Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) w związku z art. 12 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 7 lipca 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna, powołana zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Klimatycznej (Dz. Urz. Min. Klim. poz. 20 i 44), staje się organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska, zwanego dalej "Ministrem".

§ 2.

1. Do zakresu działania Młodzieżowej Rady Klimatycznej, zwanej dalej "Radą", należy:

1) wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;

2) kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;

3) podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia.

2. W celu realizacji zadań Rady, o których mowa w ust. 1, członkowie Rady, na zasadach określonych w Regulaminie Rady, o którym mowa w § 5 ust. 11, mogą ją reprezentować podczas spotkań, konferencji i innych wydarzeń.

§ 3.

1. Kadencja Rady trwa dwa lata. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada działa do czasu powołania Rady nowej kadencji. Kadencja Rady zaczyna swój bieg z dniem pierwszego posiedzenia Rady.

2. W skład Rady wchodzi 32 członków powołanych decyzją Ministra.

3. Członkowie Rady zostają wybrani w drodze naboru prowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zwane dalej "Ministerstwem", zgodnie z Regulaminem naboru opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa.

4. Wybór członków Rady odbywa się w oparciu o:

1) kryteria formalne, tj. prawidłowo wypełnione formularze zgłoszenia;

2) kryteria merytoryczne, tj. kreatywność, zaangażowanie i doświadczenie kandydatów, szczegółowo opisane w Regulaminie, o którym mowa w ust. 3.

5. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, wybrany przez członków Rady, spośród jej członków. Rada wybiera spośród swoich członków dwóch Wiceprzewodniczących Rady, Sekretarza Rady oraz Rzecznika Rady.

6. Sekretarz Rady odpowiada za zapewnienie sprawnego przepływu informacji i dokumentów pomiędzy członkami Rady oraz pomiędzy Radą a Departamentem Edukacji i Komunikacji Ministerstwa.

7. Rzecznik Rady odpowiada za udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe, audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności Rady, oraz za kontakty z Rzecznikiem prasowym Ministerstwa.

8. Członkostwo w Radzie ustaje wskutek:

1) śmierci członka Rady;

2) rezygnacji członka Rady;

3) odwołania członka Rady przed upływem kadencji Rady w przypadku:

a) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,

b) utraty zdolności do uczestnictwa w Radzie,

c) naruszenia Karty Etyki, przyjętej przez Radę jako załącznik do Regulaminu Rady, o którym mowa w § 5 ust. 11.

9. W przypadkach określonych w ust. 6, na czas pozostały do końca kadencji Rady, jej skład może zostać uzupełniony spośród kandydatów zgłoszonych w naborze, o którym mowa w ust. 3. Wyboru kandydatów do uzupełnienia Rady dokonuje Minister na podstawie kryteriów określonych w ust. 4.

§ 4.

1. Rada zajmuje stanowiska i wydaje opinie w drodze głosowania na posiedzeniu zwykłą większością głosów. Głosowania, w których zachodzi sytuacja równości głosów, rozstrzyga Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady wskazany przez Przewodniczącego Rady.

2. Rada może zajmować stanowiska i wydawać opinie w trybie obiegowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. O rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym rozstrzyga Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady wskazany przez Przewodniczącego Rady. Do rozpatrywania spraw w trybie obiegowym postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Wypracowane przez Radę stanowiska i opinie Przewodniczący Rady w terminie 5 dni roboczych przekazuje Ministrowi drogą elektroniczną za pośrednictwem Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa.

4. Dla ważności głosowania Rady jest wymagany udział co najmniej połowy członków Rady.

§ 5.

1. Posiedzenia Rady zwołuje Minister. Posiedzeniami Rady kieruje Przewodniczący Rady.

2. Wiceprzewodniczący Rady, wskazany przez Przewodniczącego Rady, kieruje posiedzeniem Rady w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady.

3. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie wyznaczonym przez Ministra, w siedzibie Ministerstwa lub w innym miejscu wskazanym przez Ministra.

4. Dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa może zdecydować, że posiedzenie Rady odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które powinny zapewnić:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą osobom biorącym udział w posiedzeniu Rady wypowiadanie się w toku obrad.

5. Na wniosek członka Rady i za zgodą Dyrektora Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa członek Rady może wziąć udział w posiedzeniu, o którym mowa w ust. 3, z użyciem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, o których mowa w ust. 4.

6. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady, zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady osoby niewchodzące w skład Rady z głosem doradczym.

7. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady, tworzyć grupy robocze złożone z członków Rady oraz osób, o których mowa w ust. 6. Pracami grup roboczych kieruje członek Rady wskazany przez Przewodniczącego Rady.

8. W posiedzeniach Rady uczestniczy, w charakterze obserwatora, co najmniej jeden pracownik Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa wyznaczony do obsługi Rady. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Kierownictwa Ministerstwa oraz pracownicy innych departamentów i biur Ministerstwa.

9. Sekretarz Rady sporządza protokół z posiedzenia Rady. Protokół podpisuje Sekretarz Rady oraz Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady wskazany przez Przewodniczącego Rady. Protokół jest przekazywany do akceptacji Dyrektora Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa. Dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa stosownie do przebiegu posiedzenia Rady i poczynionych w jego ramach ustaleń, utrwalonych w protokole, przygotowuje rekomendacje i wnioski dla Ministra.

10. Protokół z posiedzenia Rady otrzymują wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym posiedzeniu.

11. Rada działa na podstawie Regulaminu Rady, który w szczególności określa obowiązki członków Rady oraz tryb wyboru i odwołania Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady, Sekretarza Rady i Rzecznika Rady. Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Ministra.

§ 6.

1. Obsługę prac Rady, w tym organizację spotkań grup roboczych, zapewnia Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa.

2. Koszty związane z działalnością Rady pokrywa się z budżetu państwa, z części budżetowej będącej w dyspozycji Ministra.

3. Członkom Rady oraz osobom zaproszonym na posiedzenie Rady, o których mowa w § 5 ust. 6, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Rady.

4. Członkom Rady, opiekunom małoletnich członków Rady oraz osobom zaproszonym na posiedzenie Rady, o których mowa w § 5 ust. 6, zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, tj. dojazdu do miejscowości, w której odbywa się posiedzenie oraz powrotu do miejscowości zamieszkania, na zasadach przyjętych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), oraz w wewnętrznych regulacjach obowiązujących w Ministerstwie w tym zakresie.

5. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w ust. 4, w tym wyboru środka transportu, zostaną każdorazowo opisane w zaproszeniu na posiedzenie Rady.

§ 7.

1. Kadencja Rady rozpoczęta przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia trwa do 25 września 2022 r., z uwzględnieniem § 3 ust. 1 zdanie drugie.

2. Członkowie Rady, powołani przez Ministra Klimatu na podstawie zarządzenia Ministra Klimatu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Klimatycznej, pozostają członkami Rady.

3. Regulamin Rady, o którym mowa w § 5 ust. 11, zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez Ministra nie później niż do dnia 6 sierpnia 2021 r.

§ 8.

Traci moc zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Klimatycznej (Dz. Urz. Min. Klim. poz. 20 i 44).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia i klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-20
  • Data wejścia w życie: 2021-07-21
  • Data obowiązywania: 2021-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe