Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie Zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1

. 1. Zespół do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy, powołany zarządzeniem Ministra Energii z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 15 i z 2019 r. poz. 8), zwany dalej "Zespołem", jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw energii.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - osoba wykazująca się ekspercką wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego;

2) zastępca przewodniczącego - pracownik komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii, właściwej w zakresie rynku mocy;

3) pozostali członkowie:

a) pracownik komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, właściwej w zakresie spółek paliwowo-energetycznych, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,

b) pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2,

c) co najmniej dwie osoby wykazujące się ekspercką wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego;

4) sekretarz - pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2, wyznaczony przez dyrektora tej komórki.

2. Sekretarz albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw energii nadzorujący komórkę organizacyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, powołuje przewodniczącego i przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c oraz wyznacza zastępcę przewodniczącego i pracownika, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b.

3. W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą także uczestniczyć zaproszone przez przewodniczącego w porozumieniu z zastępcą przewodniczącego, z ich inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, osoby niebędące członkami Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności przedstawiciele:

1) instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych prowadzących badania naukowe lub działalność w zakresie objętym pracami Zespołu;

2) przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym pracami Zespołu, w szczególności przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.;

3) komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

4. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

5. Członkom Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 lit. c, oraz osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, przysługuje zwrot kosztów podróży w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w tym zakresie w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw energii.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy:

1) opiniowanie proponowanych wartości parametrów aukcji mocy, przedkładanych ministrowi właściwemu do spraw energii na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", w tym:

a) wielkości wyznaczającej popyt na danej aukcji,

b) ceny maksymalnej dla cenobiorców,

c) ceny wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, która po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego wyznaczać będzie maksymalną cenę na aukcji,

d) jednostkowych poziomów nakładów inwestycyjnych odniesionych do mocy osiągalnej netto, warunkujących kwalifikację jednostki rynku mocy jako:

- nowej jednostki rynku mocy wytwórczej - uprawnionej do oferowania obowiązków mocowych na nie więcej niż 15 okresów dostaw w aukcji głównej,

- nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej albo jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania - uprawnionej do oferowania obowiązków mocowych na nie więcej niż 5 okresów dostaw w aukcji głównej,

e) korekcyjnych współczynników dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii,

f) maksymalnego wolumenu obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy,

g) maksymalnej liczby rund aukcji,

h) parametru wyznaczającego wielkość mocy, dla której cena osiąga wartość maksymalną,

i) parametru wyznaczającego wielkość mocy, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc;

2) przygotowywanie propozycji współczynnika wyznaczającego cenę maksymalną na aukcji, o którym mowa w art. 31 pkt 3 ustawy.

2. Dokonując oceny merytorycznej parametrów wskazanych w ust. 1 pkt 1 i proponując wartość parametru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Zespół bierze pod uwagę potencjalne koszty dla odbiorców energii wynikające z opłaty mocowej oraz bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w danym roku dostaw.

§ 4.

1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania propozycji wartości parametrów danej aukcji mocy od operatora;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) przydziela członkom Zespołu zadania;

4) planuje i koordynuje pracę Zespołu;

5) zapewnia skuteczny przepływ informacji pomiędzy członkami Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, i inne czynności zastrzeżone dla przewodniczącego, wykonuje zastępca przewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego - wyznaczony przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego inny członek Zespołu.

§ 5.

1. Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach albo w trybie obiegowym.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii lub w innym miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego.

3. Przewodniczący może zdecydować, że posiedzenie Zespołu odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które powinny zapewnić:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą osobom biorącym udział w posiedzeniu Zespołu wypowiadanie się w toku obrad.

4. O realizacji zadań w trybie obiegowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej decyduje przewodniczący.

5. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia o wartościach poszczególnych parametrów aukcji w drodze uzgodnienia stanowisk.

6. W przypadku braku uzgodnienia stanowisk, przewodniczący zarządza głosowanie, nad poszczególnymi propozycjami wartości parametrów aukcji mocy, a rozstrzygnięcia podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Sekretarz nie bierze udziału w głosowaniu i w uzgadnianiu stanowisk Zespołu.

7. Na wniosek co najmniej dwóch członków Zespołu, poddaje się pod głosowanie wartość poszczególnego parametru aukcji. Do głosowań nad wartościami poszczególnych parametrów ust. 6 stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku zarządzenia głosowania zgodnie z ust. 6 lub 7, w raporcie, o którym mowa w § 8, przedstawia się wyniki głosowań.

9. Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący oraz sekretarz. Decyzje podjęte w trybie obiegowym są włączane do protokołu z kolejnego posiedzenia Zespołu.

10. Raport, o którym mowa w § 8, podpisany przez wszystkich członków Zespołu przewodniczący przesyła drogą elektroniczną na adres elektroniczny komórki organizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

11. Zmiana raportu może zostać dokonana jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności po przeprowadzeniu przez ministra właściwego do spraw energii konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy. Do zmiany raportu stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące raportu.

§ 6.

Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z działalnością Zespołu. Osoby te przed przystąpieniem do prac w Zespole, składają ministrowi właściwemu do spraw energii pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w pracach Zespołu i o zachowaniu w tajemnicy informacji związanych z działalnością Zespołu, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 7.

1. Obsługę organizacyjno-biurową prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

2. Obsługę teleinformatyczną Zespołu zapewnia komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii właściwa do spraw informatycznych.

3. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1 i 2, są pokrywane ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw energii.

§ 8.

W terminie 40 dni kalendarzowych od dnia otrzymania proponowanych wartości parametrów aukcji mocy sporządzonych przez operatora, Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii raport, w którym dokonuje oceny poszczególnych wartości parametrów aukcji lub proponuje ich zmiany. W raporcie Zespół proponuje także wartość parametru, o którym mowa w § 3 ust 1 pkt 2.

§ 9.

1 Traci moc zarządzenie Ministra Energii z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy (Dz. Urz. Min. Ener. z 2018 r. poz. 15 oraz z 2019 r. poz. 8).

2. Zespół w składzie powołanym na mocy zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, ulega rozwiązaniu wraz z wejściem w życie niniejszego zarządzenia.

3. Członkowie Zespołu zostaną powołani lub wyznaczeni zgodnie z § 2 ust. 2 w terminie umożliwiającym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zespołu i terminową realizację jego zadań.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 1 września 2021 r.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

Załącznik 1. [WZÓR – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W PRACACH ZESPOŁU DO SPRAW OPINIOWANIA PARAMETRÓW AUKCJI MOCY I O ZACHOWANIU W TAJEMNICY INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 23 lipca 2021 r. (poz. 59)

WZÓR - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W PRACACH ZESPOŁU DO SPRAW OPINIOWANIA PARAMETRÓW AUKCJI MOCY I O ZACHOWANIU W TAJEMNICY INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-26
  • Data wejścia w życie: 2021-09-01
  • Data obowiązywania: 2021-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe