REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 12

ZARZĄDZENIE NR 10 
MINISTRA ROZWOJU , PRACY I TECHNOLOGII1 )

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw Turystyki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę Ekspertów do spraw Turystyki, zwaną dalej "Radą".

2. Rada jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw turystyki, zwanego dalej "Ministrem".

§ 2.

1. Do zadań Rady realizowanych w celu rozwoju turystyki, należy:

1) opiniowanie i formułowanie stanowisk dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce;

2) opiniowanie i przedstawianie propozycji inicjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki;

3) inicjowanie działań na rzecz:

a) zrównoważonego rozwoju turystyki,

b) konkurencyjności oferty polskiej turystyki na rynku międzynarodowym,

c) tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, w szczególności poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki.

§ 3.

1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący Rady - Marek Kamieński;

2) 3 wiceprzewodniczących Rady:

a) Cristescu Gheorghe Marian,

b) Dyjuk Bogdan,

c) Lasek Dawid;

3) pozostali członkowie Rady:

a) Borzyszkowski Jacek,

b) Cius Grzegorz,

c) Czerniec Wiesław,

d) Dziedzina Jan,

e) Fedyk Wojciech,

f) Golba Jan,

g) Gruszecka-Spychała Katarzyna,

h) Lichacy Jarosław,

i) Łopaciński Krzysztof,

j) Mazurczak Jan,

k) Puciato Daniel,

l) Rasielewski Zbigniew,

m) Sokoliński Grzegorz,

n) Staniewicz Anna Małgorzata,

o) Walas Bartłomiej,

p) Zawistowska Hanna.

2. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w pracach Rady inne osoby, niebędące członkami Rady, których wiedza może być przydatna w realizacji zadań Rady.

3. W posiedzeniach Rady udział bierze także przedstawiciel Departamentu Turystyki pełniący funkcję sekretarza Rady.

§ 4.

1. Przewodniczący Rady:

1) zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady;

2) ustala program kolejnych posiedzeń Rady z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Rady;

3) przewodniczy posiedzeniom Rady.

2. Przewodniczący Rady wyznacza wiceprzewodniczącego Rady zastępującego go podczas nieobecności Przewodniczącego Rady.

3. Sekretarz Rady:

1) sporządza protokół z posiedzeń Rady;

2) przygotowuje program kolejnych posiedzeń Rady;

3) prowadzi korespondencję dotyczącą prac Rady.

§ 5.

1. Rada obraduje na posiedzeniach, które mogą odbywać się w formie telekonferencji.

2. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.

3. Protokół z posiedzenia Rady podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady.

4. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Departament Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

§ 6. 1. Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.

2. Wydatki związane z działalnością Rady są pokrywane z części 40 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister.

§ 7. 1. Członkom Rady oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, w związku z udziałem w posiedzeniach Rady, przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanej środkiem komunikacji zbiorowej, w tym, w uzasadnionych przypadkach, odbywanej samolotem, na podstawie dołączonych do rozliczeń biletów. Zwrot kosztów podróży odbywanej transportem kolejowym przysługuje w wysokości ceny biletu 2 klasy, a podróży odbywanej samolotem w wysokości ceny biletu klasy ekonomicznej.

2. W przypadku odbycia podroży samochodem zwrot następuje na podstawie oświadczenia akceptowanego przez przewodniczącego Rady, w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 poz. 875 i 1087).

§ 8.

Traci moc zarządzenie nr 7 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw Turystyki (Dz. Urz. Min. Roz. Prac. i Tech. poz. 8).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

JAROSŁAW GOWIN


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - turystyka na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).


REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA