Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego na lata 2020-2021

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 12 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Klimatu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego na lata 2020-2021 (Dz. Urz. Min. Klim. poz. 5) w załączniku nr 2 w pkt III "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej" po lit. B dodaje się lit. C w brzmieniu:

C. Inne, według specyfiki WPN

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1.

Modernizacja ogrzewania budynków WPN - doprowadzenie gazu, budowa gazociągu i 3 przyłączy wewnętrznej sieci gazowej dla budynku Dyrekcji i Centrum Edukacji Ekologicznej WPN oraz osady Jeziory

3 km

Obręb Trzebaw, oddziały: 293, 294, 299/1, 310/1, 310/2, 322,

323, 355.

Obręb Jeziory, oddziały: 2, 149, 150.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-26
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-07-27

Dzienniki Urzędowe