REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 43

ZARZĄDZENIE NR 42
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia procedury wyłaniania kandydatów na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) w związku z art. 24 ust. 2 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii wprowadza się procedurę wyłaniania kandydatów na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII
JAROSŁAW GOWIN


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, turystyka oraz praca, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Załącznik 1. [Procedura wyłaniania kandydatów na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii]

Załącznik do zarządzenia nr Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 8 lipca 2021 r. (poz. 43)

Procedura wyłaniania kandydatów na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

I. Procedura reguluje zasady i tryb wyłaniania kandydatów na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, zwanego dalej „Ministrem".

II. Procedura jest realizowana przez Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, zwany dalej „DNP", we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zwanego dalej „Ministerstwem", które w zakresie zadań określonych w przepisach zarządzenia nr 5 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. Urz. Min. Roz. Pr. i Tech. poz. 8 oraz z 2021 r. poz. 5), sprawują nadzór merytoryczny nad instytutami badawczymi.

III. Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na dyrektora instytutu badawczego:

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja do spraw wyłonienia kandydata na dyrektora instytutu badawczego, zwana dalej „Komisją".

2. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzenie, czy kandydat na dyrektora instytutu badawczego spełnia wymogi określone w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, zwanej dalej „ustawą", a następnie sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na dyrektora instytutu badawczego.

3. Dyrektor DNP powołuje Komisję spośród pracowników DNP lub innych komórek organizacyjnych Ministerstwa za zgodą Dyrektora danej komórki organizacyjnej, w liczbie od 3 do 5 osób, wyznaczając jej przewodniczącego spośród pracowników DNP.

4. Komisja ustala treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na dyrektora instytutu badawczego, które zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres instytutu badawczego;

2) stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego;

3) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;

4) wskazanie wymagań na stanowisku dyrektora, o których mowa w art. 24 ust. 6 ustawy;

5) określenie dokumentów, oświadczeń i informacji zawartych w zgłoszeniu;

6) termin otwarcia zgłoszeń;

7) termin i miejsce przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych;

8) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych;

9) sposób informowania kandydatów o wyniku oceny ich zgłoszeń;

10) przyczyny zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata;

11) informację o możliwości, w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

5. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na dyrektora instytutu badawczego jest zamieszczane na stronie internetowej instytutu badawczego oraz na stronie podmiotowej Ministerstwa, w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.

7. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w art. 24 ust. 6 ustawy, oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

8. Komisja dokonuje analizy złożonych zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz pod kątem udokumentowania umiejętności zarządczych właściwych na stanowisku dyrektora instytutu badawczego (umiejętności zarządcze).

9. Komisja dopuszcza do rozmów kwalifikacyjnych wszystkich kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

10. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne są powiadamiani telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, wskazany w zgłoszeniu kandydata.

11. Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z wytypowanym kandydatem lub kandydatami w przedmiocie:

1) kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata pod kątem umiejętności zarządczych właściwych na stanowisku dyrektora instytutu badawczego, z uwzględnieniem przebiegu pracy w instytucie badawczym, jeżeli kandydat pełnił w nim funkcje kierownicze;

2) koncepcji kandydata co do rozwoju instytutu badawczego.

12. W wyniku sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów w oparciu o zgłoszenia oraz wypowiedzi kandydatów, Komisja sporządza dla Ministra listę kandydatów biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych zawierający zwięzłą prezentację kandydatów.

13. Po wskazaniu przez Ministra kandydata na dyrektora instytutu badawczego, DNP przygotowuje akt powołania wraz z wymaganymi dokumentami.

14. Minister może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na dyrektora instytutu badawczego bez wyłonienia żadnego z kandydatów.

15. Informację o powołaniu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego umieszcza się na stronie internetowej instytutu badawczego oraz na stronie podmiotowej Ministerstwa, w Biuletynie Informacji Publicznej.

IV. Zasady i tryb postępowania określone w części III stosuje się odpowiednio do wyłaniania i powoływania zastępców dyrektorów instytutów badawczych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.

V. W uzasadnionych przypadkach, mogących spowodować brak ciągłości w zarządzaniu instytutem badawczym lub gdy wystąpi potrzeba niezwłocznego powołania dyrektora lub zastępcy dyrektora instytutu badawczego, odstępuje się od czynności określonych w części III pkt 1-12, o czym Dyrektor DNP informuje Ministra.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-08
  • Data wejścia w życie: 2021-07-08
  • Data obowiązywania: 2021-07-08
  • Dokument traci ważność: 2023-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA