Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 37
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie odwołania i powołania członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ze składu Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej odwołuje się członków:

- Mariusza Bilskiego,

- Andrzeja Pawła Kalusa,

- Jerzego Stanisława Pindelskiego,

- Tomasza Telegę.

§ 2.

Do składu Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej powołuje się członków:

- Agnieszkę Graczyk,

- Pawła Andrzeja Lubasa,

- Ewelinę Katarzynę Nawrocką,

- Jana Andrzeja Siudzińskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU, PRACY
I TECHNOLOGII

JAROSŁAW GOWIN


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
  • Data wejścia w życie: 2021-05-14
  • Data obowiązywania: 2021-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe