REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 48

ZARZĄDZENIE NR 46
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Zespół ministra właściwego do spraw gospodarki wspierający Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut Zespołowi ministra właściwego do spraw gospodarki wspierającemu Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie statutu jednostki budżetowej - Zespół Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy WTO w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Genewie.

§ 3

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ROZWOJU,
PRACY I TECHNOLOGII

JAROSŁAW
GOWIN


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Załącznik 1. [Statut Zespołu ministra właściwego do spraw gospodarki wspierającego Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie]

Załącznik do zarządzenia nr 46 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 lipca .2021 r. (poz. 48)

Statut Zespołu ministra właściwego do spraw gospodarki wspierającego Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie

§ 1. Zespół ministra właściwego do spraw gospodarki wspierający Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, zwany dalej "Zespołem":

1) jest państwową jednostką budżetową;

2) funkcjonuje w ramach Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie;

3) podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki;

4) działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 i 1236),

b) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217),

c) ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 464 i 1003).

§ 2. Siedzibą Zespołu jest Genewa w Konfederacji Szwajcarskiej.

§ 3. Przedmiotem działania Zespołu jest:

1) aktywny udział w pracach organów Światowej Organizacji Handlu (WTO), zwanej dalej "WTO", oraz spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w związku z pracami prowadzonymi na forum WTO;

2) ochrona interesów Rzeczypospolitej Polskiej podczas bieżących prac oraz negocjacji handlowych prowadzonych na forum WTO;

3) analizowanie działalności WTO oraz przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i właściwym organom Rzeczypospolitej Polskiej informacji o:

a) bieżącej działalności WTO i jej oceny,

b) planowanych i przygotowywanych spotkaniach oraz konferencjach, na wysokim szczeblu, związanych z działalnością WTO.

§ 4. Zespół realizuje zadania na forum WTO, w szczególności poprzez udział w formalnych i nieformalnych:

1) posiedzeniach negocjacyjnych organów WTO powołanych w celu realizacji mandatu Rundy Doha, we wszystkich aspektach działalności organizacji, oraz w plurilateralnych posiedzeniach negocjacyjnych;

2) regularnych posiedzeniach głównych i pomocniczych organów WTO.

§ 5. 1. Szczegółowy zakres zadań, tryb działania oraz organizację wewnętrzną Zespołu określa regulamin organizacyjny Zespołu.

2. Pracownicy Zespołu podlegają służbowo Stałemu Przedstawicielowi Rzeczypospolitej Polskiej przy WTO oraz działają zgodnie z niniejszym statutem oraz regulaminem organizacyjnym Zespołu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
  • Data wejścia w życie: 2021-07-23
  • Data obowiązywania: 2021-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA