REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 55

ZARZĄDZENIE NR 53
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Wyboru Laureata Nagrody Specjalnej Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dla "Najlepszego Polskiego Eksportera Uzbrojenia"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw Wyboru Laureata Nagrody Specjalnej Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dla "Najlepszego Polskiego Eksportera Uzbrojenia", zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest ocena wniosków zgłoszeniowych kandydatów do Nagrody Specjalnej Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dla "Najlepszego Polskiego Eksportera Uzbrojenia", cyklicznie przyznawanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zwanego dalej "Ministrem", podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w kategorii "Najlepszy Polski Eksporter Uzbrojenia", opracowanie w formie protokołu wyników prac Zespołu oraz rekomendacji wraz z uzasadnieniem w zakresie przyznania tej nagrody.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu,

2) członkowie Zespołu, w liczbie od 2 do 4 osób

- powoływani przez Ministra, spośród pracowników Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich członków Zespołu;

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

4) przedstawienie Ministrowi protokołu zawierającego wyniki prac Zespołu oraz rekomendacji w zakresie przyznania Nagrody Specjalnej, o której mowa w § 2;

5) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;

6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

7) wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu działania Zespołu;

8) powoływanie, w razie potrzeby, podzespołów problemowych spośród członków Zespołu;

9) wyznaczanie zadań członkom Zespołu.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu upoważniony przez Przewodniczącego Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu i kieruje jego pracami.

§ 5.

1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

2. Zespół obraduje na posiedzeniach w składzie co najmniej trzech osób. Posiedzenia mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 6.

Członkostwo w Zespole i udział w jego pracach oraz pełnienie funkcji Przewodniczącego Zespołu jest nieodpłatne.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej w dotychczasowym Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU,

PRACY I TECHNOLOGII 

wz. MATEUSZ MORAWIECKI


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2021 r. poz. 1472).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-31
  • Data wejścia w życie: 2021-09-01
  • Data obowiązywania: 2021-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA