REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 47

ZARZĄDZENIE NR 45

MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw oceny projektów pilotażowych w ramach naboru wniosków na projekty pilotażowe pod nazwą "Nowe spojrzenie - nowe możliwości"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 7 lit. f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję do spraw oceny projektów pilotażowych w ramach naboru wniosków na projekty pilotażowe pod nazwą "Nowe spojrzenie - nowe możliwości", zwaną dalej "Komisją".

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1) analiza i ocena złożonych wniosków, zgodnie z zasadami, o których mowa w Regulaminie ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektów pilotażowych pod nazwą "Nowe spojrzenie - nowe możliwości", zwanym dalej "Regulaminem";

2) przedłożenie Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii, zwanemu dalej "Ministrem", listy rankingowej wniosków rekomendowanych przez Komisję do realizacji, a także kwotę finansowania.

§ 3.

1. W skład Komisji wchodzą członkowie w liczbie co najmniej 12, w tym:

1) przewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy;

2) wiceprzewodniczący- Dyrektor Departamentu Rynku Pracy;

3) sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród pracowników Departamentu Funduszy;

4) sześciu pracowników Departamentu Rynku Pracy;

5) czterech pracowników Departamentu Funduszy;

6) inni pracownicy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zaproszeni przez przewodniczącego do udziału w pracach Komisji.

2. Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.

3. Członkowie Komisji składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego. Po otrzymaniu informacji o zaistnieniu konfliktu interesów przewodniczący wyłącza członka z prac Komisji. Wzór oświadczenia członka Komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Członkowie Komisji składają oświadczenie o zachowaniu poufności danych zawartych w opiniowanych wnioskach w związku z ich udziałem w pracach Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego, w trybie stacjonarnym lub zdalnym w formie wideokonferencji i podejmuje decyzje w drodze uchwał.

2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji niepodlegających wyłączeniu z prac Komisji zgodnie z § 3 ust. 3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego albo osoby go zastępującej.

3. Członkowie Komisji oceniający złożone wnioski wypełniają kartę oceny wniosku w części B dotyczącej oceny merytorycznej. Karta oceny wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Komisja może podejmować uchwały w drodze korespondencyjnego głosowania (tryb obiegowy).

5. W przypadku, gdy członkowie Komisji dokonają rozbieżnej oceny merytorycznej wniosku, ostateczną decyzję o rekomendacji finasowania wniosku podejmuje przewodniczący.

6. Ostateczną listę rekomendowanych do finansowania wniosków, która zostanie zamieszczona w Intranecie Publicznych Służb Zatrudnienia i stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zatwierdza Minister.

§ 5.

1. Do obowiązków przewodniczącego należy:

1) przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi listy członków Komisji;

2) odebranie oświadczeń o bezstronności oraz zachowaniu poufności od członków Komisji;

3) kierowanie pracami Komisji;

4) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;

5) podejmowanie decyzji w przypadkach spornych, w tym decyzji o ostatecznej liście wniosków, które zostaną przedstawione Ministrowi;

6) akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący, a w przypadku jednoczesnej nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego pisemnie upoważniony przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 6.

Do obowiązków sekretarza należy:

1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;

2) sprawdzenie poprawności wypełnienia kart oceny wniosku pod względem formalnym;

3) prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących prac Komisji;

4) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;

5) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.

§ 7.

Za pracę w Komisji Członkowie Komisji nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 8.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Funduszy.

§ 9.

Komisja działa do dnia ogłoszenia na Intranecie Publicznych Służb Zatrudnienia i stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, listy rekomendowanych do finansowania projektów pilotażowych.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU,
PRACY I TECHNOLOGII

JAROSŁAW GOWIN


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej -praca na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Załącznik 1. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załączniki do Zarządzenia nr 45 z dnia 23 lipca 2021 r. (poz. 47)

Załącznik nr 1

WZÓR - OŚWIADCZENIE


Załącznik 2. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

WZÓR - OŚWIADCZENIE

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
  • Data wejścia w życie: 2021-07-23
  • Data obowiązywania: 2021-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA