

6) wykonywanie zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach nadania statusu centrum badawczo-rozwojowego;

7) wykonywanie zadań związanych z realizacją uprawnień Ministra, jako ministra właściwego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 oraz z 2020 r. poz. 695 i 1086), wobec fundacji, których główne cele wiążą się z zakresem działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, praca oraz turystyka;

8) sporządzanie, w oparciu o informacje z komórek organizacyjnych realizujących w ramach swoich właściwości różne formy bezpośredniej współpracy z organizacjami pozarządowymi, rocznych lub wieloletnich programów współpracy z tymi podmiotami, przyjmowanych przez Ministra w trybie określonym w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), a także przygotowywanie corocznych sprawozdań z realizacji tych programów;

9) wykonywanie uprawnień do wskazywania (wyznaczania) przedstawiciela ministra właściwego do spraw gospodarki w radzie nadzorczej spółki zarządzającej specjalną strefą ekonomiczną;

10) wykonywanie uprawnień, wynikających z umów prywatyzacyjnych, umów komunalizacyjnych oraz umów wsparcia udzielonego ze środków zlikwidowanego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, do wskazywania (wyznaczania) przedstawicieli Skarbu Państwa w organach spółek, w których Skarb Państwa nie wykonuje praw z akcji lub udziałów;

11) wykonywanie zadań w zakresie ustanawiania przedstawiciela ministra właściwego do spraw gospodarki jako członka Komisji Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059);

12) nadzorowanie i dochodzenie realizacji zobowiązań pozacenowych i cenowych wynikających z umów prywatyzacji pośredniej i bezpośredniej oraz umów komunalizacji;

13) wykonywanie czynności w stosunku do umów, na podstawie których udzielone zostało wsparcie ze zlikwidowanego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, w których organem właściwym jest Minister;

14) wykonywanie umów w sprawach objętych byłym działem administracji rządowej - Skarb Państwa zawartych do dnia 31 grudnia 2016 r.;

15) planowanie przychodów ze zbycia akcji lub udziałów spółek Skarbu Państwa oraz umów prywatyzacji bezpośredniej;

16) wykonywanie czynności w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa po zlikwidowanych jednostkach badawczo-rozwojowych i zakładach budżetowych, które podległe były Ministrowi oraz należności wynikających z udzielanego przez Ministra wsparcia finansowego inwestycji ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. poz. 363, z 2004 r. poz. 1291 i 1808 oraz z 2005 r. poz. 1484);

17) wykonywanie zadań w sprawach dotyczących Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, w zakresie działania 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, dla których właściwy jest minister właściwy do spraw gospodarki, w tym wykonywanie czynności w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa z tego tytułu;

18) wykonywanie zadań w sprawach dotyczących zlikwidowanego Funduszu Kredytu Technologicznego, w których organem właściwym jest Minister;

19) wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umów prywatyzacji bezpośredniej;

20) koordynowanie obowiązków związanych z dostępem Ministerstwa do zintegrowanego systemu baz danych, o którym mowa w art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260, z 2018 r. poz. 1669 i 2159 oraz z 2019 r. poz. 730), przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa w zakresie realizowanych przez nie zadań;

21) sporządzanie informacji, opinii i analiz przygotowywanych pod kątem ekonomiczno-finansowym, w sprawach będących w zakresie zadań Departamentu;

22) przygotowywanie oświadczeń w przedmiocie zwolnienia z hipoteki, wykreślenia zastawów ustanowionych dla zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa lub zwolnienia z innych zabezpieczeń wynikających z umów prywatyzacji pośredniej i bezpośredniej;

23) realizowanie obowiązków oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), z zastrzeżeniem § 48 ust. 2 pkt 20;

24) współtworzenie systemu kształcenia zawodowego w formach szkolnych w odniesieniu do zawodów mieszczących się w dziale administracji rządowej gospodarka;

25) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem działalności w zakresie rzemiosła, w tym opracowywanie rozwiązań systemowych i legislacyjnych na rzecz poprawy warunków wykonywania rzemiosła.

Departament Kontroli i Audytu (DKT)

§ 36. 1. Departament Kontroli i Audytu odpowiada za:

1) prowadzenie:

a) kontroli organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

b) kontroli podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, której Minister jest dysponentem,

c) kontroli na podstawie przepisów szczególnych,

d) kontroli wewnętrznych w Ministerstwie;

2) koordynację:

a) rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji,

b) organizacji kontroli zewnętrznych prowadzonych w Ministerstwie,

c) zarządzania ryzykiem w Ministerstwie, z wyłączeniem analizy ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji;

3) realizację zadań związanych z wdrażaniem w Ministerstwie Rządowych Programów Przeciwdziałania Korupcji.

2. Komórka Audytu Wewnętrznego, funkcjonująca w strukturze Departamentu Kontroli i Audytu, realizuje zadania w zakresie audytu wewnętrznego w celu wspierania Ministra w realizacji celów i zadań oraz zapewnia obsługę organizacyjną Komitetu Audytu.

Departament Lokalizacji Inwestycji (DLI)

§ 37. Departament Lokalizacji Inwestycji odpowiada za:

1) prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:

a) lokalizacji inwestycji, zezwoleń i pozwoleń na realizację inwestycji, a także ustalenia odszkodowań, wynikających z tych postępowań,

b) ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

2) prowadzenie w trybie nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej wynikającej z postępowań, o których mowa w pkt 1 lit. a;

3) wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowoadministracyjnych i przed sądami powszechnymi w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) udzielanie odpowiedzi na wnioski przesłane do Ministerstwa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w ramach właściwości Ministra w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2.

Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw (DMP)

§ 38. Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw odpowiada za:

1) realizację zadań Ministra związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw;

2) realizację zadań związanych z udziałem w opracowywaniu programów i dokumentów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw;

3) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw gospodarki nad działalnością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz nadzoru nad realizacją zadań jej zleconych;

4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi;

5) sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze handlu krajowego, z wyłączeniem handlu prowadzonego w formie elektronicznej;

6) prowadzenie spraw z zakresu administrowania obrotem towarami i usługami, z wyłączeniem spraw dotyczących materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

7) administrowanie środkami ograniczającymi obrót towarami i usługami, nałożonymi w ramach sankcji gospodarczych, z wyłączeniem spraw dotyczących materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym;

8) prowadzenie spraw dotyczących przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w tym prowadzenie rejestru tych przedstawicielstw oraz wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału;

9) prowadzenie spraw związanych z CEIDG w zakresie interpretowania przepisów i podejmowania prac legislacyjnych dotyczących funkcjonowania CEIDG oraz wydawanie decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG i postanowień o sprostowaniu wpisu w CEIDG;

10) prowadzenie spraw w zakresie giełd towarowych określonych ustawą z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312);

11) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw gospodarki nad biurami informacji gospodarczej;

12) prowadzeniem spraw wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w OECD w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw.

Departament Mieszkalnictwa (DM)

§ 39. Departament Mieszkalnictwa odpowiada za:

1) wdrażanie i realizację instrumentów wspierających budownictwo mieszkaniowe oraz remonty i termomodernizację zasobów mieszkaniowych;

2) współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowania budownictwa czynszowego, Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Funduszu Dopłat oraz finansowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

3) prowadzenie spraw w zakresie programów i strategii rządowych obejmujących problematykę mieszkaniową, w zakresie pozostającym w kompetencjach ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

4) współpracę z bankami w zakresie pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;

5) przygotowywanie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz utrzymania czystości i porządku w gminach, z wyłączeniem gospodarowania odpadami komunalnymi;

6) realizację zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w zakresie:

a) kontroli spółdzielni mieszkaniowych, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o naruszenie prawa i niegospodarność spółdzielni oraz dokonywanie oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni mieszkaniowych,

b) nadzoru merytorycznego nad Krajowym Zasobem Nieruchomości;

7) koordynację zadań związanych z prowadzeniem polityki rozwoju, w zakresie dotyczącym sporządzania analiz społeczno-gospodarczych oraz rekomendacji dla krajowych dokumentów strategicznych w sprawach obejmujących zakres merytoryczny departamentu.

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego (DOT)

§ 40. Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego odpowiada za:

1) kontrolę obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, w tym realizację zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych organizacjach, w reżimach nieproliferacyjnych i ONZ;

2) prowadzenie spraw w zakresie ratyfikowania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r. poz. 703);

3) realizację zadań związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także nabywaniem, przechowywaniem i używaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wyrobów pirotechnicznych;

4) prowadzenie spraw z zakresu prawa technicznego oraz bezpieczeństwa technicznego i bezpieczeństwa przemysłowego, w tym w szczególności za:

a) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej na forach UE w zakresie wybranych rozporządzeń i dyrektyw bezpieczeństwa technicznego i ich transpozycję do prawa krajowego,

b) regulacje bezpieczeństwa i higieny pracy dla wybranych gałęzi przemysłu,

c) system dozoru technicznego urządzeń technicznych określony ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086 i 1339) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

d) system oceny zgodności określony ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r. poz. 155 oraz z 2020 r. poz. 1339) oraz ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2019 r. poz. 544 oraz z 2020 r. poz. 1086),

e) autoryzację i notyfikację jednostek oceniających zgodność,

f) system miar i metrologii oraz probiernictwa, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285, 568 i 1086) oraz ustawą z dnia 11 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1365), a także za system czasu urzędowego zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 144) oraz system towarów paczkowanych zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1442),

g) współpracę z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, w zakresie wywiązywania się państwa z zobowiązań wynikających z międzynarodowej i europejskiej współpracy normalizacyjnej, w tym zadań związanych z harmonizacją techniczną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej (Dz. U. poz. 2040);

5) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE do wykonywania zawodów regulowanych należących do działu administracji rządowej gospodarka;

6) prowadzenie spraw w zakresie działania ministra właściwego do spraw gospodarki jako organu wyższego stopnia w sprawach należących do właściwości Urzędu Dozoru Technicznego;

7) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw gospodarki nad Urzędem Dozoru Technicznego, Prezesem Głównego Urzędu Miar oraz Polskim Centrum Akredytacji;

8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pozwoleń na wywóz, przywóz, tranzyt, świadczenie pomocy technicznej lub świadczenie usług pośrednictwa w zakresie towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania;

9) prowadzenie spraw w zakresie działania Ministra jako koordynatora krajowego systemu notyfikacji norm i przepisów technicznych na podstawie dyrektywy 2015/1535/UE, w szczególności notyfikowanie KE krajowych projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne oraz reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej na forach UE w zakresie dyrektywy 2015/1535/UE.

Departament Orzecznictwa (DO)

§ 41. Departament Orzecznictwa odpowiada za:

1) prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:

a) przejęcia lub wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,

b) uwłaszczeń, gospodarki nieruchomościami, regulacji praw do nieruchomości oraz odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;

2) prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia od ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa odszkodowania w zakresie określonym w pkt 1;

3) wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowoadministracyjnych i przed sądami powszechnymi w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) prowadzenie spraw z zakresu informacji publicznej w sprawach dotyczących nacjonalizacji nieruchomości lub przedsiębiorstw oraz uwłaszczeń, ograniczania lub pozbawiania praw do nieruchomości oraz wydawanie zaświadczeń w tych sprawach, z wyłączeniem spraw pozostających we właściwości Departamentu Prawnego.

Departament Planowania Przestrzennego (DPR)

§ 42. Departament Planowania Przestrzennego odpowiada za:

1) opracowywanie rozwiązań systemowych i propozycji przepisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym rewitalizacji oraz udział w realizacji i monitorowaniu komponentów przestrzennych strategii i programów;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zażaleń na postanowienia wojewody w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany w zakresie zgodności z ustaleniami odpowiednich zadań rządowych;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086);

4) organizację, koordynację i monitorowanie działań związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu danych "zagospodarowanie przestrzenne";

5) inicjowanie, wdrażanie, utrzymywanie oraz propagowanie rozwiązań służących cyfryzacji planowania przestrzennego, w tym prowadzenie serwisu https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne;

6) inicjowanie i wspieranie badań, studiów, programów i projektów pilotażowych w zakresie planowania przestrzennego, w tym rewitalizacji, w szczególności poprzez realizację projektu w ramach programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG";

7) realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), mających na celu zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie gospodarowania przestrzenią;

8) zapewnienie obsługi Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Departament Prawa Pracy (DPP)

§ 43. Departament Prawa Pracy odpowiada za:

1) przygotowanie rządowych projektów nowelizacji Kodeksu pracy, projektów ustaw i projektów aktów normatywnych z zakresu indywidualnego prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wynagrodzeń dla pracowników niektórych jednostek państwowej lub samorządowej sfery budżetowej, mających na celu pełne dostosowanie polskiego indywidualnego prawa pracy do prawa UE oraz aktów MOP, Rady Europy, a także uwzględniających potrzeby praktyki;

2) przegląd i analizowanie indywidualnego prawa pracy pod kątem zgodności z prawem unijnym, konwencjami i zaleceniami MOP oraz wymaganiami Rady Europy;

3) koordynację zadań wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Europejskiego Urzędu do spraw Pracy;

4) współpracę merytoryczną z Zespołem problemowym do spraw prawa pracy Rady Dialogu Społecznego, Radą Ochrony Pracy przy Sejmie i z Głównym Inspektoratem Pracy Państwowej Inspekcji Pracy;

5) uczestnictwo w pracach organów pomocniczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz na innych etapach procesu decyzyjnego UE w sprawach związanych z indywidualnym prawem pracy oraz opracowywanie projektów stanowisk strony polskiej odnośnie do nowych propozycji aktów prawa unijnego w zakresie indywidualnego prawa pracy;

6) analizę pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jego orzecznictwa w zakresie indywidualnego prawa pracy oraz udział w przygotowywaniu projektów stanowisk strony polskiej w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących kompetencji Departamentu;

7) prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym ministra właściwego do spraw pracy nad Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB) oraz Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych;

8) współdziałanie z CIOP-PIB w programowaniu badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Departament Prawny (DP)

§ 44. Departament Prawny odpowiada za:

1) obsługę prawną Ministra;

2) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz trybunałami, w tym podejmowanie działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, a także reprezentowanie Ministra przed organami administracji publicznej, organami ścigania oraz organami egzekucyjnymi, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne;

3) koordynację procesu legislacyjnego lub wspomaganie jego prowadzenia, w tym opracowywanie, pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, projektów ustaw oraz współudział w przygotowaniu i redagowaniu projektów aktów normatywnych inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne;

4) zapewnienie poprawności formalnoprawnej tekstów jednolitych aktów normatywnych opracowywanych przez właściwe komórki merytoryczne;

5) przygotowanie do publikacji zarządzeń Ministra w Dzienniku Urzędowym Ministra;

6) prowadzenie rejestru zarządzeń Ministra publikowanych w Dzienniku Urzędowym Ministra i decyzji Ministra;

7) prowadzenie wykazu prac legislacyjnych Ministra oraz dokonywanie, na wniosek właściwych komórek organizacyjnych, wpisów projektów aktów normatywnych do wykazu prac legislacyjnych Ministra;

8) prowadzenie postępowań dotyczących oceny, w trybach nadzwyczajnych, decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa, w ramach działu administracji rządowej - gospodarka, w tym spraw z zakresu informacji publicznej oraz wydawanie zaświadczeń w tych sprawach.

Departament Rozwoju Inwestycji (DRI)

§ 45. Departament Rozwoju Inwestycji odpowiada za:

1) przygotowywanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki inwestycyjnej w zakresie inwestycji prywatnych wynikającej z instrumentów wsparcia pozostających we właściwości Departamentu;

2) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instrumentem specjalnych stref ekonomicznych;

3) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752);

4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację zadań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.;

5) współpracę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A., Polskim Funduszem Rozwoju S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie inwestycji prywatnych;

6) wykonywanie zadań i uprawnień Ministra, z wyłączeniem wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa, w stosunku do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135);

7) prowadzenie prac związanych z udzielaniem dofinansowania: przedsiębiorcom, w formule de minimis, na realizację przedsięwzięć promujących i wspierających eksport, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców na wspieranie ich udziału w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych;

8) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektów pozakonkursowych w ramach III osi priorytetowej PO IR oraz utrzymanie trwałości projektów w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013;

9) prowadzenie prac związanych z realizacją Programu Wspierania Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej na lata 2011-2030;

10) budowanie długoterminowych relacji z inwestorami prywatnymi, w szczególności poprzez wspieranie procesów inwestycyjnych w ramach dostępnych instrumentów wsparcia oraz utrzymywanie kontaktu na etapie poinwestycyjnym;

11) prowadzenie punktu kontaktowego do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii (Dz. Urz. UE L 79 I z 21.03.2019, str. 1).

Departament Rynku Pracy (DRP)

§ 46. Departament Rynku Pracy odpowiada za:

1) opracowywanie rozwiązań prawnych, przygotowanie, koordynowanie i monitorowanie strategii, programów i planów w obszarze rynku pracy, w tym migracji zarobkowych spójnych ze strategiami UE z obszaru zatrudnienia;

2) monitorowanie i doskonalenie form pomocy wspierających zatrudnienie;

3) prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem przez ministra właściwego do spraw pracy działań publicznych służb zatrudnienia, w tym w szczególności zapewnienie jednolitości stosowania przepisów dotyczących statusu bezrobotnego, świadczeń z tego tytułu oraz zatrudnienia cudzoziemców poprzez udzielanie wyjaśnień organom zatrudnienia oraz innym podmiotom;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie statusu osoby bezrobotnej, świadczeń z tytułu bezrobocia, dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy oraz akredytacji do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach Europejskiej Sieci Zatrudnienia (sieć EURES);

5) tworzenie i upowszechnianie narzędzi, metod i materiałów informacyjno-instruktażowych na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, wspierania rozwoju kompetencji osób bezrobotnych i pracujących, sieci EURES oraz migracji zarobkowych;

6) koordynowanie, monitorowanie oraz upowszechnianie informacji na temat działalności agencji zatrudnienia;

7) monitorowanie sytuacji w zakresie bezrobocia rejestrowanego, aktywizacji bezrobotnych, zatrudnienia w urzędach pracy, skali zgłoszeń zwolnień i zwolnień grupowych;

8) realizację zadań związanych z prowadzeniem badań statystycznych statystyki publicznej w zakresie bezrobocia rejestrowanego;

9) tworzenie i aktualizację Klasyfikacji Zawodów i Specjalności;

10) planowanie i wykonywanie działań wynikających z programów strukturalnych oraz innych programów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych;

11) koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem i rozwijaniem systemów informatycznych i rejestrów elektronicznych, w tym instytucji szkoleniowych, agencji zatrudnienia, przedsiębiorców z UE lub EFTA posiadających status agencji zatrudnienia, podmiotów akredytowanych do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES oraz z zakresu wykonywania pracy przez cudzoziemców;

12) prowadzenie spraw związanych z radami rynku pracy, w tym obsługa prac Rady Rynku Pracy;

13) wykorzystanie, utrzymanie i rozwój technologii teleinformatycznej w obszarze praca wykorzystywanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia, osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz pracodawców;

14) opracowywanie i publikowanie danych statystycznych dotyczących rynku pracy, informacji na temat dokumentów dopuszczających cudzoziemców do rynku pracy, informacji na temat wyjaśnień dot. przepisów itp.;

15) udział w pracach gremiów wspólnotowych oraz współpraca z instytucjami UE w zakresie problematyki zatrudnienia, m.in. w zakresie prac nad Europejską Strategią Zatrudnienia, publicznych służb zatrudnienia, pośrednictwa pracy, siecią EURES, poradnictwa zawodowego, kształcenia ustawicznego i migracji zarobkowych, w tym swobody przepływu pracowników oraz reprezentowanie Polski w pracach Komitetu ds. Zatrudnienia (Employment Committee) i jego grupach roboczych;

16) realizację zadań związanych z pełnieniem funkcji zastępcy członka Europejskiego Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) oraz zastępcy członka Zarządu Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia;

17) realizację zadań koordynatora krajowego Gwarancji dla młodzieży, w tym koordynację działań merytorycznych w zakresie wdrażania programu w Polsce;

18) realizację zadań krajowego urzędu koordynacji sieci EURES;

19) koordynację udziału polskich publicznych służb zatrudnienia w europejskiej sieci publicznych służb zatrudnienia krajów UE i EFTA;

20) prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym ministra właściwego do spraw pracy nad Ochotniczymi Hufcami Pracy, Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz Zakładem Wydawniczo-Poligraficznym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Departament Spraw Europejskich (DSE)

§ 47. Departament Spraw Europejskich odpowiada za:

1) prowadzenie spójnej polityki europejskiej Ministerstwa, w tym prowadzenie horyzontalnej polityki rynku wewnętrznego UE;

2) kwestie związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w UE, w tym za koordynację wypracowywania na poziomie KE, Rady Europejskiej, Rady UE i Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach wynikających z kompetencji Ministra;

3) wykorzystanie współpracy w ramach UE dla realizacji wzrostu konkurencyjności oraz wspierania działań polskiego przemysłu i przedsiębiorców na rzecz utrzymania konkurencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE;

4) monitorowanie transpozycji prawa UE i monitorowanie prowadzonych przez KE postępowań w związku z brakiem transpozycji lub nieprawidłową transpozycją przepisów UE, a także postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA;

5) sprawy związane z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Komisji ONZ do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) oraz Międzynarodowego Instytutu Prawa Prywatnego (UNIDROIT);

6) nadzór merytoryczny ministra właściwego do spraw gospodarki nad działalnością Wydziału Ekonomiczno-Handlowego w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy UE w Brukseli;

7) nadzór merytoryczny ministra właściwego do spraw pracy nad zadaniami zleconymi pracownikom Referatu ds. Polityki Społecznej, Zatrudnienia i Równości Szans w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy UE w Brukseli, w sprawach pozostających w kompetencji Ministra;

8) koordynację współpracy członków kierownictwa Ministerstwa z KE, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami UE oraz krajem sprawującym prezydencję w UE, z wyłączeniem spraw pozostających w kompetencji innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;

9) prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministra w posiedzeniach KSE;

10) prowadzenie spraw w zakresie działania Ministra w obszarze dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, z wyłączeniem procedury powiadomień przewidzianej w art. 15 ust. 7 tej dyrektywy.

Departament Turystyki (DT)

§ 48. 1. Departament Turystyki odpowiada za programowanie rozwoju i kształtowanie mechanizmów prawno-ekonomicznych turystyki, wyznacza kierunki i priorytety oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu promocji turystyki na rynku krajowym i zagranicznym.

2. Do zakresu działania Departamentu Turystyki należą w szczególności następujące zadania:

1) realizacja zadań związanych z kreowaniem rozwoju i wskazywaniem kierunków promocji turystyki;

2) opracowanie, wdrażanie i monitorowanie programów dotyczących turystyki;

3) prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem turystycznym kraju;

4) programowanie i prowadzenie spraw dotyczących poprawy bezpieczeństwa turystów;

5) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem mechanizmów regulacji rynku turystycznego, w szczególności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia jakości oraz ochrony konsumentów usług turystycznych oraz dokonywaniem oceny funkcjonowania gospodarki turystycznej;

6) prowadzenie spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw turystyki określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) oraz ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139);

7) prowadzenie spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw turystyki w zakresie uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu "przewodnik turystyczny" oraz do podejmowania lub wykonywania działalności "pilot wycieczek";

8) udział w procesie tworzenia prawa unijnego mającego znaczenie dla turystyki oraz prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE;

9) prowadzenie działań w zakresie wsparcia turystyki z funduszy strukturalnych UE;

10) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych organizacjach turystycznych, w tym w szczególności w Światowej Organizacji Turystyki, Komitecie Turystyki OECD, Międzynarodowej Organizacji Turystyki Społecznej OITS oraz Grupie Wyszehradzkiej V-4;

11) przygotowanie i prowadzenie spraw z zakresu współpracy międzynarodowej w dziedzinie turystyki;

12) inspirowanie i wspieranie procesu kształcenia kadr dla turystyki w systemie edukacji formalnej;

13) realizacja zadań w zakresie szkolenia i doskonalenia kadr zawodowych i społecznych turystyki w dostosowaniu do zmieniającego się turystycznego rynku pracy;

14) programowanie i realizacja zadań związanych z prowadzeniem badań statystycznych statystyki publicznej w zakresie turystyki;

15) programowanie i realizacja zadań w zakresie prac badawczych dotyczących turystyki oraz upowszechnianie ich wyników;

16) współpraca z jednostkami kształcącymi kadry dla turystyki, ośrodkami badawczo-rozwojowymi;

17) prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami i odznakami w zakresie turystyki;

18) sprawowanie nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw turystyki nad Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie;

19) obsługa merytoryczna i prawna realizacji zadań przez Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki;

20) realizowanie obowiązków oraz zadań wynikających z art. 104 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w odniesieniu do zawodu regulowanego "przewodnik górski".

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF)

§ 49. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiada za:

1) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działań: 1.3, 1.4 i Poddziałania 1.5.1 w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.20 w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER);

2) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu I oraz II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL);

3) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działań 5.4 i 5.5 Priorytetu V PO KL;

4) realizację zadań związanych z pełnieniem roli beneficjenta, realizując projekty Pomocy Technicznej PO WER oraz realizując projekty wsparcia kadrowego w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020;

5) przygotowywanie raportów, dochodzenie zwrotu środków od beneficjentów, administrowanie danymi osobowymi oraz archiwizację dokumentacji Działań 1.1, 1.5, 1.6 i Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL);

6) koordynowanie współpracy z właściwymi instytucjami i komórkami organizacyjnymi właściwych instytucji, w zakresie programowania perspektywy finansowej 2021-2027 w obszarze przypisanym do działów administracji rządowej: praca, rodzina i zabezpieczenie społeczne;

7) współpracę z Departamentem Budżetu i Finansów, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie obsługi spłat pożyczek w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponent A (PAOW-A).

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

§ 50. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za:

1) realizację zadań dotyczących organizacji Ministerstwa;

2) zapewnienie obsługi prawnej Ministerstwa, w zakresie spraw będących we właściwości dyrektora generalnego na podstawie odrębnych przepisów;

3) nadzór nad poprawnością procesu i koordynację udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie;

4) organizowanie procesu kontroli zarządczej w Ministerstwie, z wyłączeniem zadań realizowanych przez właściwe komórki organizacyjne;

5) realizację zadań dyrektora generalnego oraz Ministra w obszarze dokonywania czynności z zakresu prawa pracy oraz realizacji polityki personalnej wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz osób zatrudnionych w wydziale/zespołach w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą;

6) organizowanie praktyk studenckich, staży absolwenckich i wolontariatu;

7) realizację zadań związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności telefonicznej w Ministerstwie;

8) koordynację polityki cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zadań Ministerstwa jako użytkownika cyberprzestrzeni, we współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa i Obsługi Administracyjnej w zakresie opiniowania aktów prawnych wynikających z realizacji tej polityki.

Biuro Komunikacji (BK)

§ 51. Biuro Komunikacji odpowiada za:

1) prowadzenie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, polityki informacyjnej Ministerstwa, w tym koordynowanie kontaktów z mediami, oraz zapewnienie obsługi medialnej członkom kierownictwa Ministerstwa;

2) zarządzanie architekturą informacji na GOV.PL/rozwoj-praca-technologia pełniącym funkcję Biuletynu Informacji Publicznej, obywatel.gov.pl i innych wybranych stronach internetowych Ministerstwa, z wyłączeniem tematycznych stron internetowych, za zarządzanie którymi odpowiadają właściwe komórki organizacyjne, oraz koordynowanie publikacji Ministerstwa w serwisie Dane.gov.pl;

3) informowanie o działaniach realizowanych w obszarze komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem dostępnych środków i kanałów informacji oraz przygotowanie przeglądów prasy dla członków kierownictwa Ministerstwa i pracowników;

4) koordynację funkcjonowania systemu identyfikacji wizualnej Ministerstwa;

5) koordynację spraw związanych z przyznawaniem patronatów Ministra dla organizowanych wydarzeń.

Biuro Ministra (BM)

§ 52. Biuro Ministra odpowiada za:

1) organizacyjne wspomaganie Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa;

2) koordynację współpracy z Sejmem i Senatem, w tym w zakresie udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorów oraz wystąpienia posłów PE;

3) udzielanie odpowiedzi, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, na wnioski przesłane do Ministerstwa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem § 37 pkt 4, § 41 pkt 4 i § 44 pkt 8;

4) koordynację udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne, a także koordynację spraw zespołów, rad, komisji, grup roboczych powoływanych przez Ministra;

5) koordynację organizacyjną przygotowania zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa;

6) koordynację udziału w komitetach honorowych;

7) koordynację realizacji programów i projektów z portfela projektów strategicznych Ministerstwa;

8) realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, z zastrzeżeniem § 28 pkt 13 i § 44 pkt 7;

9) wykonywanie zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych, z wyłączeniem turystyki;

10) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Ministra.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2373 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA